Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 8. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.1747/1 v k.ú.Ďáblice dotčeného výstavbou telefonní přípojky pro nový bytový dům společnosti Hořínecká s.r.o., který je zapsán na LV 860 a svěřený do správy MČ Praha - Ďáblice

·        souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 481 a p.č.485/1 dle PK v k.ú. Ďáblice dotčených výstavbou veřejné telekomunikační sítě – stavba „PH8,Ďáblice, Šenovská I,12RD,P-043-2-1148“., které jsou zapsány na LV 860 a  svěřené do správy MČ Praha – Ďáblice

·        souhlasila s umístěním kontejneru charitativního projektu sběru použitých oděvů u parkoviště před radnicí, kde je dobrý přístup pro vozidlo, které zajišťuje tuto službu a kontejner bude snímán kamerami z úřadu.

·        souhlasila s uzavřením smluv o výpůjčce na stavbu č.0133 - TV Ďáblice, etapa 0005-odvodnění Ďáblic, které se týká výstavby kanalizačního sběrače a dostavby a rekonstrukce stávající stokové sítě na pozemcích p.č.194/20, 734, 761, 850 a p.č.458/1

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ