Městská část Praha – Ďáblice

 

 

ZÁPIS

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Ďáblice,

konaného dne 24.10.2002

 

 

Přítomni:  Tomáš Engel, František Churáček, Helena Ouředníčková, Jan Kolář,

                   Jiří  Myslivec, Věra Prokešová, Jiří Sajdok, Zdeněk Šedivý, Danuše Ševčíková,

                   Čestmír Štuka

Omluveni:  Jana Bártová, Stanislav Cícha, Viktor Černohorský , Hana Hubáčková,

                    Marta Procházková

Hosté:  nově jmenovaná ředitelka ZŠ Milada Bulirschová , tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček,

             vedoucí fin. odboru ÚMČ Jaroslava Plevová

 

 

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

V době zahájení zasedání bylo přítomno 9 členů Zastupitelstva MČ

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program  jednání:

 

1.      Kontrola zápisu z 19. zasedání ZMČ

2.      Úprava rozpočtu, řešení položky 042

3.      Finanční dar od manželů Výborných pro MČ Ďáblice

4.      Revokace usnesení č. 172/02/ZMČ

5.      Finanční dar pro MČ Zbraslav

6.      Finanční dar pro členy komisí

7.      Odepsání pohledávky za fi OSINAS

8.      Návrh na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

9.      Podněty a návrhy členů ZMČ

10.  Diskuse

 

Rozšířený program jednání byl přítomnými členy ZMČ jednomyslně schválen.

 

1.      Kontrola zápisu z 19. zasedání  ZMČ

-                     str. 5 bod č. 7. – oprava textu : ....o finanční příspěvek  na podporu činnosti především sportovních aktivit mládeže.

-                     str. 6 bod  č. ll  podnět pí. Prokešová – oprava textu:  ... ohledně stavby II. etapy skládky KO.

-                     str. 6 bod.č. 12 - diskuse p. Michek  - správná odpověď pí. starostky na dotaz týkající se dodržování provozního řádu na skládce zní: “ Na skládce bývají časté kontroly dle kterých nebyly shledány závažné nedostatky v dodržování provozního řádu”.

-                     str. 6  bod č.12  - diskuse p. Michek -  dotaz  na objekt MŠ. Odpověď pí. starostky: 

“Objekt se jeví jako nevyhovující pro provoz MČ a je třeba jej v budoucnu rekonstruovat”.

 

S těmito úpravami byl  zápis z 19. zasedání ZMČ jednomyslně schválen.

 

2.      Úprava rozpočtu, řešení položky 042

      Starostka přednesla návrh  rozpočtového opatření  č.3 říjen 2002 dle přílohy, kterou zpracovala vedoucí finančního odboru.

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 333/02/RMČ schválilo návrh usnesení č. 182/02/ZMČ o rozpočtových opatření v počtu hlasů 8 + 0 + 1 ( pro, proti, zdržel se hlasování ) v tomto znění:

 

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.333/02/RMČ

 

 

I.Schvaluje

rozpočtová opatření za říjen 2002 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

                             

II.Ukládá            

vedoucí FIO provést tato opatření v nejbližším termínu

 

 

Současně  s rozpočtovým opatřením  jednalo zastupitelstvo o  vyřazení  staveb z majetku MČ  a   o zařazení staveb do majetku    dle příloh zpracovaných vedoucí finančního odboru . 

     Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 329/02/RMČ schválilo v počtu hlasů 9 + 0 + 0    návrh usnesení č. 183/02/ZMČ  k vyřazení staveb – investičních výdajů  z majetku MČ Ďáblice v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.329/02/RMČ

 

I. Souhlasí s vyřazením investičních výdajů z majetku MČ Ďáblice

          1.1. ve výši 100 100,- Kč vydaných v roce 1996 pod číslem dokladu   

                 543 a 548 na projekt arch.Kasla ohledně regulačního plánu na   

                 nové náměstí (účet 042 10 ORJ 40)  

       1.2. ve výši 32 445,- Kč vydanou v roce 1999 pod číslem dokladu 563  

              na studii od ateliéru Holub na okolí hvězdárny v Ďáblicích

       1.3. ve výši 138 642,- Kč vydanou v roce 1999 pod číslem dokladu 

              311, 338, a 841 na projekt kulturního centra v bývalém kině

 

II. Ukládá

    vedoucí finančního odboru provést tato opatření v nejbližším termínu

 

 

 

     Zastupitelstvo  MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ  č. 328/02/RMČ schválilo v počtu hlasů 9 + 0 + 0  návrh usnesení  č.184/ 02/ZMČ k zařazení staveb do majetku MČ Ďáblice  vyvedení z účtu 042 v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.328/02/RMČ

 

I. Souhlasí

   se zařazením do majetku MČ Praha – Ďáblice vyvedením z účtu 042 tyto 

   akce:

  1) Vybavení atria ZŠ U Parkánu ve výši 1 629 885,90 Kč  dle přílohy  1

  2) Nástavby pavilonu MŠ  Kučerové ve výši 8 105 147,80 Kč

  3) Zařazení staveb dle přílohy 2 a 3 ve výši:

      6 914 051,15 Kč   kanalizace a vodovod

         336 068,70 Kč   vodovod

      1 389 606,76 Kč   skládkovné

  4) Nákup stavby ve výši 750 000,- Kč dle přílohy č. 4

  5) Inženýrské sítě v ulici Osinalická ve výši 1 131 708,15 Kč

 

III. Ukládá

    vedoucí finančního odboru provést tato opatření v nejbližším termínu

 

3.      Finanční dar od manželů Výborných

      Starostka sdělila, že manželé Výborných  darují  městské části finanční dar ve výši 20.000,.- Kč pro potřeby mateřské školky.

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 334/02/RMČ jednomyslně odsouhlasilo návrh usnesení č. 185/02/ZMČ k finančnímu daru manželů Výborných v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.334/02/RMČ

 

I.   Schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi MČ Ďáblice a manželi Výbornými, dle které obdrží MČ Ďáblice finanční dar ve výši 20 000,-Kč pro potřeby  MŠ Kučerové

 

II. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

 

 

V 18,45 hod. se v průběhu projednávání 4. bodu dostavil člen zastupitelstva Ing. Sajdok

 

 

4.      Revokace usnesení č. 172/02/ZMČ

      Starostka podala informaci o  revokaci usnesení č. 172/02/ZMČ  v celém rozsahu, týkající se úplatného převodu pozemku p.č. 587/56 v k.ú. Ďáblice do majetku manželů Francových, Osinalická čp 89. Dále sdělila, že po zjištění nových skutečností bude předmětný pozemek  manželům Francovým  pronajat na dobu určitou a to 1 rok za cenu 20,-Kč.

Zastupitelstvo MČ po projednání  nových skutečností a na základě usnesení  Rady MČ

č. 330/02/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0  návrh usnesení č. 186/02/ZMČ k revokaci usnesení č. 172/02/ZMČ v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání nových skutečností a na základě usnesení č.330/02/RMČ

 

I. Revokuje usnesení č.172/02/RMČ v celém rozsahu

 

II. Schvaluje

aby předmětný pozemek p.č.587/56 v k.ú.Ďáblice o výměře 342 m2 byl manželům Francovým pronajat na dobu určitou a to na 1rok za cenu

20,- Kč/ m2 / rok

 

II. Pověřuje starostku

k podpisu nájemní smlouvy

 

 

5.      Finanční dar pro MČ Praha – Zbraslav

      Starostka informovala o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč  pro MČ Praha – Zbraslav, který bude využit na  rekonstrukci MŠ.

Současně sdělila poděkování starosty MČ Zbraslav za poskytnutý dar.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 331/02/RMČ jednomyslně odsouhlasilo návrh usnesení č. 187/02/ZMČ k finančnímu daru pro MČ Praha – Zbraslav v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.331/02/RMČ 

 

 

I.Schvaluje

finanční dar ve výši 20 000,-Kč, který bude poskytnut MČ Praha – Zbraslav a bude využit na rekonstrukci MŠ

 

II.Ukládá vedoucí FIO

potřebné finanční prostředky čerpat z účtů školské a kulturní komise

 

III. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

    

6.      O finančních darech

Starostka  informovala o vyplacení finančních darů za přínosnou práci pro obec nad rámec

povinností osobám, uvedených v příloze návrhu usnesení č. 188/02/ZMČ.

K návrhu vznesl připomínku p. Churáček.

Zastupitelstvo po dalším projednání a na  základě usnesení Rady MČ č. 188/02/ ZMČ hlasovalo pro návrh usnesení č. 188/02/ZMČ  počtem hlasů 7 + 1 + 2  ( pro, proti, zdrželo se hlasování).

Návrh usnesení  neprošel  hlasováním.

Radní Engel podal protinávrh  s odůvodněním , že  předsedové komisí by měli být finančně zvýhodněni o  částku  ( přibližně asi ve výši 500,- Kč ) ,  o kterou se navýšila částka  daňové povinnosti  Finančnímu úřadu v důsledku vrácení neoprávněně  vyplácených odměn MČ Praha – Ďáblice.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo  v počtu  hlasů 8 + 0 + 2  tento protinávrh  a  usnesení č. 188/02/ZMČ o finančních darech  bylo přijato v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání  a na základě usnesení č.327/02/RMČ

 

I. Schvaluje

vyplácení finančních darů za přínosnou práci pro obec nad rámec povinností všem osobám, které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení

 

II. Ukládá

vedoucí FIO zajistit bod I. tohoto usnesení v nejbližším výplatním termínu

 

 

Příloha č.1

 

 

   -  Danuši Ševčíkové                                                     ve výši dvou měsíčních platů

-  Zdeňku Šedivému                                                ve výši jednoho měsíčního platu                                             

-  Janu Kolářovi                                                                                   7.500,- Kč

   -  Stanislavu Cíchovi                                                                             5.500,- Kč

   -  Tomáši Englovi                                                                                 4.500,- Kč

   -  Janě Bártové                                                                                    5.500,- Kč

   -  Jiřímu Myslivcovi                                                                              4.500,- Kč

   -  Viktoru Černohorskému                                                                      1.500,- Kč

   -  Věře Prokešové                                                                                5.500,- Kč

   -  Martě Procházkové                                                                           1.500,- Kč

   -  Jiřímu Sajdokovi                                                                               1.000,- Kč

   -  Františku Churáčkovi                                                                         3.000,- Kč

   -  Heleně Ouředníčkové                                                                           500,- Kč

   -  Čestmíru Štukovi                                                                                 500,- Kč

   -  Haně Hubáčkové                                                                                 500,- Kč

   -  Miloslavu Wimmerovi                                                                         2.000,- Kč

   -  Josefu Blahoutovi                                                                               2.000,-Kč

   -  Ladislavu Mašikovi                                                                            2.000,- Kč

   -  Janě Soukupové                                                                               2.500,- Kč

   -  Zdeně Fišmistrové                                                                             3.000,- Kč

   -  Lydii Veselé                                                                                    2.500,- Kč

   -  Josefu Karáskovi                                                                              1.500,- Kč

   -  Jiřímu Čejkovi                                                                                  1.200,- Kč

   -  Stanislavu Zemánkovi                                                                           500,- Kč

   -  Ivě Krčmové                                                                                     2.500,- Kč

   -  Bořku Benešovi                                                                                2.500,- Kč

   -  Jitce Jiříkové                                                                                    2.500,- Kč

   -  Bronislavě Lomozové                                                                           1.000,- Kč 

- Slavomíru Římanovi                                                                           1.500,- Kč

- Vlastě Vaňkové                                                                                1.500,- Kč

- Jaroslavě Plevové                                                                             1.500,- Kč

 

 

7.      Odepsání pohledávky za fi OSINAS

      Starostka informovala o sdělení Advokátní kanceláře JUDr. Petra Balcara o nevymahatelnosti   uložené pokuty firmě OSINAS s.r.o. ve výši 250.000,- Kč.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 335/02/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 návrh usnesení č. 189/02/ZMČ o odepsání pohledávky za fi OSINAS s.r.o. v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.335/02/RMČ

 

III. Bere na vědomí

informaci advokátní kanceláře JUDr.Petra Balcara o nevymahatelnosti uložené pokuty firmě Osinas s.r.o. se sídlem Osinalická 17 v Praze 8 – Ďáblicích ve výši 250 000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

 

II. Schvaluje

    odepsání pohledávky v této uvedené výši

 

III.Pověřuje

    3.1. vedoucí FIO k zaúčtování tohoto odpisu

    3.2. starostku písemně požádat JUDr. Buriana o vyjádření k tomuto   

           případu.

 

 

8.      Návrh na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

K návrhu na změny územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy podala informaci starostka.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo obě navrhované změny  počtem hlasů 9 + 1 + 0  návrh usnesení č. 190/02/ZMČ  na základě usnesení Rady MČ č. 337/02/RMČ a návrh  usnesení č. 191/02/ZMČ na základě usnesení Rady MČ č. 338/02/RMČ k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP v tomto znění:

 

 

USNESENÍ č.   190/02/ZMČ

k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení RMČ č. 337/02/RMČ

 

I. Bere na vědomí

     že Rada MČ Praha - Ďáblice zmocněna ustanovením č. 124/00/MR schválila svým usnesením č. 337/02/RMČ dílčí změnu ÚP HMP spočívající ve změně polyfunkčního  využití pozemků parc.č. 1729/52 a 1729/92 v k.ú. Ďáblice, lokalita Cínovecká/Liberecká  na  ZOB.

 

 

 

USNESENÍ č.   191/02/ZMČ

k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení RMČ č. 338/02/RMČ

 

I. Bere na vědomí

     že Rada MČ Praha - Ďáblice zmocněna ustanovením č. 124/00/MR schválila svým usnesením č. 338/02/RMČ dílčí změnu ÚP HMP spočívající v následující změně funkčního využití pozemků:

- pozemek parc.č. 1646/1 z VVS na OC,

- pozemek parc.č. 1622/34 a pozemek PK parc.č. 235/3 z OP na OC,

- pozemky parc.č. 1622/38, 1622/39,1622/41, PK parc.č. 212, PK parc.č. 217/1 vše z OP na SP,

- pozemky parc.č. 1617/3, 1622/33,1622/20,1622/22, 1622/21,1622/36,1622/37, PK parc.č. 206, a PK parc.č. 205 vše z OP na SO 2

- pozemky parc.č. 1630,1631 a 1632 z PSZ na SMS

 

 

9.      Podněty a návrhy členů ZMČ

    

      p. Štuka – vznesl dotaz na uzavření smlouvy - dohody  s firmou A.S.A., která by se týkala  zalesnění části u  dálnice jako protihluková stěna.

Zástupce starosty p. Šedivý sdělil, že došlo k jednání mezi MČ a  firmou A.S.A v zastoupení Ing. Kastnerem a výsledkem je dohoda,  že MČ nechá vypracovat projekt  a  firma A.S.A. uhradí  finanční náklady

 

p. Štuka – vznesl připomínku k bezpečnosti  křižovatky Kostelecká – Cínovecká.. Přednesl návrh na odebrání svodidla na mostě přes Cínoveckou ulici.

Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo jednomyslně  návrh usnesení č. 192/02/ZMČ  k požadavku na nové řešení provozu křižovatky Kostelecká – Cínovecká v tomto znění:

 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání

 

I. Požaduje

  Na Technické správě komunikací a Odboru dopravy hl.m. Prahy nové

   řešení bezpečného provozu křižovatky Kostelecká – Cínovecká,

   konkrétně příjezdu od benzinové stanice OMV do Kostelecké ulice

 

II. Pověřuje starostku

    seznámit  neprodleně s tímto usnesením ředitele TSK a OD MHMP.

  

 

 

p. Churáček -  vznesl dotaz a připomínku na  položené panely  v ul. K náměstí , které jsou  nevhodné a hlavně nebezpečné pro děti a starší občany , kteří tudy procházejí při návštěvě hřbitova.

Starostka odpověděla, že bude provedena úprava položení panelů pro průchod občanům a průjezd kočárků. Definitivní odstranění panelů bude provedeno v souvislosti s úpravou komunikace  K řepné.

 

Zastupitel p. Štuka odešel ze zasedání ZMČ v 19,35 hod.

 

Pí. Prokešová – vznesla dotaz  zda byly  připomínky ke smlouvě II. etapy skládky KO zahrnuty do jejího obsahu.

Starostka odpověděla a upřesnila  - jedná se o Provozní řád.

 

p. Churáček – vznesl  dotaz na zřízení další  zastávky autobusu “C”.

Odpověď :  Zřízení nové zastávky se dále na Magistrátu hl.m. Prahy neřeší.

 

10.  Diskuse

 

Se strany občanů bydlících v ulici  Šenovská byla vznesena připomínka  k napojení  nové výstavby rodinných domů  firmou Central Group s.r.o. na dešťovou kanalizaci, které je nedostatečné. Voda má být odvedena trativodem a dále  do stoky v ulici. Při větších deštích bude ulice zaplavena.

Odpověď p. Šedivý -  řešení samovsakem  je stanovisko PVK  v souladu s platnými předpisy.

Další připomínka byla na úklid ulice Šenovská. 

 

Ing.. Sajdok a MUDr. Soukupová vznesli připomínku na nedostatečný odvod vody v době přívalových dešťů  do kanalizace v ulici Hřenská a Vojkovická.

 

 

MUDr. Soukupová se dotázala zda bude přemístěna  autobusová zastávka Kokořínská.

Odpověděl p. Šedivý – změna se nebude provádět.

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání:  20,30 hod.

Zapsala:  Anežka Cimbulková

Za ověřovatele : JUDr. Engel

V Praze dne : 30.10.2002