Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 84. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        schválila 1. přidělení služební byt MUDr.Kateřině Auzké a 2. v režii MČ Praha – Ďáblice provedení stavební úpravy garáže a ostatní úpravy ponechat na budoucím nájemci

·        rada po posouzení nabídek na úpravu objektu TJ Ďáblice ze třech firem, které podaly nabídku na zhotovení díla – NAVATYP a.s., FANSTAV a.s. a P.ULBRICH  vybrala, vzhledem k dobrým zkušenostem, firmu NAVATYP a.s. Dílo bude dle nabídky zhotoveno za 156.533,-Kč vč.DPH.

·        souhlasila se zařazením žádostí pana F.Hejtyka, J.Kovácse do evidence žádostí o byt,  ale odmítla prozatím zařadit žádost paní V.Mejstříkové, neboť nesplňuje jedno z kritérií schválené zastupitelstvem a to 3 roky trvalého pobytu v MČ Praha - Ďáblice.

·         vzala na vědomí, že v souladu s přijatým usnesením č.090/04/ZMČ a č.135/05/ZMČ byl uzavřen dodatek č.10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.12.1996 mezi MČ Praha – Ďáblice a panem Miroslavem Lomozem

·        souhlasila, aby MČ Praha – Ďáblice uzavřela partnerské dohody s TJ Ďáblice, ZŠ U Parkánu 17/11, firmou A.S.A. s.r.o., MČ Praha – Březiněves, obcí Bořanovice a JPO Ďáblice, týkající se budoucího využití polyfunkčního areálu U Holců

·        vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ Mgr.Bulirschové o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě, skupině při výuce v ZŠ a souhlasila s výjimkou z počtu žáků ve třídě, skupině při výuce TV až na počet 34 žáků

·        schválila finanční dar ve výši 10 000,-Kč TJ Ďáblice - oddílu tenisu na uhrazení výdajů spojených s pořádaným plesem

·        souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s paní Alenou Češkovou (dětský divadelní soubor TRILOBITI) na pronájem nebytových prostor v Obecním domě (bývalá knihovna).

·        schválila finanční dar ve výši 10.000,-Kč Diakonii CCP na podporu činnosti a pečovatelských služeb

 

 zpracoval tajemník ÚMČ