Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 6. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč oddílu kopané SK Ďáblice, který bude použit na uhrazení energií – termín únor 2007
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši v roce 2007 ve výši 20.000,- Kč Mysliveckému sdružení Ďáblice, na pokrytí výdajů za pronájem pozemků v areálu sdružení
• Souhlasila
1. se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31. 12. 2006
2. s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha - Ďáblice a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2006
• souhlasila s objednáním nové grafické úpravy a s rozšířením o moduly dle nabídky z 5.2.2007studia TRIMEDIA, FUTUROLA, s.r.o. na nové webové stránky MČ Ďáblice
• souhlasila s celoroční objednávkou pro firmu JENA – kompostárna Velké Přílepy. na sběr a likvidaci bioodpadu pro občany MČ Ďáblice. Sběrné kontejnery budou umístěny v areálu A.S.A pouze pro občany Ďáblic. Tato služba bude pro občany zadarmo Odvoz zajistí A.S.A v cenách dle nabídky a likvidaci firma JENA při ceně 580,-Kč za tunu.
• nesouhlasila s provedení stavebních úprav objektu čp.83/62, ul.Ďáblická a ke změně užívání tohoto objektu z kanceláří na ubytovnu neboť se oprávněně domnívá, že tímto MČ Praha 7 řeší ubytování nepřizpůsobivých občanů z MČ Prahy 7 a požaduje, aby si MČ Praha 7 řešila tento problém jiným způsobem


zpracoval tajemník ÚMČ