Městská část Praha - Ďáblice

 

 

ZÁPIS

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 12.12.2002

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha, Jaroslav Černý, Tomáš Engel, František Churáček, Jan Kolář , Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,  Danuše Ševčíková 

Omluveni: Zdeňka Drtinová

Hosté: tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání

2. Slib nových členů Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

4. Volba členů finančního a kontrolního výboru

5. Rozpočtová opatření – prosinec 2002

6. Svěřené kompetence Radě MČ Praha - Ďáblice

7. Jmenování inventarizačních komisí

8. Dodatek č.1 ke smlouvě mezi MČ Ďáblice a SDH Ďáblice

9. Dohoda o spolupráci mezi MČ Ďáblice a MČ Čakovice

10.Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Ďáblice

11.Zřízení komisí Rady MČ Ďáblice

12. Podněty a náměty

13. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Kontrola zápisu z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání.

Zápis byl jednomyslně schválen.

 

2. Slib nových členů Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice.

Starostka vyzvala nově zvolené členy zastupitelstva pana Martina Křížka a pana Vladimíra Michka, aby povstali a následně přečetla Slib člena obecního zastupitelstva. Poté oba členové zastupitelstva tento slib potvrdili stiskem ruky a hlasitým “slibuji”. Toto následně stvrdili i podpisem na listinu se slibem. Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 001/02/RMČ schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 002/02/ZMČ  o zániku mandátu a volbě nového člena ZMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení

č. 001/02/RMČ

I.Bere na vědomí

1.1. rezignaci členů ZMČ Ing.Jiřího Procházky a Zdeňky Fišmistrové

1.2. usnesení rady MČ č.001/02/RMČ o prohlášení Ing.Martina Křížka a Vladimíra Michka , kteří se dle volebních výsledků stávají z náhradníků členy ZMČ za volební stranu – sdružení nezávislých kandidátů “Ďáblice občanům”

II.Konstatuje,               

že složením slibu nových členů zastupitelstva do rukou starostky v souladu s § 50 zákona č.131/2002 Sb. o hlavním městě Praze a § 56 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí byly splněny všechny náležitosti

 

3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se)   návrh usnesení č. 003/02/ZMČ  k jednacímu řádu Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání  

I. Schvaluje

jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice pro volební období 2002 - 2006, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

4. Volba členů finančního a kontrolního výboru.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem počtu členů do finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 1 (pro+proti+zdrželo se)      návrh usnesení č. 004/02/ZMČ  ke zřízení finančního a kontrolního výboru v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části podle usnesení §100,odst.2 zákona č.131/2000 Sb. 

I. Zřizuje

výbor finanční a výbor kontrolní

II.Volí

RNDr.Martina Smrčka               - předsedou finančního výboru

JUDr.Tomáše Engela                  - členem finančního výboru

Zdeňku Drtinovou                      - členkou finančního výboru

Ing.Jana Koláře                         - členem finančního výboru

Ing.Slavomíra Římana                 - členem finančního výboru

Ing.Václava Valtra           - tajemníkem finančního výboru

 

MUDr.Stanislava Cíchu              - předsedou kontrolního výboru

Františka Churáčka          - členem kontrolního výboru

Ing.Ladislava Mašiku                 - členem kontrolního výboru

Vladimíra Michka                      - členem kontrolního výboru

Josefa Blahouta                         - členem kontrolního výboru

Ing.Bronislavu Lomozovou - tajemnicí kontrolního výboru

III. Bere na vědomí

Jednací řád výboru finančního a kontrolního, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a nabývá platnosti dnem 12.12.2002

 

V 18,30 hod. se v průběhu projednávání 5. bodu dostavil člen zastupitelstva Jiří Myslivec.

 

V 18,40 hod. se v průběhu projednávání 5. bodu dostavil člen zastupitelstva MUDr.Stanislav Cícha.

5. Rozpočtová opatření – prosinec 2002.

Starostka seznámila členy ZMČ s rozpočtovým opatřením za měsíc prosinec 2002. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 2 (pro+proti+zdrželo se)      návrh usnesení č. 005/02/ZMČ  o rozpočtových opatřeních – prosinec 2002 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.003/02/RMČ

I.Schvaluje

rozpočtová opatření za prosinec 2002 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II.Ukládá             

vedoucí FIO provést tato opatření v nejbližším termínu

 

6. Svěřené kompetence Radě MČ Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem usnesení ke svěření kompetencí Radě MČ Ďáblice. Pan Kolář vznesl protinávrh, který Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se). Návrh usnesení č. 006/02/ZMČ  ke svěření kompetencí Radě MČ Ďáblice byl přijat v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání  

I.Pověřuje Radu MČ Ďáblice na volební období 2002 – 2006

1.1.       k rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž cena předmětu plnění nepřesáhne 500 000 ,-Kč

1.2.       k rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše 200 000,-Kč

II.Požaduje,

aby Rada MČ informovala Zastupitelstvo MČ o finančních záležitostech dle bodu č.1 tohoto usnesení vždy na nejbližším veřejném zasedání

 

7. Jmenování inventarizačních komisí.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ Ďáblice za rok 2002 v tomto složení:

hlavní inventarizační komise

předseda: Danuše Ševčíková, starostka

místopředseda: Vlastimil Fouček, tajemník

členové:       Jaroslav Černý, zástupce starosty

Stanislav Cícha, předseda kontrolního výboru

Marie Hanzlová, FIO

dílčí inventarizační komise

úřad MČ                J.Poberejková, H.Králíková, F.Churáček

obecní dům            Veselá, Zvárová, Midlochová

knihovna                V.Prokešová, Midlochová

lékárna                  J.Bártová, M.Smrček

hasičský dům          B.Beneš, J.Mangl, Churáček

bytové domy B.Lomozová, V.Michek, M.Křížek

ostatní inv.místa      Z.Drtinová, J.Myslivec, Z.Šedivý

ústřední likvidační komise

předseda:     Jaroslav Černý

členové:       V.Fouček, F.Churáček, D.Ševčíková,M.Hanzlová

inventarizace nemovitého majetku – budovy, stavby, pozemky

provede V.Fouček, M.Hanzlová

 

inventarizace závazků a pohledávek

provede finanční odbor – M.Hanzlová, B.Lomozová

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 002/02/RMČ schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 007/02/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení  č.002/02/RMČ

I.Bere na vědomí

jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace majetku MČ za rok 2002 dle přílohy - usnesení č. 002/02/RMČ

II.Pověřuje starostku

II.1. seznámit členy inventarizační komise s jejich jmenováním

II.2. zajištěním práce Hlavních inventarizačních komisí

Termín: IHNED

 

8. Dodatek č.1 ke smlouvě mezi MČ Ďáblice a SDH Čakovice.

Starostka seznámila členy ZMČ s dodatkem č.1 mezi SDH Ďáblice (dříve SDH Čakovice) a MČ Ďáblice o zřízení Jednotky požární ochrany MČ Ďáblice. Účelem dodatku dohody je prodloužit zřízení JPO MČ Ďáblice do 31.12.2007 a upravit změnu názvu jednotky. Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 167/02/RMČ schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 008/02/ZMČ k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a SDH Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.167/02/RMČ 

I.Schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a SDH Praha – Ďáblice (dříve SDH Čakovice), kterým se prodlužuje účinnost smlouvy na dobu určitou a to od 01.01.2003 do 31.12.2007, po kterou bude jednotka požární ochrany č.111124 zabezpečovat úkoly požární ochrany

 

9. Dohoda o spolupráci mezi MČ Ďáblice a MČ Čakovice.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem dohody o spolupráci mezi MČ Ďáblice a MČ Čakovice o zajišťování požární ochrany Jednotkou požární ochrany Ďáblice pro obě městské části. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 009/02/ZMČ k uzavření Dohody mezi MČ Ďáblice a MČ Čakovice o zajištění PO městskou částí Ďáblice zastoupenou JPO Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání  

I. Schvaluje

uzavření Dohody o spolupráci mezi oběmi městskými částmi, kterou bude MČ Ďáblice, zastoupená JPO Ďáblice, zajišťovat požární ochranu i pro MČ Čakovice

II.Pověřuje starostku

k podpisu této dohody, která je přílohou tohoto usnesení

 

10. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Ďáblice.

Starostka informovala členy ZMČ o odměnách neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Ďáblice, který vypracoval tajemník ÚMČ Ďáblice. Odměny byly vypočítány podle Nařízení vlády č. 122/2002 Sb., kterým se mění NV č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění NV č. 173/2001 Sb.

Neuvolnění členové ZMČ  funkce              za výkon          přípl.                celkem

Cícha Stanislav, MUDr.                 Pkv                  900,--              110,--              1010,--Kč

Bártová Jana, PharmDr.                Psock              900,--              110,--              1010,--Kč

Beneš Bořek                                 Pkžp a radní     900,--              110,--              1010,--Kč

Drtinová Zdeňka                            radní                900,--              110,--              1010,--Kč

Engel Tomáš, JUDr.                                              230,--              110,--               340,--Kč

Churáček František                                               230,--              110,--               340,--Kč

Kolář Jan, Ing.                                                      230,--              110,--                340,--Kč

Křížek Martin, Ing.                        Pkvi                 900,--              110,--             1010,-- Kč

Michek Vladimír                                                   230,--              110,--               340,--Kč

Myslivec Jiří, Ing.                           Pspk                900,--              110,--             1010,-- Kč

Prokešová Věra                            Pškk                900,--              110,--             1010,-- Kč

Smrček Martin, RNDr.                  Pfv a radní       900,--              110,--             1010,-- Kč

Šedivý Zdeněk                                                      230,--              110,--                340,--Kč

K měsíčním odměnám se připočítává příspěvek na dopravu ve výši 158,-- Kč (Usnesení č. 108/00/MR s platností od 1. 1. 2000)

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 010/02/ZMČ k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání podle ustanovení § 89 odst. 1, písm. c a § 52 odst.5, zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění:

I.  stanovuje

v souladu s Nařízením vlády č. 122/2002 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, vyplácení měsíčních odměn ve výši dle přílohy 1. tohoto usnesení.

II. ukládá

tajemníkovi Úřadu MČ Praha – Ďáblice zajistit vyplácení těchto odměn v souladu s § 56 odst. 2 citovaného zákona

 

11. Zřízení komisí Rady MČ Praha – Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem ke zřízení komisí Rady MČ Ďáblice v tomto složení:

Komise sociální

předseda – Jana Bártová

členové – J.Němec, L.Veselá, V.Kubatová

Komise život.prostředí

předseda – Bořek Beneš

členové – V.Michek, M.Smrček

Komise školská a kulturní

předseda – Věra Prokešová

členové – M.Bulirschová, Z.Tačovská, J.Tymichová, V.Černohorský, J.Diviš, L.Smrčková

Komise sportovní

předseda – Jiří Myslivec

členové – J.Karásek, Z.Šedivý, J.Kubec, J.Čejka, V.Vaňková

Komise výstavby a investic

předseda – Martin Křížek

členové – J.Vladař, J.Zemánek, K.Kučera, V.Mašika,

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)      návrh usnesení č. 011/02/ZMČ  ke zřízení komisí rady MČ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání  

I. Bere na vědomí

zřízení komisí rady MČ Ďáblice dle usnesení č.005/02/RMČ, které je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

12. Podněty a náměty.

Pan Kolář vznesl dotaz, zda budou přes letošní zimu naplněné skruže pískem pro posypání zledovatělých chodníků. Tajemník odpověděl, že ano , ale firma IPODEC (která to zajišťuje) dosud nemá k dispozici tuto směs.

 

Paní Bártová vznesla dotaz, zda by nebylo možné, aby se k žádostem o byt vyjadřovali i zastupitelé.Starostka odpověděla, že je to možné a musí se podle vyhlášky respektovat 3 roky trvalé bydliště v MČ Ďáblice. Pan Kolář k tomuto bodu uvedl, že by měly být dány výjimky v zájmu obce. Tajemník připraví k tomuto bodu usnesení.

 

Pan Myslivec vznesl dotaz, zda se v příštím roce plánuje přístavba druhého pavilonu Mateřské školy. Starostka odpověděla, že se přestavba uskuteční pokud MČ Ďáblice dostane dotaci od MHMP.

 

Pan Michek si postěžoval na nedostačující počet míst v Mateřské škole. Starostka si vyžádá přehled dětí v MŠ.

 

Starostka informovala členy ZMČ o vydávání Ďáblického zpravodaje v barevné formě.

 

13. Diskuse.

Pan Procházka vznesl dotazy -  za prvé na nutnost vybudování obratiště MHD Na Štamberku  druhý dotaz se týkal možnosti instalace zrcadla při výjezdu z ulice Chřibské na Kosteleckou. Starostka odpověděla, že co se týká obratiště, tak to bylo doporučeno dopravní policí a na křižovatce  Ďáblická – Kostelecká požaduje MČ Ďáblice světelné zařízení.

 

Paní Bártová upozornila na špatný výhled při vyjíždění od Čakovic směr Ďáblice kvůli kovovým svodidlům umístěných po stranách silnice. Starostka odpověděla, že komunikace nebyla dosud předána  a poté bude odstraněno.

 

Paní Bártová  informovala členy ZMČ a veřejnost o postupu  vyřizování žádostí o byt.

 

 

 

Konec zasedání: 20,40 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: paní Věra Prokešová, pan Zdeněk Šedivý

V Praze dne: 17.12.2002

Opravu provedla: A. Cimbulková