Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 10. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Souhlasné stanovisko se žádostí o úplatný převod části pozemku p. č. 203/3      

·     navrhla další postup (zajištění statického posudku) v řešení žádosti o zrušení zastávky MHD "Na Štamberku"

·     Souhlas s podepsáním smlouvy na vypracování generelu odvodnění MČ Praha - Ďáblice. V Generelu bude provedeno posouzení již vybudované kanalizace, navrženo odstranění zjištěných kapacitních problémů ve stokové síti, posouzení a navržení retenčních nádrží na povrchovou vodu.  

·     Souhlas s přijetím do pořadníku třech nových žádostí o byt, bez výraznějších nároku na upřednostnění.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ