ZÁPIS

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 17.09.2002

 

Přítomni: ( dle presenční listiny ) Jana Bártová, Tomáš Engel, František Churáček,  Jiří Myslivec, Helena Ouředníčková, Marta Procházková, Věra Prokešová, Jiří Sajdok, Zdeněk Šedivý, Danuše Ševčíková, Čestmír Štuka, Viktor Černohorský

Omluveni: Stanislav Cícha, Jan Kolář

Nepřítomen: Hana Hubáčková

Hosté: tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 18. zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření – září 2002

3. Úplatné převody pozemků p.č.70/5, p.č.608/16, p.č.587/56, p.č.135/7, p.č.1222/42 v k.ú.Ďáblice.

4. Finanční dar SKP Diakonii

5. Darovací smlouva mezi SDH Ďáblice a MČ Ďáblice

6. Převod movitých věcí z majetku hl.m.Prahy do správy MČ Ďáblice

7. Finanční dar TJ Ďáblice

8. Konkurzní řízení na ředitele ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích

9. Zřízení depozitního účtu u České spořitelny

10. Finanční dar pro MČ Praha 8

11. Podněty a návrhy členů ZMČ

12. Diskuse

 

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Kontrola zápisu z 18. zasedání ZMČ

Bod č. 7 – dopsat větu MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel ZŠ U Parkánu 11

Bod č. 11 – zaměnit slovo darovacích smluv za slovo dohody

Bod č. 14 – dopsat větu kladně vyřízená žádost o navýšení kapacity

Po těchto úpravách byl zápis jednomyslně schválen bez připomínek.

 

2. Rozpočtová opatření – září 2002

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhem rozpočtového opatření č.2 v roce 2002.

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 11+0+0 (pro, proti, zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 169/02/ZMČ o rozpočtových opatřeních – září 2002 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení

č. 318/02/RMČ a souhlasného stanoviska finančního výboru

I.Schvaluje

rozpočtová opatření za září 2002 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II.Ukládá   

vedoucí FIO provést tato opatření v nejbližším termínu

 

2. Úplatné převody pozemků p.č.70/5, p.č.608/16, p.č.587/56, p.č.135/7, p.č.1222/42 v k.ú.Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s úplatnými převody pozemků p.č.70/5, p.č.608/16, p.č.587/56, p.č.135/7, p.č.1222/42 v k.ú.Ďáblice, které přejdou do majetku jednotlivých vlastníků.

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 11+0+0 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 170/02/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č.70/5 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.320/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.1.      úplatný převod pozemku p.č.70/5 v k.ú.Ďáblice o výměře 14m2 z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku manželů Josefa a Jany Blahoutových, bytem v ul.Na kopci 596 v Praze 8 – Ďáblicích jako pozemek oplocený a přiléhající k pozemku p.č.71/1, jehož jsou majiteli

1.2.      kupní cenu ve výši 21 000,-Kč, která je daná znaleckým posudkem

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 10+0+1 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 171/02/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č.608/16 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.317/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.1.      úplatný převod pozemku p.č.608/16 v k.ú.Ďáblice o výměře 275m2 z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku manželů Pavla a Marie Výborných, bytem Šenovská 540/28 v Praze 8 – Ďáblicích, za účelem rozšíření sousedního pozemku p.č.647, jehož jsou majiteli

1.2.      kupní cenu ve výši 467 500,-Kč, která je daná znaleckým posudkem

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 11+0+0 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 172/02/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č.587/56 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.316/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.3.      úplatný převod pozemku p.č.587/56 v k.ú.Ďáblice o výměře 342m2 z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku manželů Josefa a Zdenky Francových, bytem Osinalická 89 v Praze 8 – Ďáblicích za účelem vybudování zahrádky u domu č.p.89

1.4.      kupní cenu ve výši 495 000,-Kč, která je daná znaleckým posudkem

1.5.      splátkový kalendář, ve kterém bude nejdéle do deseti let zaplacena celá kupní cena a to tak, že při podpisu kupní smlouvy bude na účet MČ Praha – Ďáblice převedena částka ve výši 100 000,-Kč a dále bude ročně spláceno minimálně 25 000,-Kč a tak platební povinnost přechází i na případné dědice

1.6.      provedení zápisu do katastru nemovitostí až po splacení celé kupní ceny

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

                                       

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 10+0+1 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 173/02/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č. 135/7 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.280/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.7.      úplatný převod pozemku p.č.135/7 v k.ú.Ďáblice o výměře 10m2 z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku Mgr.Pavla Prokopa, bytem Tichá ul.1293/2 v Praze 5 za účelem vybudování garáže u domu č.p.81/37 v ul.Konětopské, jehož je majitelem

1.8.      kupní cenu ve výši 12 900,-Kč, která je daná znaleckým posudkem

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo  v počtu hlasů 11+0+0 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení  č. 174/02/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č. 1222/42 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.304/02/RMČ.

I.Schvaluje

1.9.      úplatný převod pozemku p.č.1222/42 v k.ú.Ďáblice o výměře 7m2 z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku JUDr.Tomáše Engela, bytem Ďáblická 92/49 v Praze 8 – Ďáblicích a Petře Engelové, bytem Vratislavská 396 v Praze 8 – Bohnicích za účelem rozšíření zeleně u jejich budoucího domu na pozemku p.č.1222/30

1.10.   kupní cenu  ve výši 16.310,-Kč, která je daná soudně znaleckým posudkem

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

3. Finanční dar SKP Diakonii.

Starostka informovala členy ZMČ  o poskytnutí finančního daru na podporu SKP Diakonie, která již několik let vykonává sociální a pečovatelskou službu i pro občany městské části Praha – Ďáblice. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu 9+0+2 ( pro, proti, zdrželo se hlasování)  protinávrh usnesení č. 175/02/ZMČ o finančním daru SKP Diakonii v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.310/02/RMČ.

I.Schvaluje

poskytnutí finančního daru SKP Diakonie ČCE ve výši 50 000,- Kč, který bude využit především na pokrytí nezbytných mzdových a provozních nákladů

II. Ukládá

vedoucí FIO vyplatit uvedenou částku

III. Pověřuje

starostku k podpisu darovací smlouvy

 

5. Darovací smlouva mezi SDH Ďáblice a MČ Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s uzavřením darovací smlouvy ohledně objektu hasičské zbrojnice mezi SDH Ďáblice a MČ Praha – Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 11+0+0 (pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh  usnesení č. 176/02/ZMČ o darovací smlouvě mezi SDH Ďáblice a MČ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.306/02/RMČ.

I.Bere na vědomí a schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi SDH Ďáblice a MČ Praha – Ďáblice, kterou se řeší majetkoprávní převod nemovitosti č.p.765 v k.ú.Ďáblice

– hasičské zbrojnice – zpět do vlastnictví MČ Praha – Ďáblice

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Ing.Jiří Sajdok

– 18:45 hod.

 

6. Převod movitých věcí z majetku hl.m.Prahy do správy MČ Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem smlouvy o převodu majetku z hl.m.Prahy do správy MČ Praha – Ďáblice a následně pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha - Ďáblice. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12+0+0 (pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 177/02/ZMČ o převodu movitých věcí z majetku hl.m.Prahy do správy MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.312/02/RMČ.

I.Bere na vědomí

uzavření smlouvy (příloha č. 1 tohoto usnesení) o převodu movitých věcí, dle které přechází z majetku hl.m.Prahy do správy MČ Praha – Ďáblice movitý majetek ve výši 39 589,- Kč, který bude užíván Jednotkou požární ochrany Ďáblice.

 

 

 

 

7. Finanční dar TJ Ďáblice.

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ se žádostí TJ Ďáblice o finanční příspěvek na jeho činnosti především sportovních aktivit mládeže. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů

12+ 0 + 0 ( pro, proti, zdržel se hlasování ) návrh usnesení č.178/02/ZMČ o finančním daru TJ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.299/02/RMČ.

I.Schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,- Kč pro TJ Ďáblice- oddíl kopané. Finanční prostředky budou využity na podporu činnosti především sportovních aktivit mládeže.

II. Ukládá

vedoucí FIO tuto částku po uzavření darovací smlouvy poukázat na účet obdarovaného

III. Pověřuje

zástupce starosty k uzavření dohody o daru s TJ Ďáblice

 

8. Konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích.    

Starostka informovala členy ZMČ o konkurzním řízení na funkci ředitele ZŠ U Parkánu 17 v Praze 8 – Ďáblicích. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdržel se hlasování) návrh usnesení č.179/02/ZMČ o konkurzním řízení na funkci ředitele ZŠ U Parkánu 17 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 313/02/RMČ

I.Bere na vědomí

1.11.   informaci, že MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel ZŠ U Parkánu 11 vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele této školy s termíny 24.09.2002 jako první schůzku konkurzní komise a 08.10.2002 jako termín konkurzního řízení

1.12.   složení konkurzní komise

 

9. Zřízení depozitního účtu u České spořitelny.

Starostka informovala členy ZMČ o zřízení depozitního účtu u České spořitelny na Ládví. Zastupitelstvo MČ po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení č. 180/02/ZMČ o zřízení depozitního účtu u České spořitelny v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.314/02/RMČ.

I.Bere na vědomí

zřízení depozitního účtu u České spořitelny na Ládví a to v souvislosti s připravovaným vyplácením příspěvků občanům za odvoz KO v roce 2002. Depozitní účet bude fungovat po dobu vyplácení a poté bude zrušen.

 

 

 

10. Finanční dar pro MČ Praha 8.

Starostka informovala členy ZMČ o poskytnutí finanční daru MČ Praha 8 na opravu ZŠ v Pernerově ulici v Karlíně, která byla značně postižená letošními povodněmi. Zastupitelstvo odsouhlasilo v počtu hlasů 12+ 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se hlasování) návrh usnesení č. 181/02/ZMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.321/02/RMČ.

I.Schvaluje

finanční dar ve výši 20 000,-Kč, který bude poskytnut MČ Praha 8 a bude využit na rekonstrukci ZŠ v ul.Pernerově v Karlíně

II.Ukládá vedoucí FIO

potřebné finanční prostředky čerpat z účtů komisí sportovní, školské a kulturní

III. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

11. Podněty a návrhy členů ZMČ

pí.Prokešová – vznesla dotaz ohledně stavby II. etapy  skládky KO. Starostka odpověděla, že se již kope skrývka půdy a pí.Králíková (ŽP) vykonává časté kontroly na skládce.

pí.Prokešová – informovala o znečištěných komunikacích  v Ďáblicích, zejména se to týká ulic Šenovská, Kostelecká a Ďáblická. Starostka odpověděla, že tyto komunikace jsou v kompetenci TSK.

pí.Prokešová – vznesla dotaz ohledně jejího správcování mobiliáře umístěného na dětském hřišti U Holců. Odmítá být správcem pokud nebude někdo jiný vykonávat úklid okolo tohoto mobiliáře.

 

12. Diskuse

Pan Křížek upozornil na vzrostlé kopřivy u dětského hřiště v ul.Chřibská. Zástupce starosty provede místní šetření a zajistí nápravu.

 

Pan Michek vznesl dotaz, zda firma A.S.A. dostatečně dodržuje provozní řád na skládce. Starostka odpověděla, že bývají na skládce časté kontroly dle kterých nebyly shledány závažné nedostatky v dodržování provozního řádu.

 

Pan Michek informoval o špatném stavu chodníku v ul.Ďáblická v místech nad hřbitovem, který je neschůdný hlavně pro maminky s kočárkem. Zástupce starosty odpověděl, že firma Ekospol, která tam provádí stavbu nových RD, po ukončení stavebních prací uvede stav chodníku do původního stavu.

 

Pan Michek se také dotázal, zda by nebylo lepší neprodloužit nájemní smlouvu firmě TRIVIS, která sídlí v prostorách Mateřské školy a byl dán tento objekt k dispozici Mateřské škole a tím by se zvýšil počet volných míst pro nové děti. Starostka odpověděla, že tento objekt se jeví jako nevyhovující pro provoz MŠ a je třeba jej v budoucnu rekonstruovat.

 

 

Konec zasedání: 19,30 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: MUDr. Marta Procházková, JUDr. Tomáš Engel

V Praze dne: 01.10.2002