Městská část Praha - Ďáblice

ZÁPIS

z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 14.3.2002

 

Přítomni: ( dle presenční listiny ) Jana Bártová, Stanislav Cícha, Viktor Černohorský, Tomáš Engel, Hana Hubáčková, František Churáček, Jan Kolář, Jiří Myslivec, Helena Ouředníčková, Marta Procházková, Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý, Danuše Ševčíková

Omluven: Jiří Sajdok

Nepřítomen: Čestmír Štuka

Hosté: vedoucí finančního odboru paní Jaroslava Plevová

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1.   Kontrola zápisu z 16. zasedání ZMČ

2.   Slib nové členky zastupitelstva MČ

3.   Upravený rozpočet MČ Praha - Ďáblice

4.   Inventarizace za rok 2001

5.   Výsledky finančního hospodaření za rok 2001

6.   Úplatný převod pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Ďáblice

7.   Příspěvky občanům za vyvážení domovního odpadu za období 01.03.2001- 31.12.2001

8.   Finanční dary Mysliveckému sdružení,  hvězdárně Ďáblice a TJ Ďáblice - tenisový oddíl

9.   Směna pozemků p.č. 203/4 a p.č. 205/2 v k.ú. Ďáblice

10. Návrh na změnu ÚP sídel. útvaru HMP - změny 04

11. Uzavření darovacích smluv

12. Revokace usnesení 120/01/ZMČ

13. Náměty radních

14. Diskuse

 

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1.   Kontrola zápisu z 16. zasedání ZMČ

Bodě č. 2 - Bude upravená věta v tomto znění: “ Dále při nevyčerpání půjčky od MHMP, bude zbylá částka převedena do FRR na příští rok” .

Bod č. 3 - text “ Návrh usnesení č. 141/01/ZMČ o rozpočtu na rok 2002.... se doplní : “ a byl přijat všemi hlasy”.

Bod č. 4 -  oprava počtu hlasů při hlasování a to takto: 8+0+1 ( pro + proti + zdržel se hlasování ).

Bod č. 8 - v usnesení bodu II se mění slovo ziskovou na “příspěvkovou”.

Po těchto úpravách byl zápis jednomyslně schválen bez připomínek.

 

2.   Slib nové členky zastupitelstva MČ

Starostka informovala o písemné rezignaci p. Josefa  Chvátala na funkci člena zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice z důvodu  odstěhování mimo Prahu. Podle volebních výsledků  se stává náhradnicí  paní Helena Oředníčková, která kandidovala za stranu Komunistická strana Čech a Moravy.

Mandátová komise ověřila platnost mandátu paní  Ouředníčkové, která poté složila slib člena zastupitelstva v obci  do rukou starostky obce Danuši Ševčíkové a stvrdila jej svým podpisem na listině s předepsaným slibem.

Zastupitelstvo MČ  přijalo jednomyslně návrh usnesení  č. 147/02/ZMČ o zániku mandátu a volbě nového člena ZMČ v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení

č. 263/02/RMČ

 

I.Bere na vědomí

1.1. rezignaci člena ZMČ a člena kontrolního výboru ZMČ Josefa Chvátala

1.2. usnesení Rady MČ č.263/02/RMČ o prohlášení paní Heleny Ouředníčkové, která se dle volebních výsledků stává náhradnicí z volební strany KSČM

                             

 

II.Konstatuje,              

2.1. že byla v souladu s § 56 zák.152/1994 Sb. ověřena platnost mandátu paní Heleny Ouředníčkové

2.2. byla splněna náležitost složení slibu nové členky zastupitelstva MČ do rukou starostky  

 

 

III. vyjadřuje uznání panu Josefu Chvátalovi a děkuje za práci   v zastupitelstvu a kontrolním výboru

 

 

 

3.   Upravený rozpočet MČ Praha - Ďáblice

     Starostka seznámila přítomné se změnou rozpočtu městské části na rok 2002  schváleného usnesením č. 141/01/ZMĆ a to s jeho navýšením o částku 21.000,- Kč, což je částka, o  kterou se zvyšuje státní dotace na školství naší MČ ( dle zákona č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu na rok 2002 ).

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 11 + 0 + 0  návrh usnesení  č. 148/02/ZMČ k přeschválení rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2002 v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.272/02/RMČ.

 

 

I.Schvaluje

1.1. navýšení rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2002 (schváleného usnesením č.141/01/ZMČ) o 21 000,- Kč, což je částka, o kterou se zvyšuje státní dotace na školství pro naší MČ a to dle zákona č.490/2001 Sb. o státním rozpočtu na rok 2002

 

1.2. takto upravený rozpočet na rok 2002

                             

4. Inventarizace za rok 2001

    Starostka podala zprávu o průběhu a výsledku  inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice k 31.12.2001. Informovala o vyřazení movitých předmětů v celkové výši 7.356,61 Kč  v souladu s písemnými  protokoly ÚLK a v návaznosti  na to se způsobem vypořádání movitých věcí  pro příslušná inventurní místa dle schválení Ústřední likvidační komise.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu 11+ 0 + 1 ( pro, proti, zdrželo se hlasování)  návrh usnesení č. 149/02/ZMČ v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.270/02/RMČ.

 

 

I.Schvaluje

zprávu k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice k 31.12.2001 ve znění uvedeném v příloze 1 tohoto usnesení

                             

II.Souhlasí         

2.1. s vyřazením movitých předmětů v souhlase s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha - Ďáblice (č.01/01-04/01) o vyřazení movitých předmětů v celkové inventární hodnotě 7.356,61 Kč a to dle rekapitulace v příloze 2 tohoto usnesení

2.2. v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ÚLK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa v příloze 2 tohoto usnesení (podrobně pak v příslušných protokolech o vyřazení movitých předmětů č.01/01-04/01)

 

III. Ukládá

vedoucí FIO zajistit vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními předpisy

 

IV. Pověřuje starostku

soustředit veškerou dokladovou dokumentaci o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice a o vyřazení majetku k 31.12.2001 v dokumentaci hl.inventarizační komise

 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil  MUDr. Cícha - 18,30 hod.

 

 

5. Výsledky finančního hospodaření za rok 2001

     Předseda finančního výboru radní Kolář informoval o výsledcích finančního hospodaření za rok 2001 . Poukázal, že  hospodaření MČ Praha - Ďáblice vykázalo za sledované období přebytek ve výši 5.719 279,59 Kč, což je 12,72 % z celkových příjmů.

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0  (pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh  usnesení č. 150/02/ZMČ k výsledku finančního hospodaření za rok 2001 v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.271/02/RMČ.

 

 

I.Schvaluje

1.1 zapojení části  výsledku hospodářské činnosti  MČ v roce 2001ve 

   výši 2,016.000 Kč do příjmové části rozpočtu MČ na rok 2001 a

   současně souhlasí se zařazením investičních výdajů do  rozpočtu 

   na zhotovení nové komunikace Na kopci

1.2. aby zůstatek nevyčerpaného příspěvku MČ pro PO ZŠ U Parkánu z jejího hospodaření v roce 2001 ve výši 291.471,62 Kč byl příspěvkovou organizací převeden do jejího rezervního fondu

1.3.  po úpravě  rozpočtu MČ na rok 2001 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení  s výsledky finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2001 a současně i vyúčtování výsledků hospodářské činnosti za rok 2001 uvedené v příloze č. 1

                             

II.Konstatuje,              

2.1. že hospodaření MČ Praha - Ďáblice vykázalo za sledované období: příjmy v celkové výši                        44.978 831,32 Kč

výdaje v celkové výši                        39.259 551,73 Kč

t.j. s přebytkem                                  5.719 279,59 Kč

 

2.2. že vlastní hospodářská činnost MČ Praha - Ďáblice skončila ve sledovaném období s hospodářským výsledkem          3.389 779,97 Kč

 

III.Oceňuje

v návaznosti na dosažené hospodářské výsledky za rok 2001 úsilí RMČ a odpovědných pracovníků ÚMČ o maximální a efektivní hospodaření MČ

          

V 18,45 hod. se dostavila na zasedání ZMČ pí Hubáčková

 

6. Úplatný převod pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Ďáblice

     Starostka informovala o úplatném převodu pozemku p.č. 596/4 jako pozemek zastavený trafostanicí a to  z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku

PRE a.s.

      Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13+ 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 151/02/ZMČ o úplatném převodu pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Ďáblice v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.264/02/RMČ.

 

 

I.Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemku p.č.596/4 v k.ú. Ďáblice o výměře 7m2 jako pozemek zastavěný trafostanicí a to z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku PRE a.s. za cenu danou znaleckým posudkem ve výši 35.340,- Kč

1.2.  zřízení věcného břemene pro PRE a.s.na pozemcích p.č.      587/1,592,595,596,603,604,607/1,608/1,657/1,1224/2,1226/2,1226/3, 1226/7,88,1219/1,1221/1,1222/31,1222/32,1226/1,1227/2,1225,1228/1 v k.ú.Ďáblice.

                             

II.Pověřuje starostku           

k podpisu obou smluv k bodům 1.1. a 1.2.

 

 

7. Příspěvky občanům za vyvážení domovního odpadu za období

1.3.2001- 31.12.2001

  Zástupce starosty informoval o výši příspěvku za vyvážení domovního odpadu za období 1.3.2001 do 31.12.2001 pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha -  Ďáblice a způsobu vyplácení těchto příspěvků.

  Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+ 0 + 1 ( pro, proti, zdržel se hlasování ) návrh usnesení č.152/02/ZMČ o výši příspěvku za vyvážení domovního odpadu v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.259/02/RMČ.

 

I.Schvaluje

1.1. výši příspěvků za vyvážení domovního odpadu za období 1.3.2001 - 31.12.2001 a to takto:

- příspěvek bude činit 45%, minimálně však 500,- Kč na jednu smlouvu uzavřenou s hl.m.Prahou

- občanům - fyzickým osobám trvale hlášeným v Ďáblicích bude příspěvek vyplácen po předložení dokladu o zaplacení poplatku za vyvážení odpadu

- v bytových domech bude příspěvek přiznán maximálně do výše počtu bytových jednotek s trvale hlášenými nájemníky

 

1.2. vyplácení příspěvků stejným způsobem jako za období minulé a to v termínu od 02.04.2002 do 30.06.2002

 

II. Pověřuje

vedoucí FIO zajistit vyplácení příspěvků dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

8. Finanční dary Mysliveckému sdružení, hvězdárně Ďáblice a TJ Ďáblice    

   Zástupce starosty informoval o poskytnutí finančních prostředků Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši 15. 000,- Kč jako příspěvek na pronájem pozemku zastavěného objektem tohoto sdružení, dále informoval o poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice ve výši 15.000,- Kč na podporu činnosti, rozšíření zeleně a drobných stavebních úprav a o finančním daru pro TJ Ďáblice ve výši 20.000,- Kč na podporu činnosti tenisového oddílu.

  Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdržel se hlasování) návrh usnesení č. 153/02/ZMČ o finančních darech v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 261/02/RMČ, č.266/02/RMČ, č. 274/02/RMČ

 

I.   Schvaluje

1.1. poskytnutí finančního daru hvězdárně v Ďáblicích ve výši 15.000,- 

    Kč ( slovy : patnácttisíc)  na podporu její činnosti, rozšíření zeleně 

    a drobné stavební úpravy

1.2. poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši 15.000,- Kč ( slovy: patnácttisíc ) jako příspěvek na pronájem pozemku zastavěného objektem tohoto sdružení a na podporu jeho činnosti

1.3. poskytnutí finančního daru TJ Ďáblice, jako příspěvek tenisovému oddílu na podporu jeho činnosti ve výši 20.000,- Kč.

 

II. Pověřuje

    zástupce starosty k podpisu darovacích smluv.

 

 

9. Směna pozemků p.č. 203/4 a p.č. 205/2 v k.ú. Ďáblice

    Starostka podala  Informaci o směně pozemků p.č. 203/4 a 205/2 v k.ú. Ďáblice, která byla schválena usnesením MZ č. 158/98  mezi MČ Praha - Ďáblice a firmou IPPOS s.r.o. Z důvodu změny v názvu firmy IPPOS s.r.o. se revokuje výše uvedené usnesení. Směnné smlouvy budou  uzavřeny se společností IPPOS CZ s.r.o.

  Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 návrh usnesení č. 154/02/ZMČ o směně pozemků p.č. 203/4 a p.č. 205/2 v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.258/02/RMČ.

 

 

I.Revokuje

usnesení zastupitelstva č.158/98 o směně pozemků p.č.203/4 o výměře 43m2 a 205/2 o výměře 43m2 v k.ú.Ďáblice mezi MČ Praha - Ďáblice a firmou IPPOS s.r.o.a to z důvodu změny v názvu společnosti

                             

II.Schvaluje                 

uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha - Ďáblice a společností IPPOS CZ s.r.o. se sídlem v Praze 8-Dolních Chabrech, Spořická 1264/27, kterou se řeší směna předmětných pozemků

 

III. Pověřuje starostku

k podpisu směnné smlouvy

 

 

Termín:do 31.03.2002        

   

 

10. Návrh na změnu ÚP sídel. útvaru HMP - změny 04

      Starostka sdělila, že Rada MČ zmocněna usnesením č. 124/00/MR podala návrh na pořízení změny 04 ÚR HMP, kterou by se řešilo využití plochy pozemku p.č. 1580/3 z monofunkčního LM ( lesní plocha ) na OC

( obytná plocha ) na základě navrženého řešení.

Dotaz pí. Prokešové : o jakou rozlohu se jedná. Odpověď pí. starostky: jedná se o úzký pruh podél Statkové o rozloze cca 1 000 a 2 000 m2.

  Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13+ 0 + 0 návrh usnesení č. 155/02/ZMČ v tomto znění:

 

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.257/02/RMČ.

 

I.Bere na vědomí,

že rada MČ Praha - Ďáblice zmocněna usnesením č.124/00/MR podala návrh na pořízení změny 04 ÚR HMP, kterou by se řešilo využití plochy pozemku p.č.1580/3 v k.ú.Ďáblice z monofunkčního LM na OC a to dle navrženého řešení, které je přílohou tohoto usnesení.

 

 

 

11. Uzavření darovacích smluv

      Zástupce starosty informoval o uzavření darovacích smluv s firmou Vegacom a.s. a firmou A.S.A. s.r.o. o  přijetí finančních částek, které by byly využity na podporu sportovních a dalších zájmových  aktivit  občanů Ďáblic.

   Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0  návrh usnesení č. 156/02/ZMČ o uzavření darovacích smluv  v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.268/02/RMČ.

 

I.Schvaluje

1.1. uzavření darovací smlouvy s firmou VEGACOM a.s. o přijetí finančního daru ve výši 300 000,- Kč

1.2. uzavření darovací smlouvy s firmou A.S.A.s.r.o. o přijetí finančního daru ve výši 200 000,- Kč

1.3. účel využití obou finančních darů a to na podporu sportovních a dalších zájmových aktivit občanů Ďáblic 

                             

II.Pověřuje

finanční výbor kontrolou o čerpání těchto finančních darů v průběhu roku 2002

 

 

12.Revokace usnesení č. 120/01/ZMČ

   Starostka sdělila důvody revokace usnesení č. 120/01/ZMČ o uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 1622/50 a p.č. 1622/51 s tím, že pozemek p.č. 1622/50 přechází z vlastnictví paní Steyskalové a Kubaštové  do vlastnictví Pražské plynárenské a.s. jako pozemek pod budoucí RS plynu a pozemek p.č. 1622/51 přechází do vlastnictví MČ Praha - Ďáblice jako pozemek pod budoucí prodlouženou komunikaci Řepná.

   Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 návrh usnesení č. 157/02/ZMČ v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.273/02/RMČ.

 

I.Revokuje

usnesení č.120/01/ZMČ o uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č.1622/50 a 1622/51 v k.ú.Ďáblice s tím, že pozemek p.č.1622/50 přechází z majetku Jany Steyskalové a Vlasty Kubaštové do vlastnictví Pražské plynárenské a.s. jako pozemek pod budoucí RS plynu.

                             

II.Schvaluje                 

uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č. 1622/51 v k.ú.Ďáblice, který přechází z majetku výše uvedených dárkyň do vlastnictví MČ Praha - Ďáblice jako pozemek pod budoucí prodlouženou komunikací Řepnou.

 

 

13. Náměty radních - nebyly předneseny

14. Diskuse

      Paní Táborská v zastoupení dalších občanů se dotázala na autobusovou zastávku Na Štamberku.

Odpověděla pí. starostka: v týdnu od 18.3. bude svoláno místní šetření za účasti Policie a Pražské hromadné dopravy , kde se bude řešit umístění ( posun )  zastávky.

 

 

Konec zasedání: 19,30 hod.

Zapsala:  Anežka Cimbulková

Za ověřovatele: MUDr. Marta Procházková, JUDr. Tomáš Engel

V Praze dne: 20.3.2002