Městská část Praha - Ďáblice

 

ZÁPIS

z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 20.11.2003

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha, Jaroslav Černý, Zdeňka Drtinová,Tomáš Engel, František Churáček, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,  Danuše Ševčíková 

Hosté: tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání navrhl pan Smrček rozšíření programu jednání o bod č.3 "Diskuse". Návrh nebyl přijat v počtu hlasů 6 + 9 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení program jednání:

1. Odvolání tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice

2. Volba nových tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice

Program jednání byl členy ZMČ schválen 9 + 6 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Odvolání tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice.

Starostka požádala tajemníka ÚMČ Praha - Ďáblice, aby přečetl důvodovou zprávu k odvolání tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice. Poté se slova ujal p.Smrček a p.Křížek, kteří se vyjádřili k výše uvedené důvodové zprávě. Pan Beneš vysvětli náplň práce komise životního prostředí a obhajoval svou činnost v této komisi. Starostka přednesla návrh usnesení na odvolání tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice. Pan Smrček podal protinávrh usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo MČ po projednání schvaluje odvolání všech  pěti členů Rady MČ Praha - Ďáblice a kompletní nové volby vedení MČ Praha - Ďáblice

Tento protinávrh nebyl přijat v počtu hlasů 6 + 9 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 6 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č.056/03/ZMČ k odvolání tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

1.1. návrh devíti členů Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice na odvolání tří členů Rady  MČ Praha - Ďáblice, a to jmenovitě:             Bořka Beneše

  Zdeňky Drtinové

  Martina Smrčka

1.2. důvodovou zprávu, která je přílohou č.1 tohoto usnesení

II. Schvaluje odvolání

tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice v souladu s bodem I. za 1.1.

2. Volba nových tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice.

Starostka seznámila členy ZMČ s možností volby nových členů rady veřejnou nebo tajnou volbou. Zastupitelstvo se shodlo v počtu hlasů 14 pro + 1 nepřítomen na veřejné volbě. Starostka přednesla návrh usnesení na zvolení nových tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice v tomto složení: Jana Bártová, Tomáš Engel a Jiří Myslivec. Pan Smrček podal protinávrh a navrhl nové tři členy Rady MČ Praha - Ďáblice v tomto složení: Zdenka Drtinová, Bořek Beneš a Vladimír Michek. Tento protinávrh nebyl přijat v počtu hlasů 6 + 9 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 6 + 0  (pro+proti+zdrželo se) návrh usnesení č.057/03/ZMČ k volbě nových tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě přijatého usnesení č.056/03/ZMČ

I. Schvaluje

veřejnou volbu nových tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice

II. Volí

do funkce členů Rady MČ Praha - Ďáblice:         Bártová Jana

                                                                           Engel Tomáš

                                                                           Myslivec Jiří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 20,00 hod.

Zapsala:  paní Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: paní Věra Prokešová, pan Zdeněk Šedivý

V Praze dne: 26.11.2003