Městská část Praha – Ďáblice

 

 

ZÁPIS

z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 18.12.2003

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš Engel, František Churáček,  Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček,  Danuše  Ševčíková

Omluven: Zdeněk Šedivý

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček, vedoucí FIO Ing. Václav Valtr, zástupci Městské policie a velitel JPO p. Mangl

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisů z 5. a 6. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření – prosinec 2003

3. Návrh rozpočtu na rok 2004

4. Převod majetku do správy MČ Praha – Ďáblice

5. Splátkový kalendář – manželé Poláčkovi

6. Příspěvky za pobyty dětí v ŠVP

7. Zvolení nového předsedy finančního výboru

8. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na úplatný převod objektu Battistova cihelna a 

       pozemků p.č. 603, 608/23 a 608/24 v k.ú. Ďáblice

9. Jmenování inventarizačních komisí

10. Svěření majetku do správy MČ Praha – Ďáblice

11. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva

12. Odepsání pohledávky za firmou OSINAS

13. Podněty a návrhy členů zastupitelstva

14. Diskuse občanů

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy

 

 

l. Kontrola zápisů z 5. a 6. veřejného zasedání ZMČ

-  Ověřovatelka zápisů  Věra Prokešová vznesla připomínku, že nejsou akceptovány  připomínky v pracovní verzi  zápisu  ze zasedání ZMČ:

- požadavek na opravu v usnesení č. 048/03/ZMČ v bodě III, 3.1. doplnit dořešit    podmínky této kupní smlouvy

- str. 8, 1. odst. : změna textu: Pan Cícha upozornil na velký hluk při akcích ,  které proběhly  současně s akcí Ďáblické rožnění v areálu U Holců.

-  Člen zastupitelstva Martin Smrček upozornil, že v zápisu  je  rozdílný počet hlasů při hlasování  o jednotlivých  bodech ve srovnání s počtem přítomných  členů zastupitelstva ( dle presenční listiny ).

- str. 5, bod č. 9 : oprava   … v počtu hlasů   10 +  0 + 5

S těmito připomínkami byl zápis z 5. a 6.  zasedání ZMČ jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření – prosinec 2003

O rozpočtovém opatření zastupitelstvo informoval  člen finančního výboru Jan Kolář na základě   písemně  zpracovaného  podkladu finančním odborem  o rozpočtovém opatření  č. 4  pro  rok  2003  ( prosinec 2003) .

Zastupitelstvo MČ po projednání  a na základě usnesení č. 089/03/RMČ schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1 ( pro , proti, zdrželo se hlasování )  návrh usnesení č. 58/03/ZMČ k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2003 ( prosinec 2003 ) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.089/03/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.4 (prosinec 2003) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2003.

 

3.Návrh rozpočtu na rok 2004

Návrh rozpočtu pro rok 2004,  přednesl Jan Kolář na základě písemně  zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva  s jednotlivými položkami   příjmů a výdajů  pro hospodaření městské části. V závěru konstatoval, že navržený rozpočet pro rok 2004 je vyrovnaný.    

Připomínky:

- Pan Smrček –   upozornil na snížení rezervních fondů na polovinu. V odpovědi  pí. starostka sdělila, že pro schválení rozpočtu je toto možné,  abychom  nejeli na provizorní rozpočet. Týká se především stavebních akcí.

- Pan Křížek – vznesl připomínky k výdajovým  položkám pro chod  úřadu, školy. Upozornil, že po ukončení skládky nebudou finanční prostředky a v zásadě  se bude hospodařit tak, aby si každý pracovník vydělal sám na sebe..

- Paní Drtinová – požaduje porovnání s jinými MČ.

- Pan Kolář -  sdělil, že po jeho prověření je položka vnitřní správy odpovídající

- Paní Prokešová  - dotaz na dotaci MHMP z provozu skládky. Rozdělení v poměru   2 : 1.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení č. 090/03/RMČ schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 4 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 59/03/ZMČ k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2004 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.090/03/RMČ

I. Schvaluje  

návrh rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2004 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Ďáblice na rok 2004 (včetně rozpočtu VHČ)

 

4. Převod majetku do správy MČ Praha – Ďáblice

Starostka informovala o převodu movitých věcí , které bude užívat Jednotka požární ochrany Ďáblice z majetku Hl.m. Prahy do správy MČ Praha – Ďáblice.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení č. 085/03/RMČ schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0  ( pro , proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 60/03/ZMČ k převodu movitých věcí z Hl.m. Prahy do správy MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.085/03/RMČ 

I.Bere na vědomí

uzavření smlouvy (příloha č.1 tohoto usnesení) o převodu movitých věcí, dle které přechází z majetku Hl.m.Prahy do správy MČ Praha – Ďáblice movitý majetek ve výši 137 749,- Kč, který bude užíván Jednotkou požární ochrany Ďáblice.

 

5. Splátkový kalendář – manželé Poláčkovi

Starostka informovala o  splátkovém kalendáři pro manželé Poláčkovi. Sdělila, že cena za pozemek p.č. 715/2 v k. ú. Ďáblice o výměře 128 m 2  v celkové výši 212 480,- Kč  budou manželé Poláčkovi splácet ve čtyřech ročních splátkách. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán prodávajícím po splacení celé částky.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení č. 082/03/RMČ odsouhlasilo v počtu  hlasů 14 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č 61/03/ZMČ ke splátkovému kalendáři pro manželé Poláčkovi v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.082/03/RMČ 

I. Schvaluje,

1.1. aby cenu za pozemek p.č.715/2 v k.ú.Ďáblice o výměře 128 m2 stanovenou v souladu s usnesením 047/03/ZMČ splatili manželé  Milan a Vlasta Poláčkovi ve čtyřech ročních splátkách takto:

             1. splátka do 31.12.2003 ve výši 62.480,- Kč

             2. splátka do 31.12.2004 ve výši 50.000,- Kč

             3. splátka do 31.12.2005 ve výši 50.000,- Kč

             4. splátka do 31.12.2006 ve výši 50.000,- Kč

1.2.  podání návrhu na vklad  do katastru nemovitostí až po splacení celé částky ve výši 212 480,- Kč. Na základě oznámení nových majitelů a potvrzení FIO bude návrh na vklad podán prodávajícím do 30 dnů.

II. Pověřuje

starostku doplněním smlouvy v souladu s tímto usnesením.

 

6. Příspěvky za pobyty dětí v ŠVP

Zástupce starosty informoval o vyplacení a výši příspěvku za pobyt dětí ve školách v přírodě  v roce  2004   na základě zpracovaných kritérií  pro výplatu příspěvku.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení č. 087/03/RMČ odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 62/03/ZMČ k výplatě za pobyty dětí v přírodě v roce 2004 v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.087/03/RMČ 

I.Bere na vědomí

1.1. vyplatit příspěvek za pobyt dětí ve školách v přírodě dle kritérií, uvedených v příloze tohoto usnesení

1.2. výši příspěvku limitovat částkou 3000,-Kč za jednotlivé dítě bez ohledu na skutečnost, zda částka bude čerpána jednorázově nebo po částech

II. Schvaluje,

aby finanční odbor ÚMČ vyplatil v roce 2004 příspěvky za pobyt dětí ve školách v přírodě dle bodu I. tohoto usnesení

 

Paní Drtinová se nezúčastnila  hlasování. V průběhu jednání o tomto  bodu se vzdálila.

 

7. Zvolení nového předsedy finančního výboru

Starostka informovala o důvodech pro volbu nového předsedy finančního výboru a doplnění výboru o dalšího člena. Současně navrhla dva kandidáty a to do funkce předsedy finančního výboru Ing.Jana Koláře,CSc. a nového člena finančního  výboru Ing. Alenu Marušiakovou. Vzhledem k tomu, že nebyl podán protinávrh bylo o těchto dvou kandidátech hlasováno. A to pro Ing Jana Koláře, CSc.  zastupitelstvo hlasovalo v počtu hlasů 9 + 0 + 4 , pro Ing.Alenu Marušiakovou zastupitelstvo hlasovalo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ).

Na základě tohoto hlasování zastupitelstvo odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0  návrh usnesení č. 63/03/ZMČ k volbě nového předsedy finančního výboru a volbě nového člena finančního výboru v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

informaci starostky o rezignaci pana Martina Smrčka na funkci předsedy finančního výboru MČ Praha - Ďáblice a zároveň na členství v tomto výboru

II. Volí

do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jana Koláře, CSc.

III. Volí

za nového člena finančního výboru Ing. Alenu Marušiákovou

 

Projednávání  bodu č. 8 se zúčastnila pí. Drtinová.

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na úplatný převod objektu Battistova cihelna a pozemků p.č. 603, 608/23 a 608/24 v k. ú. Ďáblice

Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy o budoucí smlouvě kupní na úplatný převod objektu Battistovy cihelny a pozemků p.č. 603, 608/23, 608/24 v k.ú. Ďáblice. Dále seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy příkazní, kde kupující se zavazuje  ke splnění daných podmínek. Při projednávání připomínek ke znění obou smluv, které  vzneslo zastupitelstvo a které starostka  objasnila, vznesl  pan Smrček návrh na jmenovité hlasování o návrhu usnesení pro obě tyto smlouvy.  Na  základě připomínky pana tajemníka, že  dosavadní způsob hlasování je schválen jednacím řádem  ZMČ a výjimka o hlasování by opět musela projít  schválením zastupitelstva se většina členů zastupitelstva k této výjimce vyjádřila  kladně.

Zastupitelstvo  o této výjimce hlasovalo  v počtu hlasů 6 + 7 + 1 ( pro , proti, zdrželo se hlasování ).  Výjimka o hlasování neprošla. Zastupitelstvo po dalším  projednávání a v souladu s přijatým usnesením č. 048/03/ZMČ schválilo v počtu hlasů 8 + 4 + 2  ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 64/03/ZMČ ke schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi MČ Praha – Ďáblice a manželi Venigerovými a Průšovými  v tomto znění:

 Zastupitelstvo MČ po projednání a v souladu s přijatým usnesením č.048/03/ZMČ ze dne 30.09.2003

I.Schvaluje

1.1. znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kterou se řeší úplatný převod objektu "Battistova cihelna" a pozemků p.č.603,608/23 a 608/24 v k.ú.Ďáblice

1.2. znění smlouvy příkazní, kde se budoucí kupující pro MČ Praha Ďáblice zavazují:

vyřídit vydání územního rozhodnutí, potřebného k vybudování parkových úprav na pozemku p.č.608/22, jehož je majitelem MČ Praha - Ďáblice

zajistit zpracování projektu celkového řešení parkových úprav podle předem uplatněných rámcových dispozic příkazce a konkrétní výstavby a výsadby v parku včetně rozpočtu

vyřídit vydání pravomocného  stavebního povolení od příslušného stavebního úřadu nutné k realizaci parkových úprav, v případě, že k realizaci parkových úprav nebude stavební povolení třeba, zajistit provedení ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu

II. Pověřuje

starostku k podpisu smluv dle bodu I. tohoto usnesení

 

9. Jmenování inventarizačních komisí

Starostka seznámila  zastupitelstvo se jmenováním inventarizačních komisí pro zajištění fyzické inventarizace hmotného i nehmotného majetku  městské části za rok 2003.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení č. 092/03/RMČ schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování )  návrh usnesení č. 65/03/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.092/03/RMČ

I.Bere na vědomí

jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace majetku MČ za rok 2003 dle přílohy - usnesení č. 092/03/RMČ

II.Pověřuje starostku

II.1. seznámit členy inventarizační komise s jejich jmenováním

II.2. zajištěním práce Hlavních inventarizačních komisí

Termín: IHNED

 

Hlasování  o bodu č. 9 se nezúčastnil zástupce starosty p. Černý, který se krátkodobě vzdálil.

 

10. Svěření majetku do správy MČ Praha – Ďáblice

Tajemník úřadu MČ seznámil zastupitelstvo o nutnosti požádat  Hl.m . Prahu  o převod pozemků p.č. 32/1, 32/3, 32/4 a 14/2  z majetku ČR a dalších ( dle specifikace KÚ Praha – město ) do majetku  Hl.m. Prahy se svěřením do správy MČ Praha – Ďáblice. Tyto pozemky tvoří funkčně jednotný celek nezbytný pro fungování Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 66/03/ZMČ o svěření pozemků p.č. 32/1,32/3,32/4 a 14/2  do správy MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě návrhu tajemníka

I.Konstatuje, 

že pozemky: p. č. 32/4 o výměře 181 m2 zastavěno Hasičským domem; p. č. 14/2 o výměře 140 m2 ve vlastnictví ČR - právo hosp. Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci"; 32/1 o výměře 284 m2 , 32/3 o výměře 83 m2 ostatní plocha, nezapsány na žádném LV,  tvoří funkčně jednotný celek nezbytný pro fungování SDH Ďáblice a nutnost požádat o svěření do správy MČ Praha - Ďáblice.

II.Schvaluje                 

záměr požádat HMP o vyžádání převodu pozemků p. č. 32/1 32/3  a 32/4 a pozemku p. č. 14/2 z majetku ČR a dalších dle specifikace K. Ú. Praha - město do majetku hl. m. Prahy se svěřením do správy MČ Praha - Ďáblice

III. Pověřuje starostku

zabezpečením všech nezbytných kroků a právních úkonů pro svěření těchto pozemků do péče MČ Praha - Ďáblice

 

Dále informoval  tajemník  úřadu MČ o  záměru požádat Hl.m.Prahu o vyžádání převodu pozemku p.č. 1731/6 do majetku Hl.m. Prahy se svěřením do správy MČ Praha – Ďáblice. Tento pozemek   není zapsán na žádném listu vlastnictví a tvoří funkčně jednotný celek se sportovním areálem TJ Ďáblice.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo v počtu hlasů 14+ 0 + 0 ( pro, proti , zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 67/03/ZMČ o svěření pozemku p.č. 1731/6 o výměře 1185 m2  do správy MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě návrhu tajemníka

I.Konstatuje, 

že pozemek p. č. 1731/6 o výměře 1185 m2, není zapsán na žádném LV, tvoří funkčně jednotný celek se sportovním areálem TJ Ďáblice a nutnost požádat o svěření do správy MČ Praha - Ďáblice.

II.Schvaluje                 

záměr požádat HMP o vyžádání převodu pozemku p. č. 1731/6 o výměře 1185 m2   do majetku hl. m. Prahy se svěřením do správy MČ Praha - Ďáblice

II.Pověřuje starostku

zabezpečením všech nezbytných kroků a právních úkonů pro svěření těchto pozemků do správy MČ Praha - Ďáblice

 

11. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Tajemník úřadu MČ informoval o odměnách neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.

Zastupitelstvo po projednání předloženého návrhu  odsouhlasilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1 ( pro, proti, zdrželo se hlasování ) návrh usnesení č. 68/03/ZMČ k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání podle ustanovení § 89 odst. 1, písm. c a § 52 odst.5, zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění:

I. Stanovuje

v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, vyplácení měsíčních odměn ve výši dle přílohy 1. tohoto usnesení.

II. Ukládá

vedoucímu FIO zajistit vyplácení těchto odměn v souladu s § 56 odst. 2 citovaného zákona

 

12. Odepsání pohledávky za firmou OSINAS

Tajemník ÚMČ seznámil zastupitelstvo se zamítavým rozsudkem Obvodního soudu pro Praha 8 ve věci žalované pohledávky vůči firmě OSINAS s.r.o. K tomuto bodu  podal podrobnější informace  člen zastupitelstva  J.Kolář, který   byl  do roku 1998 ve funkci zástupce starosty obce a byl účasten prvotního období této stavby.

Zastupitelstvo po projednání a na základě usnesení č. 098/03/RMČ  odsouhlasilo v počtu hlasů 9 + 0 + 5 ( pro, proti, zdrželo se hlasování )  návrh usnesení č. 69/03/ZMČ k odpisu pohledávky vůči firmě  OSINAS  s.r.o. v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 098/03/RMČ

I. Bere na vědomí

    zamítavý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci žalované

    pohledávky vůči firmě OSINAS s.r.o. se sídlem Osinalická 17 v

    Praze 8 - Ďáblicích ve výši 960 412,50 Kč dle přílohy tohoto

    usnesení

II. Schvaluje

     odepsání pohledávky v této uvedené výši

III. Pověřuje

      vedoucího FIO k zúčtování tohoto odpisu   

 

13. Podněty a návrhy

V. Prokešová – vznesla dotaz na projednávání Provozního řádu skládky .

Zástupce starosty odpověděl, že  proběhlo projednávání Provozního řádu skládky podle směrnice EU. Projednávání podle nového zákona č. 76 /2002 – Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění ( IPPS ) bude teprve probíhat.  

V. Prokešová – vznesla dotaz na bezpečnost  a neutěšený stav komunikace Čevený mlýn a Na Blatech. Starostka odpověděla, že  probíhající stavba kanalizace a vodovodu je soukromého investora. Sdělila, že podle informací které získala, bude po provedení tlakových zkoušek proveden zához výkopu a následně úprava komunikace. Nejpozději do pondělí  22.12..2003.   

V. Michek – informoval o probíhajících kontrolách na skládce KO. Sdělil, že  

z celkového počtu  šesti kontrol  nebyli 3x  na skládku vpuštěni, naposledy 1.12.2003. Předseda kontrolního výboru p. Cícha upřesnil, že při telefonickém ohlášení  mu bylo panem Horákem sděleno, že  mají uzávěrku a uvítali by jiný termín, s čímž  bez námitek souhlasil i pan Michek..

Po vzájemné diskusi p. Cícha ve funkci předsedy kontrolního výboru  s okamžitou platností pověřil pana Michka k telefonickému dojednávání kontrol na skládce.

Pan Michek toto pověření přijal.

 

14. Diskuse

pí. Beranová – dotázala se starostky na možnost vytvořit chráněné dílny pro postižené děti. Starostka odpověděla, že ve spolupráci s Diakonií a sociální komisí zváží tuto možnost a budou hledat řešení.

p. Poláček  - dotázal se na jinou možnost  vjezdu a výjezdu pro  vozidla  u Hasičského  domu. V zatáčce  hasičská vozidla čerpají vodu z hydrantu a vytvářejí tak nebezpečnou situaci pro ostatní řidiče.

Odpověděl  velitel JPO pan Mangl -   změnu nelze  provést. V případě čerpání vody z hydrantu je silniční doprava regulována.

- Členové zastupitelstva i občané  byli účastni společné diskuse se zástupci Městské policie o zajištění bezpečnosti v obci.   Následně se mohli zúčastnit školení o požární ochraně pod vedením p. Mangla, velitele  JPO.

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 21,45 hod.

Zapsala : A. Cimbulková

Za ověřovatele: Věra Prokešová

V Praze dne:  6.1.2004