Městská část Praha - Ďáblice

 

ZÁPIS

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 28.05.2002

 

Přítomni: ( dle presenční listiny ) Stanislav Cícha, Tomáš Engel, Hana Hubáčková, František Churáček, Jan Kolář, Jiří Myslivec, Helena Ouředníčková, Marta Procházková, Věra Prokešová, Jiří Sajdok, Zdeněk Šedivý, Danuše Ševčíková

Omluveni: Jana Bártová, Viktor Černohorský

Nepřítomen: Čestmír Štuka

Hosté: vedoucí finančního odboru paní Jaroslava Plevová

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 17. zasedání ZMČ

2. Vícenáklady – rekonstrukce a přístavba MŠ

3. Rozpočtová opatření – duben, květen 2002

4. Úplatný převod pozemků p.č.1229/16-21 a p.č.1226/29 v k.ú.Ďáblice

5. Úplatný převod pozemku p.č.1190/2 v k.ú.Ďáblice

6. Odměny členům zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

7. Žádost o změnu zařazení ZŠ, U Parkánu 17 v Praze 8 - Ďáblicích

8. Příspěvky občanům za likvidaci domovního odpadu od 1.1.2002- 31.12.2002

9. Finanční dary – Svazu ochránců přírody a turisticko tábornickému oddílu

    Bonaj   Amikoj

10. Převod majetku MČ Praha – Ďáblice do majetku příspěvkové organizace

      ZŠ U Parkánu 17

11. Dohoda mezi MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Čakovice o společné JPO

12. Pohřební řád veřejného pohřebiště v MČ Praha - Ďáblice

13. Podněty a návrhy členů ZMČ

14. Diskuse

 

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Kontrola zápisu z 17. zasedání ZMČ

Bod č. 2 – se  mění slovo listinu na slovo listině.

Bod č. 4 – zaměnit slovo jednání na slovo projednávání

Bod č. 8 – dopsat větu Mysliveckému sdružení

Po těchto úpravách byl zápis jednomyslně schválen bez připomínek.

 

2. Vícenáklady – rekonstrukce a přístavba MŠ

Zástupce starosty informoval o vzniklých vícenákladech na akci “Nástavba pavilonu MŠ Ďáblice”, které byly vyvolány nutnými úpravami částí pavilonu a které původní projekt neřešil (např. výměna nevyhovujících obkladů stěn, tepelné izolace, osvětlení, kanalizace atd.)

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+0+0 (pro, proti, zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 159/02/ZMČ o vícenákladech na akci “Nástavba pavilonu MŠ Ďáblice” v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení

č. 285/02/RMČ

I.Schvaluje

proplacení finančních prostředků na tuto akci ve výši 982 656,-Kč vč.DPH a to dle předloženého rozpisu s tím, že pozastávka ve výši 5% bude uvolněna až po úplném odstranění všech zjištěných závad a nedodělků

II.Ukládá   

vedoucí FIO zajistit proplacení fakturované částky po odečtení 5% pozastávky

 

2. Rozpočtová opatření – duben, květen 2002

Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtových opatření dle přiložených příloh č.1 a 2 za měsíc duben a květen 2002. Tato opatření byla projednána na finančním výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 12+0+0  návrh usnesení  č. 160/02/ZMČ k přeschválení rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2002 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.284/02/RMČ.

I.Schvaluje

rozpočtová opatření za měsíc duben, květen 2002 dle přílohy č.1 a č.2 tohoto usnesení

II.Ukládá

vedoucí FIO provést tato opatření v nejbližším termínu

                                       

3. Úplatný převod pozemků p.č.1229/16-21 a p.č.1226/29 v k.ú.Ďáblice.

Starostka informovala členy o prodeji pozemků v k.ú.Ďáblice p.č.1229/16-21 a p.č.1226/29 do majetku jednotlivých vlastníků RD v ul.K Náměstí. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu 12+0+0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování)  návrh usnesení č. 161/02/ZMČ o úplatném převodu pozemků p.č.1229/16-21 a p.č.1226/19 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.281/02/RMČ a č.290/02/RMČ.

I.Schvaluje

1 .1. úplatné převody pozemků p.č.1229/16-21 a p.č.1226/29 v k.ú.Ďáblice z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku

 

Kateřiny a Františka Barešových, K Náměstí 801/8 Praha 8-Ďáblice

pozemek p.č.1229/16 o výměře 59m2

 

Ing.Jiřího Řeháka, K Náměstí 799/10 Praha 8-Ďáblice

pozemek p.č.1229/17 o výměře 44m2

 

Ing.Jana Zámyslického, U Pergamenky 454 Praha 7

pozemek p.č.1229/18 o výměře 44m2

 

Karla Jelínka, K Náměstí 802/14 Praha 8-Ďáblice

pozemek p.č.1229/19 o výměře 44m2   

 

Martina Vodvářky, K Náměstí 798/16 Praha 8-Ďáblice

pozemek p.č.1229/20 o výměře 44m2

 

Ing.Miloše Hoferka, K Náměstí 800/18 Praha 8-Ďáblice

Pozemek p.č.1229/21 a p.č.1226/29 o výměře 59m2 a 79m2

 

1. 2. cenu za předmětné pozemky, která vychází z výsledků výběrového řízení z roku 1998 a to za cenu 2 400,-Kč/m2

splátkový kalendář panu Ing.Janu Zámyslickému, budoucímu majiteli pozemku p.č.1229/18 s tím, že při podpisu kupní smlouvy bude první splátka ve výši 15 000,-Kč kupujícím složena v hotovosti v pokladně FIO MČ Praha – Ďáblice, další splátka k 31.12.2002 ve výši 15 000,-Kč bude zaslána na účet MČ Praha – Ďáblice, rovněž tak třetí splátka k 30.06.2003 ve výši 20 000,-Kč a čtvrtá splátka k 31.12.2003 ve výši 55 600,-Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po splacení celé kupní ceny.

II. Pověřuje starostku

podpisem kupních smluv a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí

 

5. Úplatný převod pozemku p.č.1190/2 v k.ú.Ďáblice.

Starostka informovala členy o prodeji pozemku p.č.1190/2, který přejde z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku žadatelky, majitelky přilehlého pozemku, paní Libuše Jáskové. Kupní cena byla s ohledem na fakt, že o tento pozemek bylo již v předchozích letech opakovaně a bezúspěšně žádáno i rodiči žadatelky a dále vzhledem k tomu, že přístup na tento pozemek je pouze přes pozemek žadatelky, snížena na 10% ceny dané znaleckým posudkem - tedy na     23 380,-Kč. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+0+0 (pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh  usnesení č. 162/02/ZMČ o úplatném převodu pozemku p.č.1190/2 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.282/02/RMČ.

I.Schvaluje

úplatný převod pozemku p.č.1190/2 (zahrada) v k.ú.Ďáblice o výměře 104m2 z majetku MČ Praha – Ďáblice do majetku paní Libuše Jáskové, bytem Říjnová 142 Praha 8 – Ďáblice

kupní cenu, která je snížená na 10% ceny znaleckého posudku tedy ve výši 23 380,-Kč a to po posouzení všech důvodů, které toto snížení vyvolaly

II.Pověřuje starostku 

k podpisu kupní smlouvy a zajištěním podání návrhu  na vklad do katastru nemovitostí

 

 

 

6. Odměny členům zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice.

Starostka informovala o změně platových poměrů zaměstnanců státní správy a předložil tabulky pro odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů MČ Praha – Ďáblice. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+0+0 (pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 163/02/ZMČ o odměnách členům zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.283/02/RMČ.

I.Stanovuje

v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.o hl.m.Praze v platném znění  a nařízením vlády č.358/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, měsíční odměny členů zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice dle přílohy č.1 tohoto usnesení s účinností od 01.03.2002

II.Ukládá FIO               

zajistit realizaci tohoto usnesení

 

7. Žádost o změnu zařazení ZŠ, U Parkánu 11/17 v Praze 8 - Ďáblicích

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí, kterou předkládá MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ, U Parkánu 11/17 v Praze 8 - Ďáblicích. Důvodem je nárůst počtu dětí v ZŠ A MŠ, který souvisí s novou výstavbou bytových i rodinných domů. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+ 0 + 0 ( pro, proti, zdržel se hlasování ) návrh usnesení č.158/02/ZMČ o změně zařazení ZŠ, U Parkánu 11/17 v Praze 8 – Ďáblicích v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.288/02/RMČ.

I.Schvaluje

jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy, U Parkánu 17 Praha 8 – Ďáblice podání žádosti o změnu zařazení, která je vyvolána nárůstem dětí v ZŠ i MŠ k 01.09.2002 a to s cílovou kapacitou 250 dětí v ZŠ a 79 dětí v MŠ

II.Pověřuje starostku

k neodkladnému zaslání této žádosti na odbor školství MHMP k vyřízení

 

8. Příspěvky občanům za likvidaci domovního odpadu od

    1.1.2002 – 31.12.2002    

Starostka seznámila členy ZMČ s výší příspěvků za likvidaci domovního odpadu. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdržel se hlasování) návrh usnesení č.164/02/ZMČ o výši příspěvků za likvidaci domovního odpadu v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 286/02/RMČ

I. Schvaluje

v souvislosti s účinností zákona č.185/2001 Sb., o odpadech se změnou některých zákonů ve znění zákona č.477/2001 Sb., dle kterého je původce (z hl.m.Prahy) komunálního odpadu povinen za období od 01.01.2002 do 31.12.2002 zaplatit částku 468,-Kč za jeho likvidaci, aby každému občanu (fyzické osobě) trvale hlášenému v MČ Praha – Ďáblice, byla vyplacena částka ve výši 300,-Kč po prokázání, že řádně zaplatil předepsaný poplatek za odvoz a likvidaci KO

II. Ukládá

vedoucí FIO zajistit realizaci bodu I. a to od 2.září do 31.října 2002

 

9. Finanční dary – Svazu ochránců přírody a turisticko tábornickému oddílu Bonaj Amikoj

Zástupce starosty informoval o poskytnutí finančních darů. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 návrh usnesení č. 165/02/ZMČ o finančních darech v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.289/02/RMČ a č.291/02/RMČ/.

I. Schvaluje

poskytnutí finančního daru turisticko tábornickému oddílu Bonaj Amikoj ve výši 15 000,-Kč (slovy:patnácttisíc) na přípravu a provoz dětského letního tábora

poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody – specielně zařízení EKOCENTRA v Kokořínské ul. v Praze 8 – Ďáblicích ve výši

10 000,-Kč (slovy:desettisíc) na vybavení střižny v Ekocentru

II. Pověřuje zástupce starosty              

k podpisu darovacích smluv

III. Ukládá

vedoucí FIO vyplatit uvedené částky

 

10. Převod majetku MČ Praha – Ďáblice do majetku příspěvkové organizace ZŠ, U Parkánu 11/17

Starostka informovala o dodatku č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ, U Parkánu 11/17. K tomuto bodu byla přizvána i vedoucí FIO ÚMČ pí.Plevová. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+ 0 + 0 návrh usnesení č. 166/02/ZMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.293/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.1. uzavření dodatku č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace “Základní škola U Parkánu” v Praze 8 – Ďáblicích, kterým se řeší převod majetku MČ Praha – Ďáblice (zřizovatele této organizace) do majetku Základní školy U Parkánu v celkové výši 5 818 764,16 Kč, která je po jednotlivých položkách rozepsána v příloze tohoto dodatku

1.2. podmínky vyspecifikované v dodatku č.1, kterým si MČ Praha – Ďáblice vyhrazuje právo na bezplatné užívání prostoru školy

II.Pověřuje starostku           

k podpisu dodatku č.1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

11. Dohoda mezi MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Čakovice o společné jednotce požární ochrany.

Starostka informovala o dohodě, která se uzavírá na základě jednání starostek obou městských částí a týká se společného užívání jednotky požární  ochrany - Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0  návrh usnesení č. 167/02/ZMČ o uzavření dohody v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.294/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.1.uzavření dohody mezi MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Čakovice, která se týká společného užívání Jednotky požární ochrany – Ďáblice

1.2. podmínky specifikované v dohodě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Pověřuje starostku

podpisem dohody

 

12. Pohřební Řád veřejného pohřebiště v MČ Praha – Ďáblice.

Starostka seznámila s Řádem veřejného pohřebiště. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 návrh usnesení č. 168/02/ZMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.292/02/RMČ.

I.Schvaluje

Řád veřejného pohřebiště, který MČ Praha – Ďáblice jako provozovatel místního hřbitova vydává podle § 16 odst.1 zákona č.256/2000 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č.479/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona a který je nedílnou součástí tohoto usnesení

II.Pověřuje FIO            

zveřejněním schváleného řádu

 

13. Podněty a návrhy členů ZMČ

p.Kolář – informoval o výběrovém řízení na post ředitele ZŠ U Parkánu 17, které proběhne ke konci června

p.Churáček – vznesl dotaz ohledně úzkého chodníčku u řadových domků v ul.Kučerové. Zástupce starosty odpověděl, že šířka chodníčku je stejná jako byla uvedena v projektu a to 1,20m

p.Cícha – vznesl dotaz na organizaci parlamentních voleb pro rok 2002 v naší Městské části.Tajemník informoval, že jako v letech minulých budou i letos dva volební okrsky a to v atriu Základní školy a v Obecním domě a voleb se pracovně zúčastní všichni zaměstnanci ÚMČ Praha - Ďáblice.

 

 

 

 

 

 

14. Diskuse

 

Paní Dvořáková se dotázala, zda bude navýšena kapacita dětí v Mateřské škole pro příští školní rok. Starostka odpověděla, že kapacita zůstane stejná neboť nejsou k přijetí většího počtu dětí přijatelné prostory. Dle informací o zápisu budou zřejmě přijmuty všechny děti, které splňují kritéria k přijetí.

 

Paní Mošničková vznesla dotaz, zda Mateřská dovolená či trvalé bydliště mimo Ďáblic má vliv na nepřijetí dítěte do Mateřské školy v Ďáblicích. Starostka odpověděla, že přednost budou mít děti s trvalým bydlištěm v Ďáblicích a ze spádové části Březiněves.

 

 

 

Konec zasedání: 19,40 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: MUDr. Marta Procházková, JUDr. Tomáš Engel

V Praze dne: 03.06.2002