Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

V letošním roce zatím proběhlo pětkrát jednání Rady MČ Praha - Ďáblice, pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rad, které byly projednány a s jakým výsledkem.

Souhlasné stanovisko s připojením na komunikaci areálu firmy „Cmíral“ připravovaného k výstavbě v prostoru mezi „akcízem“ a novým hřbitovem.

Souhlas se jmenováním Ing. Václava Valtra do funkce vedoucího finančního odboru Úřadu MČ Praha – Ďáblice

Doporučení ponechat příspěvek na vyvážení domovního odpadu za letošní rok ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2001 a to 45 % nejméně však 500,-- Kč za jednu smlouvu uzavřenou s hl. m. Prahou

Postoupila k vyřízení odboru dopravy, k posouzení DPI a na vědomí TSK žádost občanů o umístění zpomalovacího pásu v ul. Ďáblická

Souhlas s poskytnutím finančního daru hvězdárně Ďáblice, ve výši 15.000,-- Kč

Souhlas s rozdělením kompetencí uvolněných funkcionářů a pověření zástupce starostky zabezpečováním úkolů v samostatné působnosti v oblasti školství, výstavby v MČ, životního prostředí, veřejných zakázek malého rozsahu a participace na sestavování a kontrole čerpání rozpočtu

Souhlas s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, kterým se převádí majetek z MČ Praha Ďáblice do majetku organizace ve výši 108.112,20 Kč.

Souhlas s pověřením Ing. J. Černého a Ing. M. Křížka zastupováním MČ při územním řízení ve volebním období 2003 – 2006

Souhlas se zprávou k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice

Souhlas se zprávou o finančním vypořádání roku 2002 (vyvěšen na Úřední desce MČ)

Souhlas s návrhem rozpočtu na rok 2003 (vyvěšen na Úřední desce MČ)

Dvakrát souhlas s návrhem na změnu územního plánu, který řeší nové funkční využití pozemků v k. ú. Ďáblice

Souhlas s dodatkem č. 7 ke smlouvě s firmou A.S.A., na nové podmínky převzetí a odstranění dohodnutých druhů odpadů

Souhlas s poskytnutím finančního daru TJ Ďáblice, ve výši 50.000,-- Kč

Souhlas s návrhem odměn členů Zastupitelstva dle novelizace vládního nařízení 37/2003 Sb. s účinností od 1. 1. 2003

Souhlas s darem poskytnutým MČ firmou A.S.A.

 

zpracoval tajemník ÚMČ