Městská část Praha - Ďáblice

 

 

ZÁPIS

z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 26.06.2003

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha, Jaroslav Černý, Zdeňka Drtinová,Tomáš Engel, František Churáček, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,  Danuše Ševčíková 

Hosté: tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček, vedoucí FIO Václav Valtr

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 3. veřejného zasedání ZMČ

2. Plnění rozpočtu MČ Praha - Ďáblice

3. Rozpočtová opatření - červen 2003

4. Výsledek přezkoumání hospodaření MČ Praha - Ďáblice za r. 2002

5. Úplatný převod pozemku p.č.576/3

6. Úplatný převod pozemku p.č. 1222/44

7. Poskytnutí finančních darů

8. Finanční dotace pro TJ Ďáblice, oddíl kopané

9. Jmenování dvou členů zastup. k podpisování doložky k práv.úkonům

10. Nový postup při zařazování žádostí o byty v MČ Praha - Ďáblice

11. Přidělení bytu paní Pavle Tolarové

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s VŠUP

13. Schválení organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice

14.Podněty a náměty

15.Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Kontrola zápisu z 3. veřejného zasedání.

Zápis byl jednomyslně schválen.

 

2. Plnění rozpočtu MČ Praha - Ďáblice

Vedoucí FIO pan Valtr seznámil členy ZMČ s  návrhem schváleného rozpočtu na rok 2003 a plnění rozpočtu za 1.Q 2003. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 029/03/ZMČ  o plnění rozpočtu MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.049/03/RMČ a č.2/2003/FV

I. Schvaluje  

formální úpravy schváleného rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2003, vyplývající z dodatečných metodických pokynů odboru rozpočtu MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat

čerpání finančních prostředků a předkládat finančnímu výboru pravidelné měsíční zprávy o  výsledcích hospodaření   

 

3.Rozpočtová opatření - červen 2003

Radní Smrček seznámil členy ZMČ s  návrhem rozpočtového opatření za měsíc červen 2003. Pan Kolář navrhl podat informaci do Ďáblického zpravodaje o tom, že dotace za odvoz KO nebude vyplacena tento rok, ale na začátku roku 2004.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se)   návrh usnesení č. 030/03/ZMČ  k rozpočtovým opatřením - červen 2003 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.054/03/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.1 (červen 2003) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2003

 

4. Výsledek přezkoumání hospodaření MČ Praha - Ďáblice za r. 2002

Radní Smrček seznámil členy ZMČ  se zprávou o výsledcích přezkoumání  hospodaření  MČ Praha - Ďáblice za rok 2002, kde bylo sděleno, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, ani nehospodárné použití finančních prostředků. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)  návrh usnesení č. 031/03/ZMČ  k výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2002 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.058/03/RMČ

I.Souhlasí

s předloženým Závěrečným účtem hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2002 s výhradami ve smyslu zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

II. Ukládá

starostce přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných drobných chyb a nedostatků

 

5. Úplatný převod pozemku p.č.576/3

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí firmy BENOT s.r.o. o odkup pozemku p.č.576/3, který je  přilehlý k pozemkům p.č.557 a p.č.558 jehož je vlastníkem. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 032/03/ZMČ  k úplatnému převodu pozemku p.č.576/3 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.332/02/RMČ

I.Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemku p.č.576/3 v k.ú.Ďáblice o výměře 174 m2 z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku společnosti Benot s.r.o. se sídlem v Praze 4, U Michelského lesa 1267

1.2. kupní cenu ve výši 295 800,- Kč, která je daná znaleckým posudkem

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

6. Úplatný převod pozemku p.č. 1222/44

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí manželů Hesových o odkup pozemku p.č.1222/24 v k.ú.Ďáblice o výměře 8m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č.1222/2 v souvislosti s výstavbou propojovacího chodníku mezi ulicemi Květnovou a Kučerové a který MČ Praha - Ďáblice odprodá manželům Hesovým – majitelům sousedního pozemku p.č.1222/23 a bude využit k rozšíření zeleně

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 033/03/ZMČ  k úplatnému převodu pozemku p.č. 1222/44  v tomto znění: Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.339/02/RMČ

I.Schvaluje

1.1.       úplatný převod pozemku p.č.1222/44 v k.ú.Ďáblice o výměře 8m2 z vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku paní Hesové

1.2.       kupní cenu  ve výši 17 840,-Kč, která je daná platnou cenovou mapou pro tuto lokalitu

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

7. Poskytnutí finančních darů

Zástupce starosty informoval členy ZMČ o poskytnutí finančních prostředků hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20. 000,- Kč jako příspěvek na podporu a rozvoj jeho činnosti, dále informoval o poskytnutí finančního daru SKP Diakonii ČCE ve výši 50.000,- Kč na pokrytí nezbytných mzdových a provozních nákladů a o finančním daru pro turisticko-tábornický oddíl BONAJ-AMIKOJ ve výši 15.000,- Kč na přípravu a provoz dětského letního tábora. Radní Kolář upozornil na zvyšující se počet dětí v turisticko-tábornickém oddílu BONAJ - AMIKOJ a navrhl zvýšit finanční dar na 20 000,-Kč. Protinávrh p.Koláře byl odhlasován všemi hlasy pro a dotace pro turisticko-tábornický oddíl BONAJ - AMIKOJ byla navýšena na 20 000,- Kč. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 034/03/ZMČ k finančním darům poskytnutým městskou částí Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.042/03/RMČ, č.043/03/RMČ, č.048/03/RMČ

I. Bere na vědomí

poskytnutí finančních darů pro:

hudební sdružení Ďáblík ve výši 20 000,-Kč (slovy:dvacettisíc)

SKP Diakonii ČCE ve výši 50.000,-Kč (slovy : padesáttisíc)  

turisticko-tábornickému oddílu BONAJ-AMIKOJ ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc )

 

V 18,40 hod. se v průběhu projednávání 7. bodu dostavil člen zastupitelstva MUDr.Stanislav Cícha.

 

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhy předsedů všech komisí na odměny pro své členy. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 1  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 035/03/ZMČ k finančním darům v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.062/03/RMČ

I.   Bere na vědomí

návrh na poskytnutí finančních darů osobám za přínosnou práci pro obec nad rámec svých povinností

II. Souhlasí

s vyplacením darů všem osobám, které jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto usnesení

 

8. Finanční dar pro TJ Ďáblice, oddíl kopané

Radní Drtinová seznámila členy ZMČ s návrhem na poskytnutí finančního daru ve výši      300 000,-Kč pro TJ Ďáblice, oddíl kopané na podporu a rozvoj mládežnického sportu a přípravky. Pan Cícha podal protinávrh stáhnout tento bod z jednání do doby něž bude vyřešeno  objasnění majetko-právních vztahů všech stávajících budov v areálu TJ Ďáblice. Zastupitelstvo počtem 7 hlasů pro a 8 hlasy proti zamítlo protinávrh a pokračovalo se v jednání.Tajemník přednesl protinávrh na vyplacení výše uvedené částky. Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení Rady MČ č. 167/02/RMČ schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 5  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 036/03/ZMČ k finančnímu daru pro TJ Ďáblice, oddíl kopané v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.038/02/RMČ 

I.Schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 300 000,- Kč (slovy:třistatisíc) pro TJ Ďáblice - oddíl kopané na rozvoj tělovýchovy mládeže .

II. Ukládá

2.1. finančnímu výboru při projednávání rozpočtových změn na září 2003 počítat s touto položkou při úpravách rozpočtu

2.2. vedoucímu FIO zajistit vyplacení této částky pro TJ Ďáblice, oddíl kopané ihned po rozpočtových změnách v září 2003

V rámci tohoto bodu byla otevřena i diskuse o možnostech majetkoprávního převodu budov v areálu TJ, které využívá fotbalový klub a nejsou v současnosti zapsány na žádného vlastníka. Na přímý dotaz starostky na adresu předsedy TJ pana Šimáněho zaznělo z jeho strany, že probíhají jednání mezi klubem tenisu a fotbalovým klubem o dalším pokračování TJ jako celku a je zvažováno i rozdělení obou klubů. Dále bylo patrno, že fotbalový klub dospěl k názoru, že by z jeho strany bylo výhodnější uznat vlastnictví předmětných budov do majetku MČ. Tenisový klub má opačnou představu o svém areálu. Vedení TJ dále přislíbilo, že v co nejbližší době dodá vyjádření, ve kterém bude konstatováno již jasné stanovisko.

 

9. Pověření dvou členů zastup. k podpisování doložky k práv.úkonům

Starostka informovala členy ZMČ o pověření dvou členů zastupitelstva, kteří svým podpisem potvrzují platnost právního úkonu. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 037/03/ZMČ k pověření dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.046/03/RMČ

I.Schvaluje

pověření paní Zdeňky Drtinové a pana Martina Smrčka k podpisování doložky osvědčující dle § 43, zák.131/2000 Sb. právní úkony za MČ Praha - Ďáblice ve volebním období 2002-2006

 

 

 

10. Nový postup při zařazování žádostí o byty v MČ Praha - Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ s novým postupem při zařazování žádostí o byty v MČ Praha - Ďáblice. Nejprve bude žádost předána k projednání sociální komisi a poté bude již s konkrétním vyjádřením této komise předána do jednání rady. Pan Michek vznesl dotaz, zda je nutné zařazovat do evidence i žádosti zájemců, kteří nemají požadované trvalé bydliště v Ďáblicích. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 3 + 2  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 038/03/ZMČ k novému postupu při zařazování žádostí o byty v MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.050/03/RMČ

I.Schvaluje

1.1. postup při projednávání a zařazování nových žádostí o přidělení bytu

1.2. evidenci žádostí i z řad občanů, kteří pracují ve státní správě, školství, zdravotnictví a jiných profesích prospěšných MČ Ďáblice

 

11. Přidělení bytu paní Pavle Tolarové

Starostka seznámila členy ZMČ s přidělením bytu o velikosti 1+1 v ul.K Letňanům v Praze 8 - Ďáblicích paní Pavle Tolarové a to s ohledem na skutečnost, že jí předmětný byt byl MČ Praha - Ďáblice přidělen již v roce 2002, ale z důvodů přednostního pronájmu bytů občanům postiženým povodní jí nebyl poskytnut

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)      návrh usnesení č. 039/03/ZMČ  k přidělení bytu paní Pavle Tolarové v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.051/03/RMČ

I.Bere na vědomí a souhlasí

s přidělením bytu 1+1 paní Pavle Tolarové v bytovém domě (MHMP) v ul.K Letňanům v k.ú.Ďáblice

 

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s VŠUP

Starostka seznámila členy ZMČ s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi MČ Praha - Ďáblice a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 040/03/ZMČ  k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s VŠUP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.056/03/RMČ

I. Schvaluje

1.1. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi MČ Praha - Ďáblice jako vlastníkem pozemku p.č.587/36 v k.ú Ďáblice (o výměře  876 m2) a budoucím prodávajícím na straně jedné a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze jako budoucím kupujícím na straně druhé

1.2. kupní cenu ve výši 1 300 000,- Kč za předmětný pozemek, která vychází z platné cenové mapy pro tuto lokalitu a je potvrzená znaleckým posudkem

II. Pověřuje starostku

k podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

 

13. Schválení Organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice

Tajemník seznámil členy ZMČ s návrhem Organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)      návrh usnesení č. 041/03/ZMČ  k Organizačnímu řádu MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání podle ustanovení § 81 odst. 5, písm. d), zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění:

I. Schvaluje,

Organizační řád Městské části Praha - Ďáblice  ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení.

II. Ukládá

2.1.tajemníkovi úřadu zabezpečit dodržování tohoto Řádu všemi zaměstnanci ÚMČ s účinností od prvního dne měsíce následujícího po dni schválení.

2.2.všem členům zastupitelstva MČ dodržovat ustanovení tohoto řádu a využívat jej ve své práci

 

14. Podněty a náměty.

Paní Prokešová vznesla dotaz, kdy bude Na Blatech zrušeno vrchní vedení NN a přepojeno na zemní. Starostka zjistí na PRE a.s. a poté bude pí.Prokešovou informovat.

 

Paní Prokešová vznesla dotaz, zda by nebylo možné, aby autobus číslo 202 jezdil i později než ve 22:05 hod. z důvodu pracovní doby Globusu a přestupu na autobus č.103. Starostka projedná tuto možnost se zástupci DP.

 

15. Diskuse.

Pan Štička vznesl dotaz, kdo je zodpovědný za novou výstavbu RD Na Blatech. Starostka  odpověděla, že se jedná o individuelní výstavbu a tudíž je každý investor stavby povinen respektovat a dodržovat platné územní rozhodnutí a stavební povolení.

 

Pan Zemánek navrhuje sjednat si termín zasedání s tématem "Blata", kde bude možno s odborníky probrat jednotlivé otázky a dotazy. Starostka domluví termín (předběžně domluveno na září od 18:00 hod.) a poté bude informovat sdružení Blata o konkrétním termínu.

 

Pan Zemánek vznesl dotaz, zda by nebylo možné zřídit přechod přes ulici Kosteleckou mezi autobusovými ostrůvky. Starostka odpověděla, že přechod je možno zřídit pouze z chodníku na chodník a je proto nutné počkat až na straně Čakovického katastru bude vybudován slíbený provizorní chodník podél Kostelecké na jižní straně.

 

Paní Beranová vznesla dotaz, zda se bude rušit autobusová zastávka Na Štamberku směr Březiněves. Starostka odpověděla, že zastávka zůstane zachována, avšak bude novou stavební úpravou v podobě polozálivu pro autobus posunuta blíže ke schodišti do ulice Na kopci.

 

 

 

Konec zasedání: 21,40 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: paní Věra Prokešová, pan Zdeněk Šedivý

V Praze dne: 01.07.2003