Městská část Praha - Ďáblice

                                                                                                                                     

 

 

ZÁPIS

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne  13.3.2003

 

 

Přítomni: Jana Bártová, Bořek Beneš, Jaroslav Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš                 Engel, František Churáček, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová,  Martin Smrček, Zdeněk Šedivý, Danuše Ševčíková

Omluveni: Stanislav Cícha

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1.      Kontrola zápisu z 2. veřejného zasedání ZMČ

2.      Výsledek finančního hospodaření za rok 2002

3.      Rozpočet MČ Praha – Ďáblice  na rok 2003

4.      Výsledek inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31.12. 2002

5.      Změny ÚPn HMP v k.ú. Ďáblice – vlna 05

6.      Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ U Parkánu 11/17

7.      Finanční dar  hvězdárně Ďáblice

8.      Finanční dar TJ Ďáblice

9.      Finanční dar Městské části Praha – Ďáblice

10.  Finanční dar Mysliveckému sdružení Ďáblice

11.  Předání kompetencí zástupci starosty

12.  Organizační řád ÚMČ Praha – Ďáblice

13.  Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

14.  Pověření Jaroslava Černého a Martina Křížka k zastupování MČ při územním řízení

15.  Ustavení redakční rady Ďáblického zpravodaje

16.  Stavba ve veřejném zájmu - komunikace Řepná

17.  Příspěvky občanům za vyvážení KO – od 1.1.2003 do 31.12.2003

18.  Dotace na zpětné klapky v kanalizačním řádu

19.  Dodatek č. 7 ke smlouvě s A.S.A. spol. s r.o.

20.  Podněty a návrhy

21.  Diskuse

Program jednání byl členy zastupitelstva MČ schválen všemi hlasy.

V době zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva

 

1.        Kontrola zápisu z 2. veřejného zasedání

-  členové zastupitelstva se dohodli, že v zápise budou jména  uváděna  bez titulů

-  v textu celého zápisu zkontrolovat  slovo Zastupitelstvo  nebo zastupitelstvo dle jeho použití

- str. 6:  bod č.12: změna textu: starostka informovala o vydávání Ďáblického zpravodaje v barevné formě

-   str. 6 - bod č. 13 :

Pan Procházka vznesl dva dotazy:

l) na nutnost vybudování obratiště MHD Na Štamberku 

2) možnost instalace zrcadla při výjezdu z ulice Chřibské na Kosteleckou  

Odstavec p. Bártová upozornila kvůli plechovým zátarasům se zaměňuje za: kovovým svodidlům

Doplnit do diskuse – bod č. 13

Paní Bártová informovala členy ZMČ a veřejnost o postupu vyřizování žádostí o 

byty.  

S těmito opravami byl zápis jednomyslně schválen.

 

2. K výsledku finančního hospodaření  za rok 2002 

Předseda Finančního výboru  pan Smrček informoval zastupitelstvo o výsledku finančního hospodaření  městské části  za  rok 2002 .

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 017/03/RMČ  odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování návrh usnesení č. 012/03/ZMČ k výsledku finančního hospodaření v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 017/03/RMČ

I. Konstatuje

1.1.       že hospodaření MČ Praha – Ďáblice vykázalo za sledované období

        rozpočtové příjmy                32 722 103,37,- Kč

        rozpočtové výdaje               28 0999 076,62,- Kč

        přebytek                               4 623 026,75,- Kč

1.2.       že vlastní hospodářská činnost MČ Praha – Ďáblice

skončila ve sledovaném období záporným účetním hospodářským výsledkem 5 002 961,11,- Kč vlivem dodatečného daňového odvodu ve výši 4 708 674,91,- Kč z neoprávněné tvorby rezerv z let 1999 – 2001 a zrušení prodeje pozemku (ASTAR) ve výši 920 920,- Kč.

II. Schvaluje

        převod zůstatku příspěvku poskytnutého PO ZŠ U Parkánu  ve 

        výši 118 685,30,- Kč do jejího fondu rezerv

III. Bere na vědomí

        rozdělení HV po ZŠ U Parkánu za rok 2002 ve výši 97 082,82,- Kč

       takto:

       20% tj. 19 416,56,- Kč do fondu odměn

       80% tj. 77 666,26,- Kč do fondu rezerv

 

3. Rozpočet MČ Praha – Ďáblice na rok 2003

 Předseda Finančního výboru pan Smrček předložil k projednání  členům  zastupitelstva  rozpočet MČ Praha – Ďáblice a rozpočet hospodářské činnosti MČ  Praha – Ďáblice

na rok 2003. Zastupitelstvo po projednání a konstatování, že rozpočet  na rok 2003 je vyrovnaný a na základě usnesení Finančního výboru č. 1/2003/FV odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 ( pro, proti , zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 013/03/ZMČ k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2003 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Finančního výboru č. 1/2003/FV

I. Schvaluje  

1.1.       rozpočet MČ Praha – Ďáblice na rok 2003 dle přílohy č. 1tohoto usnesení

1.2.       rozpočet hospodářské činnosti (VHČ) MČ Praha –Ďáblice na rok 2003 dle přílohy  č. 2 tohoto usnesení

II. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Ďáblice na rok 2003 (včetně rozpočtu VHČ) a předkládat Finančnímu výboru pravidelné měsíční zprávy o  výsledcích hospodaření   

 

4. Výsledek inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice31.12.2002

Tajemník úřadu předložil zastupitelstvu k projednání a posouzení zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků Městské části Praha – Ďáblice k 31.12.2002.

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 015/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 13+ 0 + 1 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 014/03/ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice za rok 2002 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 15/03/RMČ

I. Schvaluje

zprávu k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice31. 12. 2002 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. Souhlasí

   2.1. s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly   ústřední    likvidační    komise    Praha  - Ďáblice č. 01/02 – 027/02) o vyřazení movitých předmětů v celkové inventární hodnotě 485.568,82 Kč a to dle rekapitulace uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení

2.2. v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa v příloze č.2 tohoto usnesení ( podrobně pak v příslušných protokolech o vyřazení movitých předmětů č. 01/02 – 027/02)

 III. Ukládá     

vedoucímu FIO zajistit vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními předpisy

IV. Pověřuje starostku

soustředit veškerou dokladovou dokumentaci o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha –Ďáblice a o vyřazení majetku k 31. 12. 2002 v dokumentaci hlavní inventarizační komise

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil na zasedání člen zastupitelstva

pan Myslivec ( 18, 35 hod..)

 

5. Změny ÚPn HMP v k.ú. Ďáblice – vlna 05

 Starostka informovala o podání návrhu na změnu ÚPn HMP pro vlnu 05, kterým se řeší nové funkční využití pozemků v k.ú. Ďáblice v souladu se schválenou  urbanistickou studií katastrálního území Ďáblice. Dále  seznámila zastupitelstvo s parcelními čísly jednotlivých pozemků a  jejich funkčním využití. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 019/03/RMČ a  č. 020/03/RMČ  odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 0 + 2 ( pro, proti, zdrželo se hlasování)  návrh usnesení č. 015/03/ZMČ k návrhu na pořízení změn ÚPn HMP – vlna 05 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení

č. 019/03/RMČ a č. 020/03/RMČ

I.  Bere na vědomí a schvaluje

že byl MČ podán návrh na pořízení změn ÚPn HMP pro VLNU 05, kterým se  řeší  nové funkční využití pozemků v k.ú. Ďáblice, plně v souladu se schváleno    

     urbanistickou studií k.ú. Ďáblice, a to takto:

1.1.-   pozemky p.č. 606 a 607   -  funkční využití stávající je zčásti OC a zčásti  

          SVM 

-   pozemky p.č. 608/4, 608/5, - funkční využití stávající je PP

-   pozemky p.č. 608/1, 587/1, - funkční využití stávající je zčásti PP

všechny předmětné plochy navrhujeme sjednotit do plochy SVM pro využití zástavby budoucího centra v souladu s platnými regulativy

1.2.  pozemek p.č. 1229/1, 1230, 1231 funkční využití stávající je zčásti PP a zčásti OC, funkční využití nově navržené je vcelku v ploše OC

1.3. pozemek p.č. 586/1 funkční využití stávající je řešeno zčásti ZN, SVM, OC, funkční využití nově navržené ( dle US) je vstupem pásu PP až k budoucímu areálu VŠUP

 

6. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ U Parkánu 11/17

 Starostka  informovala  zastupitelstvo o uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha – Ďáblice, kterým se řeší převod dodatečného majetku MČ Praha – Ďáblice do majetku  základní školy. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 014/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 016/03/ZMČ k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.014/03/RMČ

I. Schvaluje

     uzavření dodatku č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu  17/11, Praha – Ďáblice, kterým se řeší převod dodatečného majetku MČ Praha –  Ďáblice ( zřizovatele této organizace ) do majetku ZŠ U Parkánu 17/11 v celkové  výši 108.112,20 Kč, která je blíže specifikována v tomto dodatku.

II. Pověřuje

2.1.            starostku  MČ Praha – Ďáblice zabezpečit podepsání dodatku oběma stranami

2.2.            vedoucího FIO provedením příslušné účetní operace

 

7. Finanční dar hvězdárně Ďáblice

 Starostka informovala o poskytnutí finančního daru  hvězdárně  Ďáblice na podporu její činnosti, rozšíření zeleně a drobné stavební úpravy objektu hvězdárny. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 013/03/RMČ  odsouhlasilo v počtu hlasů  14 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 017/03/ZMČ k poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a  na základě usnesení č. 013/03/RMČ

I.  Schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč hvězdárně Ďáblice na podporu její činnosti a zejména na rozšíření zeleně a drobné stavební úpravy objektu hvězdárny

II. Pověřuje starostku

    k podpisu darovací smlouvy

 

8. Finanční dar TJ Ďáblice

 Starostka informovala o poskytnutí finančního daru Tělovýchovné  jednotě Ďáblice na    podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 28/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 14 + 0 +0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování)  návrh usnesení č. 018/03/ZMČ k poskytnutí finančního daru TJ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 28/03/RMČ

I.   Schvaluje

    poskytnutí finančního daru  TJ Ďáblice ve výši 50.000,- Kč, který bude využit především na podporu sportovních aktivit   dětí a mládeže

II. Pověřuje starostku

    k podpisu darovací smlouvy

 

9. Finanční dar Městské části Praha – Ďáblice

 Starostka informovala zastupitelstvo o převzetí finančního daru pro MČ Praha - Ďáblice ve výši 200. 000,- Kč od firmy A.S.A s. r.o. jako příspěvek na podporu sportovních a jiných aktivit místních občanů. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 024/03/RMČ odsouhlasilo  v počtu hlasů 14 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 019/03/ZMČ  k uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha – Ďáblice a A.S.A. s.r.o. Ďáblice  v tomto znění:

          Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 024/03/RMČ

          I. Schvaluje

převzetí finančního daru ve výši 200 000,- Kč od firmy A.S.A. s.r.o Ďáblice  Praha -  Ďáblice jako příspěvek na podporu sportovních a dalších zájmových aktivit  občanů Ďáblic v roce 2003

II. Pověřuje starostku

    k podpisu darovací smlouvy

 

10. Finanční dar Mysliveckému sdružení  Ďáblice

Starostka informovala o podání žádosti  Mysliveckým sdružením Ďáblice  na poskytnutí finančního nebo materiálního daru  na provedení stavebních oprav objektu. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 33/03/RMČ   a po zvážení všech zájmových aktivit a materiálních potřeb se kterými seznámil zastupitelstvo p. Jiřík – jednatel Mysliveckého sdružení Ďáblice,  rozhodlo o navýšení  finančního  daru a odsouhlasilo v počtu hlasů  11 + 3 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 020/03/ZMČ k finančnímu daru Mysliveckému sdružení Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení

č. 33/03/RMČ

I.  Schvaluje

poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši 50.000,- Kč, který bude využit především na podporu zájmové činnosti a  zájmových aktivit pro děti a mládež a materiálního zabezpečení  činností

II. Pověřuje starostku

    k podpisu darovací smlouvy

 

11. Předání kompetencí zástupci starosty

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na pověření zástupce starosty pana

Ing Jaroslava Černého  zabezpečováním úkolů v samostatné působnosti a to v oblastech: školství, výstavby v obci, životního prostředí, veřejných zakázek do 500 tis. Kč, účasti při sestavování rozpočtu a kontrole čerpání finančních prostředků. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 011/03/RMČ  odsouhlasilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 návrh usnesení 021/03/ZMČ ke svěření úkolů v samostatné působnosti zástupci starosty v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.  011 /03/RMČ

I. Schvaluje

návrh starostky pověřit zástupce starosty Ing Jaroslava Černého     zabezpečováním úkolů v samostatné působnosti a to v oblastech:

-         školství (spolupráce s komisí školskou a kulturní)

-         výstavba v obci (spolupráce s komisí výstavby a investic)

-         životní prostředí (spolupráce s referátem ŽP a komisí ŽP)

-         veřejné zakázky malého rozsahu (výběr zhotovitele, uzavírání smluv,

objednávky, likvidace faktur)

-         účast na sestavování rozpočtu obce, účast na kontrole čerpání

(spolupráce s finančním výborem)

 

12. Organizační řád MČ Praha – Ďáblice

 Projednání Organizačního řádu  bylo na návrh tajemníka úřadu odloženo  do příštího zasedání zastupitelstva z důvodu řádného prostudování členy zastupitelstva k jeho  připomínkování. Na návrh člena zastupitelstva  p. Koláře byl termín k připomínkování zkrácen do 30.4.2003

Členové zastupitelstva se zkráceným druhým termínem  souhlasili.

 

13. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

Tajemník úřadu přednesl návrh na výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva  MČ Praha – Ďáblice v souladu s NV č. 37/2003 Sb. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  návrh  usnesení č. 022/03/ZMČ k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání podle ustanovení § 89 odst. 1, písm. c a § 52 odst.5, zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění a § 2 odst. 1 a 2 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

I.  Souhlasí

1.1.    s návrhem výše odměn neuvolněným funkcionářům stanoveným v souladu  s NV č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům  zastupitelstva

1.2.     s jejich vyplácením ve výši dle přílohy č. 1. tohoto usnesení

          od 1.3.2003   

II. Ukládá

 tajemníkovi Úřadu městské části Praha – Ďáblice zajistit vyplácení těchto odměn v souladu s § 56 odst. 2 citovaného zákona a s § 2  uvedeného NV dle bodu 1.2. tohoto usnesení

 

14. Pověření Ing. Jaroslava Černého a  Ing. Martina Křížka k zastupování MČ

Starostka  předložila zastupitelstvu  návrh na pověření  Ing. Jaroslava Černého  a Ing. Martina Křížka k zastupování MČ Praha – Ďáblice při územním řízení. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ  č. 012/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 1 + 0  ( pro, proti, zdrželo se hlasování )  návrh usnesení č. 023/03/ZMČ  o pověření  Ing. Jaroslava Černého a Ing. Martina Křížka  k zastupování MČ Ďáblice při územním řízení v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.012/03/RMČ

I. Schvaluje,

aby Ing. Jaroslav Černý a Ing. Martin Křížek zastupovali MČ Ďáblice při územním řízení ve volebním období 2003 – 2006

 

15. Ustanovení redakční rady Ďáblického zpravodaje

Starostka předložila zastupitelstvu  návrh na ustavení nové redakční rady Ďáblického zpravodaje a to ve složení: Martin Smrček – vedoucí rubrik, Jan Kolář – šéfredaktor, Tereza Adámková – reportérka, Michal Beran – grafická úprava, Vlastimil Fouček – tajemník a konzultant za ÚMČ. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 8 + 4 + 2 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 024/03/ZMČ k ustavení redakční rady Ďáblického zpravodaje v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Ustavuje

   novou redakční radu Ďáblického zpravodaje ve složení:

   RNDr. Martin Smrček – vedoucí rubrik

   Ing. Jan Kolář, CSc. - šéfredaktor

   Tereza Adámková  -  reportérka

   Michal Beran – grafická úprava

   Vlastimil Fouček – tajemník, konzultant

        II. Souhlasí,

aby zajištěním grafické části a tiskem byl smluvně pověřen

p. Michal Beran

         III. Ukládá

zástupci starosty zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení s tím, že finanční odměna za grafickou část přípravy Ďáblického zpravodaje v rozsahu 8 stránek textu nepřesáhne 4.000,-- Kč

 

16. Stavba ve veřejném zájmu – komunikace Řepná

Starostka informovala o plánované výstavbě komunikace Řepná, která je stavbou ve  veřejném zájmu a je v souladu s předchozím projednáním s příslušnými orgány a vydaným územním rozhodnutím. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1  ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 025/03/ZMČ k výstavbě komunikace Řepná v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Prohlašuje,

že plánovaná výstavba komunikace v ulici Řepné v k. ú. Ďáblice je stavbou ve veřejném zájmu a je plně v souladu s  předchozím projednáváním s příslušnými orgány a již vydaným územním rozhodnutím, které potvrzuje požadované parametry budoucí komunikace

         II. Ukládá

starostce seznámit s tímto usnesením všechny příslušné kompetentní orgány

 

17. Příspěvky občanům za vyvážení KO – od 1.1.2003 do 31.12.2003

Zástupce starosty informoval o výši příspěvku za vyvážení domovního odpadu v Městské části Praha – Ďáblice  za období od 11.1.2003 do 31.12.2003. Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 010/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh  usnesení č. 026/03/ZMČ k výši příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2003 do 31.12.2003 v tomto znění

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení  č. /010/03/RMČ

I. Schvaluje

výši příspěvku za vyvážení domovního odpadu za období od 1.1.2003 -  31.12.2003 tak, že

1.1. příspěvek  bude činit 45%, minimálně však  500,- Kč na jednu smlouvu uzavřenou s hl.m. Prahou a vyplácen občanům – fyzickým  osobám trvale hlášeným v Ďáblicích

1.2.v bytových domech bude příspěvek přiznán maximálně do výše počtu bytových jednotek s trvale hlášenými nájemníky

         1.3.  příspěvek bude proplácen po předložení platné uzavřené  smlouvy a dokladu o zaplacení poplatku za celoroční vyvážení odpadu

II. Ukládá

vedoucímu FIO zajistit vyplácení příspěvků občanům v souladu s bodem 1.3.

 

18. Dotace na zpětné klapky v kanalizačním řadu

Zástupce starosty seznámil zastupitelstvo se žádostmi občanů o zřízení zpětných klapek domovních přípojek kanalizačních řadů. Tyto žádosti jsou odůvodněné a zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 009/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 12 + 2 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 027/03/ZMČ k dotacím na zpětné klapky v kanalizačním řadu v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 009/03/RMČ

I. Schvaluje,

aby odůvodněné žádosti občanů o zřízení zpětných klapek domovních  přípojek kanalizačních řadů byly od 1.1.2003 řešeny spolu- investorsky, a to tak, že MČ Ďáblice bude přispívat na vybudování 1 ks zpětné klapky maximálně do výše poloviny   nákladů.

 

19. Dodatek č. 7. ke smlouvě s A.S.A, spol. s r.o.

Zástupce starosty informoval zastupitele o dodatku č. 7 ke smlouvě  o zneškodnění odpadů uzavřené mezi MČ Praha – Ďáblice a  A.S.A  spol. s r.o.  Předmětem této smlouvy jsou specifikované podmínky na převzetí dohodnutých druhů odpadu a jejich odstranění.Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 1 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 028/03/ZMČ k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 913292 o zneškodnění odpadů v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Schvaluje

1.1.       uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zneškodnění odpadů (č. 913292) mezi MČ Ďáblice a A.S.A. s.r.o.

1.2.  nové podmínky za převzetí dohodnutých druhů odpadů a jejich odstranění, vyspecifikované v příloze 1 dodatku č. 7, který je součástí tohoto usnesení.

 

20. Podněty a návrhy

      K tomuto bodu se nikdo nevyjádřil.

 

21. Diskuse

 Pan Vladimír Vejbora – vznesl dotaz  zda bude el. instalace  

 v Řepné   ulici  uložena do země – starostka odpověděla kladně

 

      Pan Jiřík – vznesl dotaz na pana Myslivce – předsedu sportovní

      komise,  zda budou pořádat pro děti zájmové akce (den dětí a pod ). Pan    

      Myslivec odpověděl, že  ano, a to v souladu se školními akcemi. 

 

 Paní Prokešová – informovala zastupitelstvo a občany o připravovaných   akcích školské a kulturní komise:

- promítání filmů  - 18.3. se začíná a dále se pokračuje každé sudé  

  úterý

     - koncert francouzských a světových šansonů

- velikonoční akce včetně soutěže vč. vyhlášení výsledků ( podrobné    

  informace budou  v Ďáblickém zpravodaji)

- příprava na pálení čarodejnic se zajištěním občerstvení, opékáním vuřtů  

   a hudbou.

 

 

 

 

Konec zasedání:  20,15 hod.

Zapsala: Anežka Cimbulková

Za ověřovatele: Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý

V Praze dne : 24.3.2003