Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  8. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 23.03.2004

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš Engel, František Churáček,  Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,Danuše  Ševčíková

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání navrhl pan Šedivý rozšíření programu o bod č.10 " Žádost TJ Ďáblice (oddíl kopané) o finanční dar ". Návrh byl přijat v počtu hlasů 13 + 1 + 1 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu ze 7. veřejného zasedání ZMČ

2. Přeschválení rozpočtu na rok 2004

3. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice

4. Přidělení bytu z bytového fondu HMP

5. Prodej pozemku p.č.1078/2 v k.ú.Ďáblice

6. Schválení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2003

7. Finanční dar pro hvězdárnu Ďáblice

8. Finanční dar pro Myslivecké sdružení Ďáblice

9. Pronájem části pozemku p.č.135/1 v k.ú.Ďáblice

10. Žádost TJ Ďáblice (oddíl kopané) o finanční dar

11. Podněty a náměty

12 .Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen 14 + 1 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

 

l. Kontrola zápisů ze 7. veřejného zasedání ZMČ

- str. 2, bod č.3: vložit větu: upozornil na snížení rezervních fondů

- str. 4, bod č.8: změna textu: musela projít schválením zastupitelstva

- str. 7, bod č.3: změna textu: probíhající stavba kanalizace a vodovodu 

- Člen zastupitelstva Martin Smrček upozornil, že se ZMČ dohodlo nepoužívat v zápisu  tituly u členů zastupitelstva.

S těmito připomínkami byl zápis ze 7.  zasedání ZMČ jednomyslně schválen.

 

2. Přeschválení rozpočtu na rok 2004

Návrh rozpočtu pro rok 2004 přednesl člen finančního výboru Jan Kolář na základě písemně  zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů pro hospodaření městské části na rok 2004.     

- Pan Křížek vznesl připomínku k položkám ohledně projektu a rekonstrukce čp.160. Zástupce starosty odpověděl, že nebylo nutné, aby s tímto byla komise výstavby a investic seznámena.

- Pan Beneš vznesl dotaz ohledně výše příspěvku za pobyt ve škole v přírodě (ŠVP), neboť letos došlo ke zkrácení pobytu dětí ve ŠVP ze 14 dní na 10 dní. Zástupce starosty odpověděl, že pro letošní rok zůstává příspěvek v takové výši jakou odsouhlasilo zastupitelstvo v prosinci na svém veřejném zasedání.

- Pan Křížek vznesl dotaz, kdo vybírá místo a jiná kritéria pro ŠVP. Zástupce starosty odpověděl, že ŠVP si vybírá škola sama.

- Paní Prokešová  se dotázala, která ze smluv mezi HMP, MČ Praha - Ďáblice a A.S.A.  s.r.o. je platná.  Starostka odpověděla, že platná smlouva je jen ta z roku 1993 a na MHMP je k této smlouvě připravený dodatek č.2 k podpisu. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 2 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 070/04/ZMČ k přeschválení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2004 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení FV č.1/2004 a usnesení č.111/04/RMČ

I. Bere na vědomí  

informace předsedy FV MČ Praha - Ďáblice k úpravám v rozpočtu schváleného 18.12.2003 usnesením č.059/03/ZMČ

II. Schvaluje

upravený rozpočet MČ Praha - Ďáblice pro rok 2004, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

III. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem       MČ Praha – Ďáblice na rok 2004 (včetně rozpočtu VHČ)

 

3. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice

Tajemník seznámil členy zastupitelstva se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice k 31.12.2003 a s rekapitulací vyřazeného movitého hmotného a nehmotného majetku MČ Praha - Ďáblice.

- Pan Kolář vznesl připomínku, že seznam pohledávek dostal s velkým zpožděním,  není srozumitelný a dále požaduje, aby nebyly používány zkratky v účetnictví.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 071/04/ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.108/04/RMČ

I.  Schvaluje

zprávu k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice    31.12.2003 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. Souhlasí

2.1. s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha - Ďáblice (č.01/03 – 02/03 a 020/03 a 021/03) o vyřazení movitých předmětů v celkové inventární hodnotě 437 576,60 Kč a to dle rekapitulace uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení

2.2 v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa v příloze č.2 tohoto usnesení (podrobně pak v příslušných protokolech o vyřazení movitých předmětů č. 01/03 – 021/03)

III. Ukládá     

vedoucímu FIO zajistit vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními předpisy

IV. Pověřuje starostku

soustředit veškerou dokladovou dokumentaci o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha –Ďáblice a o vyřazení majetku k 31. 12. 2003 v dokumentaci hlavní inventarizační komise

 

4. Přidělení bytu z bytového fondu HMP

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem sociální komise na přidělení bytu z bytového fondu HMP o velikosti 3+1  bytového fondu HMP manželům Davidovi a Miluši Královcovým. Tento byt byl původně nabídnut manž.Werthaimovým, ale  žádost bytový odbor MHMP vrátil s tím, že výše příjmů není natolik dostatečná, aby bylo možné platit nájemné v tomto bytě.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 1 + 2 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 072/04/ZMČ k přidělení bytu z bytového fondu HMP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.113/04/RMČ a  č.099/04/RMČ

I. Bere na vědomí a souhlasí  

s přidělením bytu manželům Davidovi Královcovi, bytem U Hájovny 491 Praha 8 - Ďáblice a Miluši Královcové, bytem Frýdlantská 1296 Praha 8 - Kobylisy v bytovém domě MHMP (sídliště Černý most)

 

5. Prodej pozemku p.č.1078/2 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí paní Fabiánové o prodej části pozemku p.č.1078/2 v k.ú.Ďáblice za účelem zřízení bezbariérového vchodu do čp.376/9. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 073/04/ZMČ k prodeji pozemku p.č.1078/2 v k.ú. Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.106/04/RMČ

I. Schvaluje,  aby

1.1. pozemek p.č.1078/2 v k.ú.Ďáblice o výměře 22m2 přešel z majetku svěřeného MČ Praha - Ďáblice do vlastnictví pí Ireny Fabiánové bytem Praha 8, Poděbradova 376/9 za účelem vybudování bezbariérového vchodu do čp.376/9

1.2. cena za předmětný pozemek byla ve výši 1660,-Kč za m2 , což je cena daná platnou cenovou mapou pro tuto lokalitu

II.Souhlasí

se splátkovým kalendářem, dle kterého paní Fabiánová zaplatí v hotovosti při podpisu kupní smlouvy částku ve výši 20.520,-Kč a dále bude splácet měsíčně    500,-Kč po dobu 32 měsíců zbylou část kupní ceny a teprve po zaplacení poslední splátky bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí

III. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy, ve které bude uveden režim splátkového kalendáře

 

6. Schválení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2003

Starostka předložila členům ZMČ návrh na schválení rozdělení HV ZŠ U Parkánu 11/17 za období 01 - 12/2003 dle předloženého návrhu a o ponechání nevyčerpaného příspěvku od zřizovatele za rok 2003.  Starostka požádala návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Pan Smrček podal protinávrh, aby bylo do usnesení vkomponováno, že příděly půjdou do PO, ZŠ U Parkánu11/17. Protinávrh byl v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) přijat a zastupitelstvo MČ schválilo návrh usnesení č. 074/04/ZMČ ke schválení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2003 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě výsledku z jednání FV a dále usnesení č.103/04/RMČ a  č.104/04/RMČ

I. Schvaluje  

1.1. rozdělení HV ZŠ Praha 8 - Ďáblice za rok 2003 ve výši 193 604,09Kč takto: 20% -    38 720,82 Kč příděl do fondu odměn - PO, ZŠ U Parkánu 11/17

             80% -  154 883,27 Kč příděl do rezervního fondu- PO, ZŠ U Parkánu 11/17

1.2.ponechání nevyčerpaného příspěvku od MČ Praha - Ďáblice za rok 2003 ve výši 54 385,37 Kč Základní škole , U Parkánu 11/17

 

7. Finanční dar pro hvězdárnu Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí hvězdárny Ďáblice o finanční dar. Vzhledem k tomu, že při projednávání tohoto bodu byly zřejmé nejasnosti ohledně pronájmu a užívání přednáškového sálku pro turistický oddíl Bonaj-Amikoj, byl tento bod stažen z jednání s tím,  že starostka si přizve na jednání jak vedoucí oddílu, tak Ing.Přibáně z hvězdárny, aby zjistila příčinu tohoto stavu.

 

8. Finanční dar pro Myslivecké sdružení Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ se žádostí Mysliveckého sdružení Ďáblice o poskytnutí finančního daru na podporu zájmové činnosti a na provoz a údržbu klubovny.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 075/04/ZMČ k finančnímu daru pro Myslivecké sdružení Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.117/04/RMČ

I.   Schvaluje

poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši  20.000,- Kč, který bude využit především na podporu zájmové činnosti a zájmových aktivit pro děti a mládež a materiálního zabezpečení činnosti

II. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

9. Pronájem části pozemku p.č.135/1 v k.ú.Ďáblice

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s pronájmem pozemku p.č.135/1 v k.ú.Ďáblice  fi.Patria Company zastoupené panem Janem Vrbou.

- Pan Beneš vznesl dotaz, zda se tímto pronájmem neomezí příjezd do budovy bývalé ZŠ. Zástupce starosty odpověděl, že nikoliv.

- Paní Prokešová upozornila, že vedle výše zmíněného pozemku je chodníček, který využívají děti při cestě do školy a ze školy.

Většina zastupitelů se shodla na tom, že zástupce starosty zajistí vybudování plotu či jiné zábrany mezi chodníčkem a pozemkem p.č.135/1.

Paní Prokešová se nezúčastnila  hlasování. V průběhu jednání o tomto  bodu se krátkodobě vzdálila.

 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 1 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 076/04/ZMČ k pronájmu části pozemku p.č.135/1 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.116/04/RMČ

I. Schvaluje  

pronájem části pozemku p.č.135/1 o výměře 95m2 firmě PATRIA COMPANY s.r.o., Hornická 13, Ústí nad Labem za účelem manipulační plochy před skladem textilního zboží na pozemku p.č.35/2 za cenu      100,-Kč/m2/rok

II. Pověřuje starostku

k podpisu nájemní smlouvy

 

10. Žádost TJ Ďáblice (oddíl kopané) o finanční dar

Pan Šedivý přednesl členům ZMČ žádost TJ Ďáblice o poskytnutí finančního daru ve výši 350 000,-Kč na podporu a rozvoj sportovních aktivit oddílu kopané SK Ďáblice na rok 2004.

- Pan Engel zkonstatoval, že v předloženém vyúčtování daru za rok 2003 není přesně specifikované na co jaká částka byla vynaložena.

- Pan Křížek vznesl dotaz, zda bude škvárové hřiště přístupné pro veřejnost tak, jak bylo přislíbeno. Pan Šedivý odpověděl, že škvárové hřiště bylo uzavřeno jen přes zimu a od jara bude zpřístupněno občanům Ďáblic.

- Paní Prokešová se dotázala, zda se škvárové hřiště nějak upravuje. Pan Šedivý odpověděl, že se hřiště válcuje a v rámci možností vlhčí, aby nebylo tolik prašné.

Po projednání členové zastupitelstva souhlasili s poskytnutím finančního daru na rok 2004, ale bude poskytnut až po předložení vyúčtování daru za rok 2003. Toto vyúčtování bude předloženo členům zastupitelstva nejpozději do konce dubna 2004.

Starostka navrhla poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč s tím, že až bude předloženo vyúčtování za loňský rok, může být poskytnut dar další. Pan Smrček podal protinávrh na částku 200 000,-Kč, který byl v počtu hlasů 9 + 3 + 3 (pro, proti, zdrželo se)  přijat.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 3 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 077/04/ZMČ k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl kopané v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání  

I.Schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,- Kč (slovy:dvěstětisíc) pro TJ Ďáblice - oddíl kopané, který bude využit na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže

II.Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

11. Podněty a náměty

J.Černý – předložil členům ZMČ návrh na rekonstrukci rest.Květnová, kterou vypracoval Ing.Kučera. Zastupitelstvo se po projednání shodlo, že náklady na rekonstrukci jsou značně vysoké a souhlasí s vypracováním znaleckého posudku na případný prodej. Do příštího zasedání se členové vyjádří k případnému odprodeji restaurace či navrhnou další využití.

 

 

J.Černý – informoval o stanovisku ROPIDu ke změnám v MHD po otevření metra Na Ládví.Členové zastupitelstva vyjádřili  zásadní nespokojenost s bodem 4/, v němž se ROPID odmítá  zabývat  zlepšením dopravní obslužnosti Na Blatech .

- Paní Prokešová upozornila na špatné spojení a dlouhé intervaly linky č.202 v době ranní a odpolední špičky a prodloužení linky č.103 z konečné Ďáblic do Čakovic, které ROPID vůbec neřeší.

V.Prokešová - upozornila na potřebu uklidit dětská hřiště. Zajistí hasiči.

 

Ve 20:00 hod. odešel pan Churáček

 

S.Cícha vznesl dotaz, kdy budou kontejnery. Zástupce starosty odpověděl, že budou přistaveny 2.a 3.dubna na obvyklých stanovištích

 

M.Smrček - vznesl dotaz, proč je veřejné zasedání přesunuto ze čtvrtka na úterý  a ne jak odsouhlasilo zastupitelstvo v jednacím řádu. Starostka odpověděla, že důvodem změn termínů je zpravidla vyčkávání naší MČ na rozhodnutí z jednání Rady hl.m.Prahy či Zastupitelstva hl.m.Prahy, které se týká přímo bodu projednání našeho zastupitelstva. Bude nutné změnit jednací řád.

 

 

12 .Diskuse

pí. Beranová – upozornila na špinavé ulice v Ďáblicích (štěrk apod.) Zástupce starosty odpověděl, že firma Růžička právě provádí úklid komunikací po zimním posypu.

 

pí. Beranová  - upozornila na fakt, že starší děti si chodí do hospody pro pivo a poté  ho nabízejí mladším dětem před hospodou.

 

pí.Beranová - vznesla dotaz, zda se příspěvek za ŠVP vztahuje i na její dceru která nechodí do školy v Ďáblicích. Zástupce starosty odpověděl, že ano, ať si podá žádost na ÚMČ.

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 21,40 hod.

Zapsala : M.Kratochvílová

Za ověřovatele: Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  02.04.2004