Městská část Praha - Ďáblice

 

 

ZÁPIS

z 1.(ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 21.11.2002

 

 

 

Přítomni: zastupitelé MČ Ďáblice Pharm.Dr.Jana Bártová, Ing.Jiří Myslivec, Danuše Ševčíková, MUDr.Stanislav Cícha, Zdeněk Šedivý, JUDr.Tomáš Engel, Ing.Jan Kolář CSc., Ing.Martin Křížek, Vladimír Michek,  Bořek Beneš, RNDr.Martin Smrček,  Zdeňka Drtinová, Věra Prokešová, Ing.Jaroslav Černý, František Churáček,

tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Ověřovateli zápisů byli předsedajícím stanoveni:        Věra Prokešová

Zdeněk Šedivý

 

 

Předsedající navrhl program jednání s těmito body:

1. Zahájení

2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice

3. Schválení pořadu jednání a Volebního řádu

4. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ a počtu členů RMČ

5. Volba návrhové a volební komise

6. Volba starosty městské části, zástupce starosty městské části  a členů Rady městské části

7. Vystoupení nově zvoleného starosty MČ Praha – Ďáblice

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Zahájení.

Ustavující zasedání zahájil nejstarší člen zastupitelstva předsedající Ing.Jan Kolář,Csc. Přivítal nově zvolené členy ZMČ, kterým poblahopřál k jejich zvolení a veřejnosti poděkoval za účast ve volbách. Poděkoval i odstupujícímu zastupitelstvu za jeho práci v minulém volebním období.

Předsedající konstatoval, že toto zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 15 členů ZMČ z 15 zvolených. Zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Předsedající upozornil, že k přijetí všech usnesení je nezbytná nadpoloviční většina všech zvolených hlasů.

 

2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice.

Předseda převzal závěsný znak a vyzval přítomné, aby povstali a následně přečetl Slib člena obecního zastupitelstva. Jednotliví členové zastupitelstva potom tento slib potvrdili stiskem ruky předsedajícího a hlasitým “slibuji”. Toto následně stvrdili i podpisem na listinu se slibem. Poté předsedající požádal v pořadí druhého nejstaršího člena zastupitelstva pana Františka Churáčka, aby převzal závěsný znak a složil slib do jeho rukou. 

 

 

 

3. Schválení pořadu jednání a Volebního řádu.

Způsob volby nového starosty, jeho zástupce a Rady byl na návrh předsedajícího jednomyslně schválen tajnou formou.

Pro tajnou volbu tajemník ÚMČ Ďáblice vždy připraví hlasovací lístky podle kandidátů, kteří budou navrženi volebními stranami a kteří s kandidaturou souhlasili. Při volbě starosty a jeho zástupce člen ZMČ zakroužkuje vždy pouze jednoho kandidáta. Při volbě 3 členů RMČ se do obálky vloží hlasovací lístek max. s označenými jmény u tří kandidátů. Platný hlas je, jestliže obálka obsahuje 1 platný správně vyplněný hlasovací lístek.

Tento postup byl jednomyslně schválen

Předsedající přečetl návrh volebního řádu. Zastupitelstvo schválilo u bodu II.tohoto řádu variantu B (8 pro, 6 proti,1 se zdržel) a u bodu III. tohoto řádu s variantu B (15 pro).

Tento volební řád byl jednomyslně přijat a je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

4. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ a počtu členů RMČ

Předsedající navrhl jako dlouhodobě uvolněné  2 členy (starosta, zástupce starosty) a počet členů RMČ navrhl na 3 členy. Návrh byl jednomyslně přijat usnesením č.001/02/ZMČ.

 

5. Volba návrhové a volební komise.

Členy návrhové a volební komise byli navrženi: MUDr.Stanislav Cícha

                                                                                         Zdeňka Drtinová

                                                                                         František Churáček

                                                                              tajemník komise Vlastimil Fouček

Toto složení  komise bylo jednomyslně schváleno. Předsedou komise byl zvolen MUDr.Stanislav Cícha.       

 

6. Volba starosty a zástupce starosty městské části Praha - Ďáblice a členů  Rady městské části Praha - Ďáblice.

Průběh voleb řídil předseda komise MUDr.Stanislav Cícha.

Při volbě starosty MČ Praha – Ďáblice byli navrženi tito kandidáti:

za volební stranu “Ďáblice občanům” paní Zdeňka Fišmistrová

za volební stranu “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” paní Danuše Ševčíková

Výsledek volby starosty:

1.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        pí.Fišmistrová                          7 platných hlasů

pí.Ševčíková                            7 platných hlasů

1 hlas neplatný

2.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        pí.Fišmistrová                          7 platných hlasů

pí.Ševčíková                8 platných hlasů

Předseda komise konstatoval, že starostkou MČ Praha - Ďáblice byla zvolena paní Danuše Ševčíková.

 

Při volbě zástupce starosty MČ Praha – Ďáblice byli navrženi tito kandidáti:

za volební stranu “Ďáblice občanům” paní Zdeňka Fišmistrová

za volební stranu “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” pan Jiří Myslivec

Výsledek volby zástupce starosty:

 

 

1.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

pí.Fišmistrová                          7 platných hlasů

p.Myslivec                               6 platných hlasů 

2 neplatné hlasy

2.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        pí.Fišmistrová                          7 platných hlasů

                        p.Myslivec                               6 platných hlasů

                        2 neplatné hlasy

Při volbě zástupce starosty MČ Praha – Ďáblice byli do druhé volby navrženi tito kandidáti:

za volební stranu “Ďáblice občanům” pan Jaroslav Černý, pan Jiří Procházka

za volební stranu “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” pan Zdeněk Šedivý

Výsledek volby zástupce starosty:

1.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        p.Šedivý                                  0 platných hlasů

                        p.Procházka                            6 platných hlasů

                        p.Černý                                   8 platných hlasů

                        1 neplatný hlas

Předseda komise konstatoval, že zástupcem starosty MČ Praha Ďáblice byl zvolen pan Jaroslav Černý.

 

Při volbě členů Rady MČ Praha – Ďáblice byli navrženi tito kandidáti:

za volební stranu “Ďáblice občanům” pan Bořek Beneš, pan Martin Smrček,

paní Zdeňka Drtinová

za volební stranu “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” pan Tomáš Engel,

pan Jiří Myslivec

za volební stranu “KSČM” pan František Churáček

Výsledek volby členů RMČ:

1.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        p.Myslivec                               7 platných hlasů

                        p.Engel                        6 platných hlasů          

                        p.Beneš                                   7 platných hlasů

                        p.Churáček                             6 platných hlasů

                        p.Smrček                                8 platných hlasů

                        pí.Drtinová                              7 platných hlasů

Jako prvním členem RMČ Praha – Ďáblice byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen pan Martin Smrček.

2.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        p.Beneš                                   8 platných hlasů

                        pí.Drtinová                              8 platných hlasů

                        p.Myslivec                               8 platných hlasů

3.kolo  - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                        p.Beneš                                   8 platných hlasů

                        pí.Drtinová                              8 platných hlasů

                        p.Myslivec                               7 platných hlasů

Předseda komise konstatoval, že členy RMČ Praha - Ďáblice byli zvoleni pan Bořek Beneš, paní Zdeňka Drtinová a pan Martin Smrček.

Tento výsledek voleb byl jednomyslně schválen přijetím usnesení č.001/02/RMČ, které je přílohou č.2 tohoto usnesení.

 

7. Vystoupení nově zvoleného starosty MČ Praha – Ďáblice.

Starostka poděkovala odstupujícímu Zastupitelstvu MČ za činnost v uplynulých 4 letech. Novému zastupitelstvu poděkovala za projevenou důvěru. Na závěr starostka konstatovala, že program zasedání byl vyčerpán a schůzi ukončila

 

 

Příloha č.1 Volební řád

Příloha č.2  usnesení č.001/02/ZMČ

 

 

 

 

Konec zasedání: 20,40 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: paní Věra Prokešová, pan Zdeněk Šedivý

V Praze dne: 29.11.2002