Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 5. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-Kč hvězdárně Ďáblice na podporu její činnosti, zejména na rozšíření zeleně a údržby okolí budovy hvězdárny

·        vzala na vědomí informaci starostky o výši finančního daru poskytnutého firmou A.S.A. s.r.o. pro rok 2007 ve výši 920.590,-Kč

·        schválila návrh ředitelky ZŠ Mgr.Milady Bulirschová na podmínky k přijetí dětí do MŠ ve školním roce 2007-2008

·        vzala na vědomí přijetí nového člena školské rady, a to pana Tomáše Poštulky, bytem ul.Skalnická 827/5, Praha 8 - Ďáblice

 

zpracoval tajemník ÚMČ