Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  9. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 29.06.2004

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš Engel, František Churáček,  Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,Danuše  Ševčíková

Omluvena: Jana Bártová

Neomluvena: Věra Prokešová

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání navrhl pan Vladimír Michek rozšíření programu o bod č.18    " Návrh kontrolního výboru na přísedícího do RMČ".  Návrh na rozšíření programu byl přijat v počtu hlasů 8 + 4 + 1 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 8. veřejného zasedání ZMČ

2. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

3. Výsledek finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004

4. Nákup nového služebního vozidla pro účely MČ Ďáblice

5. Rozpočtová opatření č.1 pro rok 2004 (červen 2004)

6. Úplatný převod pozemků p.č.949/3, příp.949/2 a části p.č.949/1 v k.ú.Ďáblice

7. Výběrové řízení na prodej části pozemků p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice

8. Dohoda mezi MČ Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání JPO Ďáblice

9. Finanční dary od firmy A.S.A. Ďáblice pro MČ Praha - Ďáblice

10. Úplatný převod pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice

11. Finanční dary poskytnuté Městskou částí Praha - Ďáblice

12. Úhrady skládkovného pro občany Ďáblic

13. Návrh na změnu ÚPn HMP - pozemek p.č.1698/1 v k.ú.Ďáblice

14. Směna pozemků mezi MČ Ďáblice a manželi Marušiakovými

15. Restaurace Květnová (čp.598) - návrh na odprodej  

16. Finanční dar pro TJ Ďáblice - oddíl kopané   

17. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

18. Návrh kontrolního výboru na přísedícího do RMČ

19. Podněty a náměty

20. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen 13 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

l. Kontrola zápisu z 8. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 8.  zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

 

 

 

 

2. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

Tajemník předložil všem členům návrh na úpravu v Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 078/04/ZMČ k úpravě Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.126/04/RMČ

I.  Schvaluje

změnu v Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice, kterou se upravuje č.2 bod 2.1. a to v prvním řádku vždy v závěru posledního měsíce čtvrtletí od 18:00 hodin v koordinaci se zasedáním ZHMP

 

 

3. Výsledek finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004

Předseda FV pan Kolář seznámil členy zastupitelstva s výsledkem finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004.

- Pan Křížek vznesl dotaz na celkovou finanční výši v rezervním fondu MČ. Ing.Kolář bude členy zastupitelstva informovat. Úkol pro p.Valtra.

- Pan Smrček vznesl dotaz, v jakém stavu je prodej Battistovy cihelny. Starostka odpověděla, že je prozatím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a dle její dikce je ze strany kupujících nutné předložit právoplatné územní rozhodnutí a teprve poté se podepíše smlouva kupní, předpokládaný termín je říjen-listopad tohoto roku.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 079/04/ZMČ k výsledku finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.140/04/RMČ

I.Souhlasí

s předloženým Závěrečným účtem hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2003 s výhradami ve smyslu zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

II. Ukládá

starostce přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných drobných chyb a nedostatků

 

 

4. Nákup nového služebního vozidla pro účely MČ Ďáblice

Předseda FV pan Kolář také přednesl členům zastupitelstva návrh na nákup nového služebního vozidla pro účely MČ Praha - Ďáblice.  

- Pan Michek vznesl dotaz, kdo ze zaměstnanců úřadu má možnost používat služební vozidlo. Tajemník odpověděl, že pouze on, vedoucí FIO a zástupce starosty.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 080/04/ZMČ k nákupu nového služebního vozidla pro účely MČ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení FV č.08/04/FV
I.  Souhlasí

s nákupem nového služebního vozidla pro potřeby MČ Praha - Ďáblice a s navrženými náklady dle usnesení FV, které je nedílnou součástí tohoto usnesení

II.Pověřuje tajemníka

zajistit odprodej stávajícího vozu formou protiúčtu

 

 

5. Rozpočtová opatření č.1 pro rok 2004 (červen 2004)

Návrh rozpočtových opatření č.1 pro rok 2004 přednesl předseda FV pan Kolář na základě písemně  zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů a také upozornil na to, aby nebyly používány zkratky v účetnictví.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 081/04/ZMČ k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2004 (červen 2004) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.139/04/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.1 (červen 2004) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2004, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

6. Úplatný převod pozemků p.č.949/3, příp.949/2 a části p.č.949/1 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s opětovnou žádostí pana Fiňka na přehodnocení stanoviska členů ZMČ k úplatnému převodu pozemků p.č.949/3, p.č.949/2 a části pozemku p.č.949/1 a předložila dva návrhy usnesení na možný odprodej výše uvedených pozemků.

Pan Křížek podal protinávrh, aby bylo opětovně přijato usnesení z 5. zasedání ZMČ ze dne 30.09.2003. Tento protinávrh nebyl přijat v počtu hlasů 3 + 6 + 4 (pro, proti, zdrželo se).

Návrh usnesení na úplatný převod výhradně pozemku p.č.949/3 o výměře 540m2 v k.ú.Ďáblice, což je pozemek zastavěný objektem ve vlastnictví žadatele, nebyl přijat v počtu hlasů 10 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se).

Návrh usnesení na úplatný převod pozemků p.č.949/2, p.č.949/3 o celkové výměře 775m2 za cenu 675,-Kč/m2 a části pozemku p.č.949/1 o výměře 66m2 za cenu 1200,-Kč/m2, tedy dle znaleckého posudku č.2217-16/2003, nebyl přijat v počtu hlasů           7 + 3 + 3 (pro, proti, zdrželo se).

 

 

7. Výběrové řízení na prodej části pozemků p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ s podklady a podmínkami výběrového řízení na prodej části pozemků p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 082/04/ZMČ k výběrovému řízení na prodej části pozemku p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.129/04/RMČ

I.  Schvaluje 

1.1. podmínky výběrového řízení a postup vyhlášení záměru na prodej části pozemků p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice - příloha č.1 tohoto usnesení

1.2. jmenování hodnotící komise dle přílohy č.2 tohoto usnesení, která začne pracovat dne 02.09.2004 od 13:00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

8. Dohoda mezi MČ Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání JPO Ďáblice

Starostka předložila členům návrh dohody mezi MČ Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání JPO Ďáblice, kterou bude obec Hovorčovice využívat  k požární ochraně. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 083/04/ZMČ k dohodě mezi MČ Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání JPO Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.121/04/RMČ

I.  Schvaluje

uzavření dohody mezi MČ Praha - Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání Jednotky požární ochrany Ďáblice s tím, že dle této dohody se bude obec Hovorčovice podílet ročním příspěvkem ve výši 40 000,-Kč na provozních nákladech JPO Ďáblice

II. Pověřuje starostku

k podpisu této dohody o spolupráci

 

 

9. Finanční dary od firmy A.S.A. Ďáblice pro MČ Praha - Ďáblice

Starostka předložila členům zastupitelstva návrh usnesení na přijetí finančních darů od firmy A.S.A. v Ďáblicích. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 084/04/ZMČ k finančnímu daru od firmy A.S.A. Ďáblice pro MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.122/04/RMČ

I.  Souhlasí s přijetím finančního daru

1.1. ve výši 250 000,-Kč na vybavení nové přístavby MŠ

1.2. ve výši 500 000,-Kč na zájmovou, kulturní a sportovní činnost občanů Ďáblic s tím, že tento dar bude dle dikce darovací smlouvy vyplacen ve dvou splátkách po 250 000,- Kč nejpozději do 30.06.2004

 

 

10. Úplatný převod pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem na úplatný převod pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice, které přejdou z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku MV Policie ČR.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 085/04/ZMČ k úplatnému převodu pozemků p.č.305/1 p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.123/04/RMČ

I.  Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice, které jsou součástí areálu Policie ČR - správy hl.m.Prahy v Praze 8 - Ďáblicích a to za cenu danou znaleckým posudkem č.371-0129/04 ve výši 1 528 340,-Kč, za kterou by předmětné pozemky přešly z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku MV Policie ČR - správa hl.m.Prahy se sídlem Bartolomějská 7, Praha 1

1.2. aby cena byla vyplacena ve dvou splátkách s podmínkou, že návrh na vklad vlastnických práv bude podán až po splacení celé výše kupní ceny

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

11. Finanční dary poskytnuté Městskou částí Praha - Ďáblice

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 086/04/ZMČ k finančním darům poskytnutým Městskou částí Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.101/04/RMČ, č.124/04/RMČ, č.125/04/RMČ, č.134/04/RMČ, č.135/04/RMČ, č.141/04/RMČ a 143/04/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20 000,-Kč

1.2. turisticko tábornickému oddílu Bonaj Amikoj ve výši 20 000,-Kč

1.3. hvězdárně Ďáblice ve výši 15 000,-Kč

1.4. českému svazu chovatelů Ďáblice ve výši 15 000,-Kč

1.5. Diakonii ČCE - SKP ve výši 50 000,-Kč

1.6. TJ Ďáblice - oddílu tenistů ve výši 10 000,-Kč

1.7. Ekocentru ČSOP ve výši 5 000,-Kč

 

 

12. Úhrady skládkovného pro občany Ďáblic

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhem nového usnesení, které se týká úhrady skládkovného na skládce A.S.A. v Ďáblicích pro občany Ďáblic v souvislosti s jejich stavební činností.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 087/04/ZMČ k úhradě skládkovného pro občany Ďáblic v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.127/04/RMČ

I. Bere na vědomí

1.1.nutnost zachovat částečnou úhradu skládkovného pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se zřízením a provozem skládky KO v k.ú.Ďáblice

1.2. potřebu zavést určitá regulační opatření v souvislosti s nárůstem stavební činnosti v městské části

II. Souhlasí,

aby MČ Praha - Ďáblice nadále poskytovala tuto službu za podmínek:

2.1. žadatel je držitelem platného stavebního povolení ke stavbě či rekonstrukci soukromého objektu na kat. území Ďáblice

2.2. žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice

2.3. stavebním odpadem se rozumí  p o u z e  výkopek a stavební suť

2.4. uložení stavebního odpadu dle bodu 2.3. pouze na skládce A. S. A. je pro žadatele dle bodu 2.1. a 2.2 bezplatné do max. množství 10 t po dobu platného stavebního povolení, max.2 roky

2.5. kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za skládkovné na skládce A. S. A., nezahrnuje náklady za dopravu či kontejnerovou službu (v jakémkoliv rozsahu)

2.6. v případě uložení jiného odpadu než stavebního (zejména směsného či znečištěného) nebude v žádném případě příslušná výše skládkovného MČ Praha - Ďáblice uhrazena.

III. Ukládá

vedoucí referátu životního prostředí

3.1. vystavovat občanům v souladu s bodem II. písemné potvrzení závazku MČ Praha - Ďáblice pro A.S.A. na  uhrazení schváleného  množství stavebního odpadu na skládce A. S. A. a to zejména s ohledem na body 2.6.

3.2. zpětně kontrolovat v měsíčních výkazech A. S. A. a příslušné fakturaci pro MČ dodržení podmínek ad 3.1

IV. Stanovuje

platnost tohoto usnesení od 03.05.2004 do 31.12.2004.

 

 

13. Návrh na změnu ÚPn HMP - pozemek p.č.1698/1 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem na změnu  ÚPn HMP, týkající se  pozemku p.č.1698/1 v k.ú.Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 088/04/ZMČ na změnu ÚPn HMP - pozemku p.č.1698/1 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.131/04/RMČ

I.  Souhlasí 

1.1. s podáním návrhu na pořízení změny ÚPn HMP, kterým požaduje pan Rudolf Heisslera, bytem Grafická 564/19 Praha 9  jako majitel pozemku p.č. 1698/1 v k.ú.Ďáblice změnit využití předmětného pozemku z dosud platného ZM (přírodní nelesní plochy) na využití OC (čistě obytné)

1.2. s vyjádřením MČ Praha - Ďáblice k tomuto návrhu - příloha č.1 tohoto usnesení

II. Pověřuje starostku

seznámit pořizovatele změn ÚPn HMP - sekci útvaru rozvoje hl.m.Prahy s tímto usnesením

 

 

14. Směna pozemků mezi MČ Ďáblice a manželi Marušiakovými

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem na směnu pozemků mezi MČ Ďáblice a manželi Marušiakovými, týkající se pozemků p.č.1226/23 a p.č.1226/31 v k.ú.Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 089/04/ZMČ ke směně pozemků mezi MČ Ďáblice a manželi Marušiakovými v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.132/04/RMČ

I.  Schvaluje

směnu pozemků p.č.1226/23 o výměře 16 m2 v k.ú.Ďáblice, který tvoří součást chodníku v ul.Osinalické a přejde z majetku manželů Marušiakových do vlastnictví MČ Praha - Ďáblice

za pozemky p.č.1226/31 o výměře 14 m2 a p.č.1226/32 o výměře 2m2 v k.ú.Ďáblice, které jsou součástí zahrádky u RD manželů Marušiakových a přejdou do jejich vlastnictví z majetku MČ Praha - Ďáblice

II. Pověřuje starostku

k podpisu smlouvy o směně pozemků a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí

 

 

 

 

 

 

15. Restaurace Květnová (čp.598) - návrh na odprodej

Zástupce starosty  seznámil členy zastupitelstva s návrhy na případný odprodej rest.Květnová. Vzhledem k předpokládaným finančním nákladům na rekonstrukci celého objektu (dle stavebního posudku arch.Kučery), předložil zástupce starosty dvě možné varianty na výše uvedenou rekonstrukci.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo variantu B v počtu hlasů 10 + 1 + 2(pro, proti, zdrželo se). Návrh usnesení č. 090/04/ZMČ k restauraci Květnová (čp.598) - návrhu na odprodej  v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.133/04/RMČ

I. Bere na vědomí

znalecký posudek č.115-23/2004, který stanoví cenu nemovitosti čp.598 na pozemku p.č.949/4 a p.č.949/1 v k.ú.Ďáblice a posouzení stavu objektu - materiál zpracovaný ing.arch.Kučerou ze dne 22.02.2004

II. Souhlasí

s úpravou nájemní smlouvy zmíněného objektu a pozemků tak, že veškeré investice do objektu a nemovitosti budou uhrazeny nájemcem s tím, že současná výše nájmu se nebude měnit po smluvně stanovenou dobu, která se odvodí z předpokládané výše vynaložených prostředků do rekonstrukce předmětné nemovitosti

III.Ukládá

zástupci starosty zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu II.

 

 

16. Finanční dar pro TJ Ďáblice - oddíl kopané 

Starostka přednesla návrh usnesení k poskytnutí finančních prostředků pro TJ Ďáblice - oddílu kopané.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 091/04/ZMČ k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddílu kopané 

v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě stanoviska Kontrolního výboru

I.  Bere na vědomí 

vyúčtování finančního daru pro TJ Ďáblice za rok 2003

II. Schvaluje poskytnutí finančního daru pro TJ Ďáblice - oddíl kopané ve výši 150 000,- Kč s tím, že:

2.1. 100 000,-Kč bude využito jako příspěvek na uhrazení energií a na údržbu sportovního areálu

2.2. 50 000,-Kč bude čerpáno na základě předložených účtů na FIO ÚMČ Ďáblice a budou určeny pouze na zajištění činnosti dětí a mládeže organizovaných v oddíle

III. Pověřuje starostku

k podpisu smlouvy, která bude ve znění respektovat bod č.II tohoto usnesení

 

 

17. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

Tajemník ÚMČ předložil návrh na zvýšení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice dle novely zákona.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 092/04/ZMČ k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání podle ustanovení § 89 odst. 1, písm. c a § 52 odst. 5, zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění a § 2 odst. 1 a 2 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

I. Souhlasí

1.1.  s návrhem výše odměn neuvolněným funkcionářům stanoveným v souladu s NV č. 337/2004 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

1.2.  s jejich vyplácením ve výši dle přílohy č. 1. tohoto usnesení od 1. 6. 2004

1.3. s poskytnutím rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení od 1.ledna 2004 do 31. května 2004

II. ukládá

tajemníkovi úřadu městské části Praha – Ďáblice zajistit vyplácení těchto odměn v souladu s § 56 odst. 2 citovaného zákona a s § 3 uvedeného NV dle bodu 1.2. tohoto usnesení

 

 

18. Návrh kontrolního výboru na přísedícího do RMČ

Pan Michek přednesl členům ZMČ návrh kontrolního výboru na určení člena z KV, který by se zúčastňoval jednání RMČ.

- Starostka vznesla dotaz, jaké důvody vedou KV k tomuto návrhu. Pan Michek odpověděl, že jsou zastupitelé málo informováni o průběhu jednání RMČ.

Zastupitelstvo po projednání navrhuje, aby kontrolní výbor předložil do příštího zasedání ZMČ písemnou žádost o tomto návrhu a tajemník ÚMČ ověřil, zda je tento krok ze zákona možný a připravil případný postup realizace.

 

19. Podněty a náměty

p. Křížek –  upozornil na špatný stav stropu v atriu ZŠ.

 

p.Křížek – vznesl dotaz, jaký je vývoj ohledně pronájmu bývalé masny v ul.Ďáblická čp.339. Tajemník ÚMČ odpověděl, že prostory jsou již pronajaty České poště.

 

p. Cícha - navrhl, aby kontrolní výbor provedl kontrolu platového zařazení všech pracovníků ÚMČ. Všichni zastupitelé souhlasí.

 

p.Churáček - upozornil na zaplevelení pozemků a chodníku při výstavbě RD od Ekospolu při ul.Ďáblická.  Ing.Králíková provede s panem Churáčkem místní šetření.

 

p.Michek - požadoval, aby byla dodržována hodina při zahajování školního roku v září.

 

p.Michek -  také upozornil na to, že některé články v Ďáblickém zpravodaji, které píše sl. Adámková, jsou vůči některým zastupitelům zaujaté a tímto pro ně nepříjemné. Ing.Kolář odpověděl, že si není vědom, že by byl někdy zveřejněn od sl. Adámkové článek tohoto typu.

 

 

 

 

20. Diskuse

pí.Bulirschová -  informovala členy ZMČ, že již byl objednán nábytek do nově zrekonstruovaného pavilonu MŠ

 

pí. Beranová – poděkovala firmě Elek, za již provedenou elektrickou přípojku v areálu chovatelů.

 

 

 

 

Konec zasedání: 21:20 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  12.07.2004