Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 7. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        vzala na vědomí žádost vlastníků pozemků p.č.1552/2 a p.č. 1552/3 v k.ú.Ďáblice o pořízení změny ÚPn  hl.m. Prahy na částech těchto pozemků, kterou by se současný stav funkce PP (parky a parkové plochy) měl změnit do funkce OC (čistě obytné), aby bylo možné realizovat výstavbu rodinných domů a doporučuje pořizovateli územních  změn – Odboru územního plánu MHMP zvážit možnosti této navržené změny funkčního využití předmětných pozemků

·        souhlasila s ohledem na skutečnost, že SKP Diakonie ČCE vykonává již několik let sociální a pečovatelskou službu pro občany Ďáblic a přilehlých městských částí s finančním darem ve výši 50 000,-Kč, který by měl být využit na zajištění základní činnosti, především na pokrytí nezbytných mzdových a provozních nákladů

·        vzala na vědomí informací MHMP ohledně plánovaného přisvětlení přechodů v MČ Ďáblice. V plánu realizace BESIP pro letošní rok, je  přechod Ďáblická – Kostelecká a přisvětlení dalších přechodů bude realizováno později

·        souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.10.2206 mezi MČ Praha – Ďáblice a firmou NAVATYP a.s. Dodatkem č.1 se prodlužuje termín předání díla a vyklizení pracoviště na 23.03.2007

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ