Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 10. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        souhlasila s novým grafickým provedením a s novou základní strukturou připravovaných www stránek MČ Ďáblice

·        souhlasila se jmenováním komise pro kontrolu rozšíření II.etapy skládky Ďáblice a přípravu referenda či jiné formy průzkumu veřejného mínění a strategie postupu MČ ve věci rozšíření II.etapy skládky Ďáblice ve složení: V. Novotný, M. Lukeš, S. Cícha, T. Engel a Z. Fišmistrová. Tuto komisi současně delegovala k účasti při jednáních s dotčenými orgány

·        souhlasila s ponecháním finančních prostředků z hospodářského výsledku ZŠ U Parkánu 17/11 za rok 2006 škole a zároveň souhlasí s tímto rozdělením: 20%     15 616,11   příděl do rezervního fondu, 80%     62 465,-      příděl do fondu odměn      

·        souhlasila se zařazením žádosti slečny Jitky Tomkové do evidence žádostí o byt.

·        souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorun) paní Janě Kacovské, a to z důvodu, že obdarovaná již mnoho let pracuje jako pečovatelka Diakonie ČCE v Ďáblicích a obdržela čestné uznání jako pečovatelka roku. Tento finanční dar bude oceněním za Městskou část Praha – Ďáblice

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ