Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 4. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        schválila Organizační řád Úřadu městské části Praha - Ďáblice  ve znění, které je k nahlédnutí na úřadu MČ

·        odsouhlasila uzavření dodatku č.9 s tím, že společně s MČ Praha - Březiněves budou osloveny ještě jiné firmy zabývající se odpadovými záležitostmi. Pokud se ukáže, že by jejich nabídky byly levnější, bude znovu s firmou A.S.A. jednáno o dalších případných slevách a uzavřen dodatek č.10. Dále bylo s Ing.Luňáčkem jednáno ve věci možného odběru BIO odpadu (odpad ze zahrádek), který by mohli naši občané odvážet do kontejnerů umístěných v areálu firma A.S.A. Ta by pak zajišťovala likvidaci.

·        schválila informaci o přípravách stavby „Přístavba šaten a stavební úpravy stávajícího objektu SK Ďáblice

·        souhlasila, aby kritéria pro vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2007 byla totožná jako v roce 2006 a to:

příspěvek ve výši 4000,-Kč na dítě ve věku 5 – 15 let

dotaci ve výši 250tisícKč na personální zajištění školy v přírodě, organizované ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

·        schválila zvýšení nájemného v bytech v bytových domech, které vlastní a pronajímá městská část Praha – Ďáblice, v souladu se zákonem č. 107/2006Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, na 43,33 Kč za 1m2

·        souhlasila s rozhodnutím starostky pověřit zástupce starosty JUDr. Tomáše Engela zabezpečováním úkolů v samostatné působnosti a to v oblastech:

·                          školství (spolupráce s komisí školskou a kulturní)

·                          výstavba v obci (spolupráce s komisí výstavby a investic)

·                          životní prostředí (spolupráce s referátem ŽP a komisí ŽP)

·                          veřejné zakázky malého rozsahu (výběr zhotovitele, uzavírání smluv, objednávky, likvidace faktur, kompletace podkladů k zařazování investic do majetku MČ)

·                          účast na sestavování rozpočtu obce, účast na kontrole čerpání (spolupráce s finančním výborem)

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ