Městská část Praha - Ďáblice

 

 

ZÁPIS

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 30.09.2003

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha, Jaroslav Černý, Zdeňka Drtinová,Tomáš Engel, František Churáček, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,  Danuše Ševčíková 

Hosté: tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 4. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření - červenec a září 2003

3. Žádost o změnu ÚP sídel.útvaru HMP - Ekospol

4. Žádost o změnu ÚP sídel.útvaru HMP - p.Šrámek

5. Úplatný převod pozemků p.č.88/9-15

6. Úplatný převod pozemků p.č. 949/2, 949/3 a části pozemku p.č.949/1

7.Úplatný převod pozemku p.č.715/2

8.Úplatný převod pozemků p.č.603, 608/24 a 608/23

9. Provozní řád II. etapy skládky A.S.A. v Ďáblicích

10. Změna zařazení ZŠ U Parkánu 11/17

11. Regulační plán Čakovice - západ

12. Přidělení bytu panu Svatošovi

13. Vyhodnocení urbanistické studie Praha - Ďáblice

14. Změna kódu využití centra Ďáblic

15. Názvy nových ulic v Ďáblicích

16. Jmenování velitele JPO Ďáblice a starostky SDH Ďáblice

17. Podněty a náměty

18. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Kontrola zápisu z 4. veřejného zasedání.

Zápis byl jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření - červenec a září 2003.

Radní Smrček seznámil členy ZMČ s  návrhem rozpočtových opatření za měsíc červenec a září 2003. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 042/03/ZMČ k rozpočtovým opatřením červenec a září 2003 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.069/03/RMČ a č.074/03/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.2 a č.3 (červenec a září 2003) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2003

 

V 18,15 hod. v průběhu projednávání 3. bodu se dostavil člen zastupitelstva JUDr.Tomáš Engel.

 

3. Žádost o změnu ÚP sídel.útvaru HMP - Ekospol.

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí firmy Ekospol a.s. o změnu v územním plánu, týkající se pozemku p.č.1729/35. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů   10 + 5 + 0 (pro+proti+zdrželo se)  návrh usnesení č. 043/03/ZMČ  k žádosti o změnu ÚP sídel.útvaru HMP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.067/03/RMČ

I. Souhlasí

s návrhem na pořízení změny ÚP HMP na pozemku p.č. 1729/35 v k.ú. Ďáblice, kterým žadatel o změnu - firma Ekospol a.s. následně řeší a přímo navazuje na již schválenou změnu č.20202/02, týkající se úseku "posunutí biokoridoru".  Využití prostoru podél místní obslužné komunikace areálu obytného území "Nové Ďáblice", který není dotčen ochrannými pásmy, navrhuje žadatel změnit z dosavadního využití ZN - přírodní zelené plochy na funkční využití OC - čistě obytné

II. Doporučuje pořizovateli - Útvaru rozvoje hl.m.Prahy

přijmout podaný návrh na pořízení změny dle řešení, které je přílohou tohoto usnesení

 

4. Žádost o změnu ÚP sídel.útvaru HMP - p.Šrámek.  

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí pana Šrámka o změnu v územním plánu, týkající se pozemků p.č. 1723, 1724, 1725/1. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 044/03/ZMČ  k žádosti o změnu ÚP sídel.útvaru HMP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Souhlasí

s návrhem na pořízení změny ÚP HMP, podaným panem Milanem Šrámkem, který požaduje jako vlastník pozemků p.č. 1723, 1724, 1725/1 řešit funkční plochu těchto pozemků v k.ú.Ďáblice v celku jako OC - čistě obytnou a taktéž část pozemku p.č.1719/1 v k.ú.Ďáblice na OC (viz.příloha č.1 tohoto usnesení)

II. Doporučuje

pořizovateli - Sekci Útvaru rozvoje hl.m.Prahy přijmout podaný návrh k projednání

III. Pověřuje starostku

seznámit další dotčené orgány státní správy s tímto usnesením

 

5. Úplatný převod pozemků p.č.88/9-15.

Starostka seznámila členy ZMČ s výsledkem jednání s majiteli RD v horní části ul.Květnová, kterým byla nabídnuta možnost odkoupení či pronájmu části pozemku - předzahrádek.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 2 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 045/03/ZMČ k úplatnému převodu pozemků p.č. 88/9-15 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.072/03/RMČ

I. Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemků p.č.88/9-15 v k.ú.Ďáblice z majetku MČ Praha - Ďáblice, za účelem vybudování předzahrádek u rodinných domů do vlastnictví:

Markéty Šedivé                                        - pozemek p.č.88/9

Květnová 518                                               o výměře 51m2

Praha 8 - Ďáblice

 

Václava a Aleny Bártíkových                 - pozemek p.č.88/10

Květnová 578                                               o výměře 48m2

Praha 8 - Ďáblice

 

Miloše Dvořáka                                        - pozemek p.č.88/11

Mánesova 1374                                            o výměře 47m2

Praha 2

a Petry,Václava a Václava Lomozových                 

Květnová 448                                              

Praha 8 - Ďáblice

 

Ilony Šmejkalové                                     - pozemek p.č.88/12

Květnová 513                                               o výměře 47m2

Praha 8 - Ďáblice

 

Václava Fialy a Václava Fialy                 - pozemek p.č.88/13

Květnová 407                                               o výměře 46m2

Praha 8 - Ďáblice

 

Pavla Šulce a Stanislavy Šulcové         - pozemek p.č.88/14

Květnová 488                                               o výměře 50m2

Praha 8 - Ďáblice

a Michaely Šulcové

Čimická 440

Praha 8

 

Svatavy Procházkové                             - pozemek p.č.88/15

Masarykova196                                            o výměře 57m2

Káraný u Prahy

a Antonína Hopfa 

Na Sypkém 925

Praha 8

 

1.2. cenu ve výši 250,- Kč za m2, která je odůvodněna v příloze č.1 tohoto usnesení

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupních smluv

 

6. Úplatný převod pozemků p.č. 949/2, 949/3 a části pozemku p.č.949/1

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí pana Lukáše Fiňka o odkup pozemků p.č.949/1,2,3. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 5 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 046/03/ZMČ k úplatnému převodu pozemků p.č. 949/2, 949/3 a části pozemku p.č.949/1 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.063/03/RMČ

I. Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemků p.č. 949/2, 949/3 a pozemku p.č.949/1 v k.ú. Ďáblice do majetku žadatele pana Lukáše Fiňka - vlastníka objektu čp. 570/50  a to takto:

- pozemek p.č.949/3 o výměře 540m2 zastavěná plocha a nádvoří

- pozemek p.č.949/2 o výměře 235m2  jako ostatní plocha

- část pozemku p.č.949/1 o výměře 66m2  bude oddělena z pozemku p.č.949/1 a bude přiřazena k pozemku p.č.949/2

1.2. kupní cenu ve výši 1 500,- Kč za m2 danou platnou cenovou mapou

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

7. Úplatný převod pozemku p.č.715/2.

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí pana Milana Poláčka o odkup pozemku p.č.715/2 o výměře 128m2 za účelem rozšíření zahrady u domu čp.121/16. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 4 + 1 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 047/03/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č. 715/2 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.052/03/RMČ

I. Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemku p.č.715/2 o výměře 128m2 v k.ú.Ďáblice z majetku MČ Praha - Ďáblice do vlastnictví manželů Milana a Vlasty Poláčkových, oba bytem Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1277/1, který je v současnosti využíván jako součást zeleně u čp.121/16 v ul. Na Kopci v Praze - Ďáblicích.

1.2. cenu ve výši 1 660,- Kč za m2 danou platnou cenovou mapou

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

8. Úplatný převod pozemků p.č.603, 608/24 a 608/23.

Starostka seznámila členy ZMČ s úplatným převodem pozemků p.č.603, 608/24 a 608/23 o celkové výměře cca.2300m2 za účelem vyřešení další existence kulturní památky "Battistova cihelna s komínem". Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 6 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 048/03/ZMČ k úplatnému převodu pozemků p.č.603, 608/24 a 608/23  v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

stanovisko komise, která posuzovala návrhy žadatelů o odkup předmětných nemovitostí

II. Schvaluje,aby

2.1. úplatným převodem za smluvní cenu ve výši 1,-Kč přešla kulturní památka "Battistova cihelna" z majetku MČ Praha - Ďáblice do vlastnictví manželů Jana a Daniely Průšových, Pavla a Martiny Venigerových, včetně pozemků p.č.603, 608/24  o celkové  výměře 1 414 m2, které s tímto objektem budou tvořit jeden funkční architektonický celek, a to  za cenu 1,- Kč/m2.

2.2. úplatným převodem za cenu danou cenovou mapou pro tuto lokalitu ve výši 1500,-Kč/m2 přešel pozemek p.č.608/23  o výměře 811 m2 z majetku MČ Praha - Ďáblice do vlastnictví manželů Jana a Daniely Průšových, Pavla a Martiny Venigerových a bude využit pro stavbu bytového domu

III. Ukládá starostce

3.1. dořešit podmínky kupní smlouvy

3.2. předložit navržené znění smlouvy se všemi vyspecifikovanými podmínkami všem členům zastupitelstva k jejich písemnému připomínkování v termínu  nejpozději do konce října t.r.

 

9. Provozní řád II. etapy skládky A.S.A. v Ďáblicích.

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhem provozního řádu II.etapy skládky A.S.A. v Ďáblicích. JUDr.Engel podal návrh, aby byl tento bod stažen z jednání, neboť komise životního prostředí se nevyjádřila k tomuto řádu. Zastupitelstvo MČ po projednání stáhlo tento bod z jednání v počtu hlasů 10 + 0 + 5  (pro+proti+zdrželo se)

 

10. Změna zařazení ZŠ U Parkánu 11/17.

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s předpokládaným nárůstem dětí v ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 049/03/ZMČ ke změně zařazení ZŠ U Parkánu 11/17 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.076/03/RMČ

I.Schvaluje,

aby MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 11/17 podala žádost o změnu v síti škol k 01.09.2004, která je vyvolána nárůstem dětí v ZŠ i MŠ (navýšení kapacity)

II. Pověřuje starostku

k podpisu žádosti o tuto změnu

 

11. Regulační plán Čakovice - západ.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem zadání regulačního plánu Čakovice-západ. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 1 + 1 (pro+proti+zdrželo se)      návrh usnesení č. 050/03/ZMČ  k Regulačnímu plánu Čakovice - západ v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Souhlasí

s předloženým návrhem zadání regulačního plánu Čakovice - západ

II. Nedoporučuje

požádat odbor výstavby MČ Praha 8 o vydání  stavební uzávěry pro území v k.ú.Ďáblice řešené v tomto regulačním plánu a to vzhledem k již probíhajícím a připravovaným schváleným stavbám

III. Pověřuje

starostku seznámit s tímto usnesením MHMP SURM a odbor výstavby Prahy 8

 

12. Přidělení bytu panu Svatošovi.

Starostka seznámila členy ZMČ s možností přidělení bytu panu Milanu Svatošovi. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 051/03/ZMČ  k přidělení bytu panu Svatošovi v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.073/03/RMČ a v souladu s rozhodnutím sociální komise

I.Bere na vědomí a souhlasí

s přidělením bytu 1+1 panu Milanu Svatošovi v čp.160 ul.Ďáblická

 

13. Vyhodnocení urbanistické studie Praha - Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s vyhodnocením urbanistické studie Praha - Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 052/03/ZMČ  k urbanistické studii Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

materiál sekce Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, který řeší vyhodnocení připomínkového řízení k urbanistické studii Praha - Ďáblice

II. Souhlasí

se zapracováním zásad regulace a uspořádáním území v předloženém "Celkovém vyhodnocení US Praha - Ďáblice"

III. Pověřuje starostku

seznámit s tímto usnesením SURM MHMP

 

14. Změna kódu využití centra Ďáblic.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem úpravy kódu míry využití území centra Ďáblic. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 4 + 2 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 053/03/ZMČ  k změně kódu využití centra Ďáblic v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.079/03/RMČ

I.Schvaluje

změnu stávajícího platného kódu C na využití území budoucího centra Ďáblic na vyšší kód E, který bude plně vyhovovat pro plánované stavby z hlediska dostatečné kapacity podlažních ploch i požadovaného množství zeleně

II. Ukládá starostce

seznámit s tímto usnesením všechny dotčené orgány státní správy

 

15. Názvy nových ulic v Ďáblicích.

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem několika názvů budoucích ulic v lokalitě Šenovská. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 054/03/ZMČ  k názvům nových ulic v Ďáblicích v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání několika návrhů

I. Schvaluje

1.1. název pro nově vzniklou ulici - odbočku do nové lokality Šenovská I. v části severovýchodní jako ulici Borotickou

1.2. název pro nově vzniklou ulici - odbočku do nové lokality Šenovská I. v části jihovýchodní jako ulici Nelahozeveskou

1.3. název pro nově vzniklou ulici - paralelní s ulicí Šenovskou v nové    lokalitě  Šenovská I. jako ulici Humeneckou

1.4. název pro nově vzniklou ulici - v jihozápadní části nové lokality a kolmou k další nové komunikaci jako ulici Drašetickou

1.5. název pro nově vzniklou ulici - kolmou k ulici Drašetické jako ulici Županickou

 

1.6. název pro nově vzniklou ulici spojující ul.Kučerové s ulicí Osinalickou a pokračující do nového centra (k Battistově cihelně) jako ulici Mannerova

 

II. Ukládá starostce

předat toto usnesení k projednání odboru občanskoprávních agend HMP

 

16. Jmenování velitele JPO Ďáblice a starostky SDH Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ se jmenováním velitele JPO Ďáblice a starostky SDH Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č. 055/03/ZMČ  ke jmenování velitele JPO Ďáblice a starostky SDH Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.080/03/RMČ

I. Souhlasí

se jmenováním pana Jaroslava Mangla velitelem JPO Praha - Ďáblice a jmenováním paní Jaroslavy Mášové starostkou SDH Praha - Ďáblice

II. Pověřuje starostku

k podpisu jmenovacích dekretů

 

17. Podněty a náměty.

Pan Křížek informoval o neprůjezdnosti ul.Kokořínskou v poledních hodinách, hlavně u rest. Na Růžku. Zástupce starosty odpověděl, že stávající značka "zákaz stání" bude vyměněna za "zákaz zastavení" a tím by se měla průjezdnost touto ulicí zlepšit.

 

Pan Křížek vznesl dotaz na prodej pozemků v severní části budoucího náměstí. Starostka odpověděla, že ještě nebylo v této věci jednáno, neboť se teprve dokončují nová regulativa pro toto území. Doporučila komisi výstavby a investic, aby tento bod projednala na svém zasedání a poté byl výsledek předložen členům zastupitelstva.

 

Pan Cícha informoval o odpadávajících písmenkách v názvu "Lékárna" na Obecním domě. Starostka požádá někoho z místních kovářů o opravu.

 

Pan Cícha upozornil na velký hluk při akcích, které proběhly současně s akcí Ďáblické rožnění v areálu U Holců.

 

Pan Michek upozornil na to, že se málo využívá místní rozhlas.

 

Pan Šedivý upozornil na skutečnost, že na Ďáblické ulici nejsou pravidelně vysypávány odpadkové koše a nejsou doplněny sáčky na psí exkrementy. Doporučil, aby komise ŽP předložila zástupci starosty harmonogram s náplní své činnosti.

 

Paní Prokešová informovala o výjezdu ze hřiště v areálu U Holců, který je přímo do ulice, kde se nyní staví MMB. Zástupce starosty zajistí posunutí výjezdu o několik metrů dále.

 

Paní Prokešová informovala o nutnosti nechat vyčistit přepad Mratínského potoka. Starostka zadá tento úkol SDH Ďáblice.

 

Pan Myslivec vznesl dotaz, zda je již znám nový termín dokončení staveb v lokalitě Pod Hájem. Zástupce starosty odpověděl, že termín je prodloužen o rok, tedy do konce roku 2004.

 

18. Diskuse.

Pan Poláček se ještě vrátil v diskusi k bodu o výjezdu ze hřiště v areálu U Holců. Navrhl výjezd ponechat v tomto místě, jen tam umístit zábradlí - což nejde (bezbariérový sjezd) zaznělo od zastupitelů.

 

Paní Beranová souhlasila s názorem pana Michka ohledně používání (spíše nepoužívání ) místního rozhlasu. Starostka zajistí nápravu.

 

Pan Šedivý Roman (Květnová ul.) vznesl dotaz, jakým způsobem bude řešena údržba komunikace Květnová od úřadu směrem nahoru v zimním období. Zástupce starosty odpověděl, že komunikace (ul.Květnová, Říjnová, Zákupská, Skalnická, Buližníková a ul.Ke kinu) bude udržovat od 1.11.2003 do 31.3.2004 firma IPODEC a.s. a bude pověřen pracovník ÚMČ Praha - Ďáblice, který bude v zimním období v kontaktu s dispečinkem firmy IPODEC a.s.

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 21,30 hod.

Zapsala:  paní Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: paní Věra Prokešová, pan Zdeněk Šedivý

V Praze dne: 02.10.2003