Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  10. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 30.09.2004

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš Engel, František Churáček,  Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Martin Smrček,  Věra Prokešová, Danuše  Ševčíková

Omluven: Zdeněk Šedivý  

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání navrhla starostka Danuše Ševčíková rozšíření programu o bod č.13 " Názvy nově vzniklých ulic v lokalitě "Nové Ďáblice I." a bod č.14       " Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva". 

Návrh na rozšíření programu o dva body byl přijat v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

Poté bylo starostkou navrženo ještě rozšíření programu o bod " Úplatný převod pozemků p.č.949/2,p.č.949/3 a části pozemku p.č.949/1 z vlastnictví MČ Ďáblice", který nebyl přijat v počtu hlasů 7 + 4 + 2 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 9. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.2 pro rok 2004 (září 2004)

3. Uzavření dodatku č.2 s Trivisem

4. Výsledek výběrového řízení na prodej části pozemku p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice

5. Vyplácení příspěvku za pobyt dětí v ŠVP v roce 2005

6. Dětská hřiště a sportoviště v k.ú.Ďáblice

7. Prodej pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice

8. Dohoda mezi MČ Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání JPO Ďáblice

9. Přidělení bytů z kvóty MHMP

10. Zvýšení nájemného v nebytových prostorách

11. Rezignace Stanislava Cíchy na funkci předsedy kontrolního výboru

       - volba nového předsedy

12. Stavba č.519 silniční okruh Suchdol-Březiněves (dočasný a trvalý zábor pozemků)

13. Názvy nově vzniklých ulic v lokalitě "Nové Ďáblice I."

14. Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva

15. Podněty a náměty

16. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen 12 + 0 + 1 (pro+proti+zdrželo se)

 

 

l. Kontrola zápisu z 9. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 9.  zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

 

2. Rozpočtová opatření č.2 pro rok 2004 (září 2004).

Návrh rozpočtových opatření č.2 pro rok 2004 přednesl předseda FV pan Kolář na základě písemně  zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů a opětovně upozornil na to, aby nebyly používány zkratky v účetnictví.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.093/04/ZMČ k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2004 (září 2004) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.159/04/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.2 (září 2004) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2004, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

3. Uzavření dodatku č.2 s Trivisem.

Starostka seznámila členy zastupitelstva s uzavřením dodatku č.2 s Trivisem s.r.o.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 094/04/ZMČ k uzavření dodatku č.2 s Trivisem v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.163/04/RMČ

I. Bere na vědomí a souhlasí

s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě uzavřené dne 04.10.2000 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi MČ Praha - Ďáblice a Trivisem-soukromou veřejnoprávní akademií a vyšší odbornou školou s.r.o. a to opět na dobu určitou do 31.08.2006 s tím, že pokud zápis do MŠ v roce 2005 vykáže zvýšený zájem o přijetí dětí bude Trivis vypovězen z nájmu jednoho pavilonu ke 30.06.2005

 

 

4. Výsledek výběrového řízení na prodej části pozemku p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice.

Tajemník ÚMČ informoval členy zastupitelstva o průběhu a výsledku výběrového řízení na prodej části pozemku p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice.

V 18,30 hod. se v průběhu projednávání 4. bodu dostavil člen zastupitelstva MUDr.Stanislav Cícha.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 095/04/ZMČ k výsledku výběrového řízení na prodej části pozemku p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání, na základě doporučení výběrové komise

I.  Bere na vědomí

výsledky práce výběrové komise, která doporučila pořadí posuzovaných nabídek 

II. Schvaluje

2.1. prodej částí pozemků p. č. 608/1 a 608/2 v k. ú. Ďáblice o celkové výměře, která bude určena geometrickým plánem (cca 1475 m2)  Ing. Miroslavu Špinarovi ; Lang & Špinar, arch. ateliér ; Slovenská 6  101 00 Praha 10

2.2. vysoutěženou (prodejní) cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši 3150,-- Kč

III. Pověřuje starostku

k podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, ve které budou zabudovány Podmínky výběrového řízení na prodej pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené MČ Ďáblice - parc. č. 608/1 – část a 608/2 - část v k.ú. Ďáblice, obec Praha a parametry vítězem předloženého záměru na využití pozemku (stavbu bytového domu).

5. Vyplácení příspěvku za pobyt dětí v ŠVP v roce 2005

Zástupce starosty předložil členům zastupitelstva návrh na vyplácení příspěvku za ozdravné pobyty dětí v roce 2005.

- p.Michek upozornil, že částka 4000,-Kč za dítě se mu zdá poněkud vysoká

- p.Smrček souhlasil s názorem p.Michka a podotkl, že je vysoká i částka pro pracovníky ZŠ , kteří se zúčastňují školy v přírodě jako dozor. K tomuto se vyjádřila ředitelka ZŠ Mgr.Bulirschová a vysvětlila důvody, které ji vedly k výše uvedené částce.

- p.Smrček podal protinávrh, týkající se změn kritérií k vyplácení tohoto příspěvku, který nebyl přijat v počtu hlasů 7 + 4 + 3 (pro, proti, zdrželo se)

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 096/04/ZMČ k vyplácení příspěvku za pobyt dětí v ŠVP v roce 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.160/04/RMČ

I. Schvaluje

1.1. kritéria pro vyplácení příspěvku za ozdravné pobyty dětí v přírodě v roce 2005, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

1.2.  příspěvek ve výši 4000,-Kč na dítě ve věku 5 -15 let

1.3. dotaci ve výši 220 tisíc Kč na personální zajištění ozdravných pobytů, organizovaných ZŠ U Parkánu 11 a MŠ Kučerové 26

II. Ukládá

finančnímu odboru ÚMČ zajistit výplatu příspěvků za ozdravné pobyty dětí dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

6. Dětská hřiště a sportoviště v k.ú.Ďáblice

Zástupce starosty předložil členům zastupitelstva hodnotící zprávu o stavu dětských hřišť a sportovišť v MČ a navržená opatření ke zlepšení stavu. Navržené řešení znamená pro MČ investici cca.2,5 mil.Kč 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 097/04/ZMČ k dětským hřištím a sportovištím v k.ú.Ďáblice

v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.158/04/RMČ

 I. Schvaluje

1.1. hodnotící zprávu o stavu dětských hřišť a sportovišť v MČ a navržená opatření ke zlepšení stavu

1.2. finanční požadavky pro zřízení a provoz dětských hřišť a sportovišť v roce 2005

II. Ukládá

2.1. starostce, zástupci starosty a zastupitelům realizovat navržená opatření

2.2. finančnímu výboru zapracovat finanční požadavky pro zřízení a provoz dětských hřišť a sportovišť do finančního plánu na rok 2005

2.3. zástupci starosty podat zastupitelstvu zprávu o plnění navržených  opatření v termínu do konce roku 2005

 

 

7. Prodej pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice

Starostka předložila členům ZMČ k přeschválení prodej pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 098/04/ZMČ k prodeji pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice

v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě přijatých usnesení č.040/03/ZMČ a č.056/03/RMČ

I.  Schvaluje

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice o výměře 876m2 z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, a to za podmínek daných ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou obě strany uzavřely v roce 2003

II. Pověřuje starostku

k podpisu kupní smlouvy

 

 

8. Dohoda mezi MČ Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání JPO Ďáblice

Starostka předložila členům návrh dohody mezi MČ Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání JPO Ďáblice, kterou bude obec Radonice využívat  k požární ochraně. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 099/04/ZMČ k dohodě mezi MČ Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání JPO Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.155/04/RMČ

I.  Schvaluje

uzavření dohody mezi MČ Praha - Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání Jednotky požární ochrany Ďáblice s tím, že dle této dohody se bude obec Radonice podílet ročním finančním příspěvkem ve výši 40,-Kč/za obyvatele (slovy: čtyřicet korun českých za jednoho obyvatele obce Radonice, podle stavu k 1.lednu běžného roku) na provozních nákladech JPO Ďáblice

II. Pověřuje starostku

k podpisu této dohody o spolupráci

 

 

9. Přidělení bytů z kvóty MHMP

Radní Bártová předložila členům zastupitelstva seznam vhodných uchazečů z řad žadatelů o byt, kteří splňují předpokládané podmínky pro přidělení bytu z kvóty MHMP. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 100/04/ZMČ k přidělení bytů z kvóty HMMP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.162/04/RMČ
I.  Bere na vědomí

návrh MČ Praha - Ďáblice na přidělení 9 bytů z kvóty HMP:

1) Jitka Rambousková

2) Kornélie Werthaimová

3) Jan Ševid

4) Tomáš Zavadil

5) Kateřina Vodáková

6) Helena Hanzlová

7) Jan Růžička

8) Jana Kacovská

9) Lucie Novotná

a jako náhradníka doporučuje Petru Lomozovou

 

10. Zvýšení nájemného v nebytových prostorách

Tajemník seznámil členy zastupitelstva s návrhem na zvýšení nájemného v nebytových prostorách v majetku MČ Praha - Ďáblice.

 - p.Beneš vznesl dotaz, zda Trivis platí i za pronájem zahrádky u pavilonu. Tajemník odpověděl, že nikoliv.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 8 + 1 + 5 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 101/04/ZMČ ke zvýšení nájemného v nebytových prostorách

v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání na základě usnesení č.157/04/RMČ

I. Souhlasí

se zvýšením nájemného v nebytových prostorech ve správě MČ Praha – Ďáblice dle přílohy usnesení rady č. 157/04/RMČ

II. Doporučuje

vzhledem ke krátké lhůtě na projednání zvýšeného nájemného s nájemci toto provést až od 1. 1. 2005

III. Pověřuje

tajemníka projednáním zvýšení nájemného s nájemci a přípravou dodatků k nájemním smlouvám v souladu s přílohou usnesení rady č. 157/04/RMČ

 

 

11. Rezignace Stanislava Cíchy na funkci předsedy kontrolního výboru

       - volba nového předsedy

Starostka předložila členům ZMČ žádost Stanislava Cíchy, který z časových důvodů podává rezignaci na funkci předsedy kontrolního výboru. 

- p.Cícha navrhl jako nového předsedu člena KV Františka Churáčka

- p.Smrček podal protinávrh  a jako nového předsedu navrhl Vladimíra Michka, který však svou nominaci odmítl.

Návrh na zvolení předsedy KV Františka Churáčka nebyl přijat v počtu hlasů 7 + 3 + 4 (pro, proti, zdrželo se)

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 102/04/ZMČ k rezignaci Stanislava Cíchy na funkci předsedy kontrolního výboru v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

rezignaci Stanislava Cíchy na funkci předsedy kontrolního výboru

 

 

12. Stavba č.519 silniční okruh Suchdol-Březiněves (dočasný a trvalý zábor pozemků)

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem na dočasný a trvalý zábor pozemků se stavbou č.519 silniční okruh Suchdol-Březiněves. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 103/04/ZMČ ke stavbě č.519 silniční okruh Suchdol-Březiněves v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.  Vydává své stanovisko

k předmětné stavbě pro ředitelství silnic a dálnic ČR ve kterém souhlasí jako vlastník pozemků:

1.1. s dočasným záborem částí pozemků p.č.1604 (290m2) - ostatní komunikace, p.č.1644/1 (55m2) - trvalý travnatý porost, p.č.1641 (67m2) - neplodná půda, p.č.1615/1 (331m2) - ostatní komunikace

1.2. s trvalým záborem části pozemku p.č.1615/1 (271m2) - ostatní komunikace

a to za podmínek stanoveného nájemného v souladu s cenovým předpisem MF ČR platným v době uzavření nájemních smluv na pozemku v dočasném záboru

a za kupní cenu stanovenou v souladu s cenovým předpisem MF ČR o oceňování staveb pozemků a trvalých porostů, platným v době uzavření kupní smlouvy

II. Požaduje,

aby v podmínkách pro územní rozhodnutí byl zabudován požadavek MČ Praha - Ďáblice na řešení protihlukových bariér, zvláště pak v blízkosti obydlených části

 

 

13. Názvy nově vzniklých ulic v lokalitě "Nové Ďáblice I."

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem názvů nově vzniklých ulic v lokalitě "Nové Ďáblice I." Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 104/04/ZMČ k názvům nově vzniklých ulic v lokalitě "Nové Ďáblice I." v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě návrhu RMČ

I. Schvaluje

dle plánku (přílohy č.1 tohoto usnesení) názvy pro nově vzniklé ulice v lokalitě "Nové Ďáblice I."

1.1. ulice souběžné s ul.Ďáblickou s postupem od východní strany jako Březnová, Červnová, Červencová, Srpnová

1.2. ulice kolmá k Ďáblické, protínající Srpnovou a navazující na Červencovou jako  ul. Zářijová

1.3. ulice kolmá k Březnové navazující na Červencovou jako ul. Prosincová

1.4. ulice krajní a uzavírající lokalitu na straně jihovýchodní jako Markvartická (po historické osadě Markvartice)

II. Ukládá starostce

předat toto usnesení k projednání odboru občanskoprávních agend MHMP

 

 

Ve 20:53 se omluvil a odešel p.Smrček

 

 

14. Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva

Tajemník seznámil členy zastupitelstva se souhlasným prohlášením o přechodu vlastnického práva pozemku p.č. 1572 v k.ú. Dolní Chabry, které tímto přejde z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku MČ Praha - Dolní Chabry. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 105/04/ZMČ k souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání, na základě doporučení rady MČ

I. Souhlasí

s přechodem vlastnického práva k pozemku parc. č. 1572 k. ú. Dolní Chabry o výměře 1401 m2 , označené jako ostatní plocha – způsob využití ostatní komunikace (ulice Počeradská) z MČ Praha – Ďáblice na MČ Dolní Chabry

II. Pověřuje

starostku podpisem Souhlasného prohlášení

 

 

15. Podněty a náměty

pí. Prokešová –  upozornila, že v ul.Na Terase firma Patria Company provádí štěrkový povrch na chodníku , který podle uzavřené smlouvy tam nemá být. Místostarosta provede místní šetření.

 

pí. Prokešová –  vznesla dotaz, kdy už bude hotový přechod pro chodce mezi  autobusovými zastávkami na Kostelecké v lokalitě Na Blatech. Projekt je již několik let připraven v regulačním plánu. Starostka sdělila, že projekt je odsouhlasen Mjr.Vocáskem, ale MČ Praha - Čakovice, odborem dopravy je navrženo jiné řešení s tím, že se o realizaci postará TSK. Je třeba zaurgovat případně svolat  v této věci opětné místní šetření za účasti všech dotčených stran.

 

p. Cícha - navrhl, zda by nebylo možné, aby autobusy jezdily častěji i po 18:00 hodině. Starostka předloží tento návrh na ROPIDu.

 

p.Michek - vyzval pana Černého, aby se vzdal postu místostaroty. P.Černý odpověděl, že nezná důvody, proč by měl rezignovat na tuto funkci.

 

p.Křížek - vznesl dotaz, zda už funguje ve škole sprcha pro možné osprchování žáků. Zástupce starosty odpověděl, že ještě ne, že se tato závada bude reklamovat u zhotovitele - firmy sapros.

 

 

16. Diskuse

p.Zemánek - se ještě vrátil k očekávanému přechodu v lokalitě Na Blatech. Upozornil, že ve II.konceptu regulačního plánu Čakovice - západ je přechod situován do míst, kde být nemusí a může se posunout o kousek dále směrem k Ďáblicím. Starostka odpověděla, že bude opět kontaktovat Mjr.Vocáska a zástupce Blat k jednání.

 

pí. Beranová – informovala, že občané Ďáblic by chtěli, aby autobus č.103 jezdil na Prosek. Starostka odpověděla, že je to nepravděpodobné, ale ať podají tuto žádost písemně.

 

 

 

 

Konec zasedání: 22:10 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Věra Prokešová

V Praze dne:  12.10.2004