Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  11. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 16.12.2004

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Tomáš Engel, František Churáček,  Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý,  Danuše  Ševčíková

Omluvena: Zdeňka Drtinová

Neomluvena:Věra Prokešová

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání navrhla starostka Danuše Ševčíková rozšíření programu o bod č.14 "Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ,U Parkánu 11/17", bod č.15             "Převod pozemků p.č.642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice" a bod č.16 "Odpisy pohledávek z účtu 274 a účtu 315". 

Návrh na rozšíření programu o tři body byl přijat v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 10. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.3 pro rok 2004 (prosinec 2004)

3. Návrh rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005

4. Inventarizace MČ Praha - Ďáblice

5. Úplatný převod části pozemku p.č.203/1 a pozemku p.č.203/8 v k.ú.Ďáblice  

6. Převod pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice  

7. Finanční dary

8. Příspěvky za zřízení ekologického vytápění

9. Převod účelové dotace z rozpočtu HMP  (kap.02) do roku 2005

10. Vyplácení příspěvku za pobyt dětí v přírodě v r.2005

11. Úhrada skládkovného pro občany Ďáblic v roce 2005 

12. Přidělení bytu v čp.339

13. Výběrové řízení na rekonstrukci hosp.zázemí MŠ, Kučerové 26

14. Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ,U Parkánu 11/17

15. Převod pozemků p.č.642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice

16. Odpisy pohledávek z účtu 274 a účtu 315". 

17. Podněty a náměty

18. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen 10 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

 

l. Kontrola zápisu z 10. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 10.  zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

 

 

 

2. Rozpočtová opatření č.3 pro rok 2004 (prosinec 2004).

Návrh rozpočtových opatření č.3 pro rok 2004 přednesl předseda FV pan Kolář na základě písemně  zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

V 18,08 hod. se v průběhu projednávání 2.bodu dostavil člen zastupitelstva Martin Křížek.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.106/04/ZMČ k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2004 (prosinec 2004) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.189/04/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.3 (prosinec 2004) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2004, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

3. Návrh rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005

Návrh rozpočtu na rok 2005 přednesl také předseda FV pan Kolář a seznámil členy zastupitelstva  s jednotlivými položkami   příjmů a výdajů  pro hospodaření městské části. V závěru konstatoval, že navržený rozpočet pro rok 2005 je vyrovnaný.

- p.Michek vznesl dotaz, zda opravu hasičárny zainvestuje MČ. Starostka odpověděla, že ano, ale o dotaci na tuto rekonstrukci je na MHMP požádáno.   

- p.Šedivý vznesl dotaz, zda by nebylo možné, aby správce hřiště pracoval na plný úvazek a byl zaměstnán jako pracovník ÚMČ Ďáblice.Starostka odpověděla, že se bude o tomto návrhu jednat.

- p.Smrček vznesl dotaz, zda je v rozpočtových rezervách počítáno s tím, že po ukončení provozu skládky A.S.A. nebudou dotace od MHMP. Pan Kolář odpověděl, že částka v rezervách nebude vyčerpána a úsporné hospodaření bude pokračovat a vytvoří se další finanční rezerva.

V 18,10 hod. se v průběhu projednávání 3.bodu dostavil člen zastupitelstva Stanislav Cícha.

V 18,15 hod. se v průběhu projednávání 3.bodu dostavil člen zastupitelstva Martin Smrček.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 107/04/ZMČ k návrhu rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.190/04/RMČ

I. Schvaluje  

návrh rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2005 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem  MČ Praha – Ďáblice na rok 2005 (včetně rozpočtu VHČ)

 

 

 

 

 

4. Inventarizace MČ Praha - Ďáblice.

Starostka informovala členy ZMČ o zabezpečení  fyzických inventur v letošním roce již v prosinci tak, aby odpisy a vyřazení majetku mohly být provedeno k termínu 31.12.2004. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 108/04/ZMČ k inventarizaci MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.169/04/RMČ

I. Bere na vědomí,

1.1. složení inventarizačních komisí, které jmenovala starostka pro zajištění inventarizace MČ Praha - Ďáblice za rok 2004 (viz.příloha č.1 tohoto usnesení)

1.2. tajemníkem úřadu vypracovaný časový harmonogram inventarizace (viz.příloha č.2 tohoto usnesení)

 

 

5. Úplatný převod části pozemku p.č.203/1 a pozemku p.č.203/8 v k.ú.Ďáblice   

Starostka předložila členům zastupitelstva návrh na úplatný převod části pozemku p.č.203/1 a pozemku p.č.203/8  firmě ATB,  vlastníkovi objektu bývalých potravin při ul.Ďáblická - Legionářů. Majitel  žádá o dokup části pozemků p.č.203/1 o výměře cca. 132m2 a 203/8 o výměře 114m2.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.109/04/ZMČ k úplatnému převodu části pozemku p.č.203/1 a pozemku p.č.203/8 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.173/04/RMČ

I. Schvaluje uzavření

1.1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 203/1 a pozemku p.č.203/8 v k.ú.Ďáblice, které by přešly z majetku MČ Praha - Ďáblice do vlastnictví spol.ATB s.r.o. se sídlem Praha 8, Šimůnkova 1604 a to za navrženou smluvní cenu 2 050,-Kč/m2

1.2. smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování příjezdové cesty a inženýrských sítí, ve které bude uvedena celková částka za vybudování veřejného parku jako kompenzace za zřízení věcného břemene, kterou budoucí kupující zainvestuje v předpokládané výši 700 000,-Kč

II. Pověřuje

starostku k podpisu smluv dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

6. Převod pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice  

Starostka seznámila členy ZMČ s informací, že pozemek p.č.587/36 (o výměře 876m2), který by měl přejít dle uzavřené budoucí smlouvy kupní do majetku VŠUP, je silně kontaminován, stejně jako okolní pozemky, které VŠUP již vlastní. Celkové náklady na dekontaminaci jsou odhadnuty na cca. 60 mil.Kč. Z toho by asi 7 mil.Kč připadlo na sanaci pozemku p.č.587/36. Dle názoru MŠMZ a též Ministerstva ŽP by se měla naše MČ finančně spolupodílet a nebo případně udělá vstřícný krok - převést předmětný pozemek na VŠUP a symbolickou 1,-Kč. Jednání se zúčastnili zástupci VŠUP - kvestorka Jeřábková a Ing.Lébr, kteří odpovídali na dotazy zastupitelů k tomuto bodu:

- p.Cícha vznesl dotaz, kdy je plánován začátek stavby. Pan Lébr odpověděl, že doposud se čeká na investiční záměr, ale předpokládá se rok 2005.

- p.Michek vznesl dotaz, zda není nějaká jiná alternativa na výstavbu VŠUP. Paní Jeřábková odpověděla, že o jiném pozemku na výstavbu VŠUP doposud jednáno nebylo.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 110/04/ZMČ k převodu pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice  v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.188/04/RMČ

I. Schvaluje,

aby převod pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice, který bude tvořit součást areálu VŠUP byl převeden do majetku VŠUP za symbolickou částku 1,-Kč s tím, že budou smluvně mezi oběma stranami akceptovány podmínky, že na MČ Praha - Ďáblice nebudou VŠUP,MŠMT ČR ani dalšími soukromými vlastníky vznášeny další finanční či jiné požadavky spojené s dekontaminací předmětného pozemku

 

 

7. Finanční dary 

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 111/04/ZMČ k finančním darům v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.176/04/RMČ, č.180/04/RMČ,č.181/04/RMČ a č.182/04/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. Diakonii ČCE - SKP ve výši 10 000,-Kč

1.2. TJ Ďáblice - oddílu tenistů ve výši 25 000,-Kč

1.3. TJ Ďáblice - oddílu fotbalu ve výši 30 000,-Kč

1.4. SDH Ďáblice ve výši 13 000,-Kč

 

 

8. Příspěvky za zřízení ekologického vytápění 

Starostka předložila členům ZMČ návrh na vyplácení příspěvků za ekologické vytápění pro občany Ďáblic.

- p.Michek podal protinávrh na zvýšení dotace na 20 000,-Kč, který byl přijat v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se)

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 112/04/ZMČ k příspěvku za zřízení ekologického vytápění  v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.171/04/RMČ

I. Schvaluje

podmínky, dle kterých budou žadatelům vypláceny příspěvky za změnu topného systému v rodinných domcích ve staré zástavbě ve výši 20 000,-Kč

 

 

9. Převod účelové dotace z rozpočtu HMP  (kap.02) do roku 2005

Starostka seznámila členy zastupitelstva se žádostí o převedení dotace MHMP kap.02 do roku 2005, kterou MČ obdržela na podzim roku 2004 na stavbu "Kučerové II.".

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.113/04/ZMČ k převodu účelové dotace z rozpočtu HMP (kap.02) do roku 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.177/04/RMČ

I. Schvaluje,

aby MČ Praha - Ďáblice požádala HMP při finančním vypořádání v roce 2005 o ponechání části účelové dotace, která byla MČ Praha - Ďáblice poskytnuta z kap.02 rozpočtu HMP

II. Pověřuje

starostku a vedoucího FIO jednat v této věci za MČ Praha - Ďáblice s HMP

 

 

10. Vyplácení příspěvku za pobyt dětí v přírodě v r.2005

Protože v letošním roce není při hodnocení individuálních ozdravných pobytů dětí jednotný názor v komisích, předložil zástupce starosty návrh, kde je nutno již přijatá kritéria pro rok 2005 částečně upravit tak, aby byla jednoznačná a transparentní. Zastupitelstvo na základě předložené důvodové zprávy schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 114/04/ZMČ k vyplácení příspěvku za pobyt dětí v přírodě v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.183/04/RMČ

I. Revokuje

usnesení č.096/04/ZMČ ze dne 30.09.2004

II. Schvaluje

2.1. na základě předložené důvodové zprávy nová kritéria pro vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2005, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2.2. příspěvek ve výši 4000,-Kč na dítě ve věku 5 -15 let

2.3. dotaci ve výši 220 tisíc Kč na personální zajištění školy v přírodě, organizované ZŠ U Parkánu 11 a MŠ Kučerové 26

III. Ukládá

finančnímu odboru ÚMČ zajistit výplatu příspěvků za pobyty v přírodě dle bodu II. tohoto usnesení

 

 

11. Úhrada skládkovného pro občany Ďáblic v roce 2005 

Zástupce starosty předložil členům zastupitelstva nový návrh na úhradu skládkovného pro občany Ďáblic v roce 2005, neboť současné usnesení k tomuto problému končí v letošním roce a je nutné navrhnout usnesení pro rok 2005. Zastupitelstvo na základě zpracované důvodové zprávy a návrhu místostarosty rozšířit možnost bezplatného uložení stavební sutě a výkopu i pro stavebníky s platným "Ohlášením stavebních úprav" schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 115/04/ZMČ k úhradě skládkovného pro občany Ďáblic v roce 2005  v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.185/04/RMČ

I. Bere na vědomí

nutnost zachovat částečnou úhradu skládkovného pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se zřízením a provozem skládky KO v k.ú.Ďáblice

II. Souhlasí,

aby MČ Praha - Ďáblice nadále poskytovala tuto službu za podmínek:

2.1. žadatel je držitelem platného ohlášení stavebních úprav nebo stavebního povolení ke stavbě či rekonstrukci soukromého objektu na kat. území Ďáblice

2.2. žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice

2.3. stavebním odpadem se rozumí  p o u z e  výkopek a stavební suť

2.4. uložení stavebního odpadu dle bodu 2.3. pouze na skládce A. S. A. je pro žadatele dle bodu 2.1. a 2.2 bezplatné do max. množství 10 t po dobu platného stavebního povolení max.2 roky, u ohlášení stavebních úprav po dobu 6 měsíců

2.5. kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za skládkovné na skládce A. S. A., nezahrnuje náklady za dopravu či kontejnerovou službu

2.6. v případě uložení jiného odpadu než stavebního (zejména směsného či znečištěného) nebude příslušná výše skládkovného MČ Praha - Ďáblice uhrazena

III. Ukládá vedoucí referátu životního prostředí

3.1. vystavovat občanům v souladu s bodem II. písemné potvrzení závazku MČ Praha - Ďáblice pro A.S.A. na  uhrazení schváleného  množství stavebního odpadu na skládce A. S. A. a to zejména s ohledem na bod 2.6.

3.2. zpětně kontrolovat v měsíčních výkazech A. S. A. a příslušné fakturaci pro MČ dodržení podmínek ad 3.1

IV. Stanovuje

platnost tohoto usnesení od 1.1.2005 do 31.12.2005

 

 

12. Přidělení bytu v čp.339

Radní Bártová seznámila členy ZMČ s návrhem sociální komise ohledně obsazení uvolněného bytu po JUDr. Sobotkové v čp. 339. Jedná se o byt v přízemí o velikosti 1+0, který není vhodný ani pro matku s dítětem a proto komise doporučila přidělit tento byt samostatné osobě a jako nejvhodnějšího kandidáta vybrala pana Radka Tarčáka, který je rozvedený a bydlí v nevyhovujících podmínkách u svých rodičů v čp.18.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 116/04/ZMČ k přidělení bytu v čp.339 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.170/04/RMČ

I. Bere na vědomí,

že na doporučení sociální komise RMČ, rada přidělila byt o velikosti 1+0 panu Radku Tarčákovi

 

 

13. Výběrové řízení na rekonstrukci hosp.zázemí MŠ, Kučerové 26

Starostka seznámila členy zastupitelstva s přípravou výběrového řízení na akci "Přestavba hospodářského zázemí MŠ".

- p.Smrček vznesl dotaz, zda se neuvažuje o tom, že by se v nové kuchyni vařilo jídlo i na vývoz. Starostka odpověděla, že se bude vařit jen pro děti z MŠ. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 117/04/ZMČ k výběrovému řízení na rekonstrukci hosp.zázemí MŠ, Kučerové 26 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.178/04/RMČ

I.Souhlasí

se jmenováním členů komise s hlasem rozhodným pro výběr zhotovitele předmětné stavby a zároveň se jmenováním náhradníků s hlasem rozhodným - viz.příloha č.1 tohoto usnesení

 

 

 

 

 

14. Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ,U Parkánu 11/17

Tajemník seznámil členy zastupitelstva s  návrhem dodatku č.2 ke zřizovací listině ZŠ,U Parkánu 11/17 a vysvětlil všechny důvody vedoucí k tomuto dodatku.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 118/04/ZMČ k dodatku č.2 ke zřizovací listině ZŠ,U Parkánu 11/17 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.191/04/RMČ

I. Revokuje

usnesení ZMČ č. 14/03/ZMČ ze dne 13. 3. 2003

II. Schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha Ďáblice, kterým se řeší převod dodatečného majetku MČ Praha – Ďáblice (zřizovatele této organizace) do majetku ZŠ U Parkánu 17/11 v celkové výši 105.993,60 Kč, která je blíže specifikována v tomto dodatku

III. Pověřuje

3.1. starostku MČ Praha – Ďáblice Danuši Ševčíkovou zabezpečit podepsání dodatku oběma stranami

3.2. vedoucího FIO Ing. V. Valtra provedením příslušných účetních operací

 

 

15. Převod pozemků p.č.642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ s majetkoprávním převodem pozemků p.č. 642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 119/04/ZMČ k převodu pozemků p.č.642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 175/04/RMČ

I.Schvaluje,

1.1. aby MČ Praha - Ďáblice v souvislosti s plánovaným propojením ulice Prácheňská s budoucím náměstím požádala o majetkoprávní převod pozemků v k.ú.Ďáblice

p.č.642/1 (PK 396/16 a PK 396/21) požádat o zapsání na LV 860 - HMP

p.č.642/2 (PK 396/1) dosud zapsán na LV 10002 - Pozemkový fond

p.č.642/3 (PK 396/23) dosud zapsán na LV 121 - Státní statek v likvidaci

1.2.se zahájením jednání o  úplatném převodu pozemku v k.ú.Ďáblice

p.č.642/4 (PK 399/1), který je zapsán na LV 725 - Steyskalovi

II. Pověřuje tajemníka

projednat se Steyskalovými možnosti odprodeje předmětného pozemku

 

 

16. Odpisy pohledávek z účtu 274 a účtu 315.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 120/04/ZMČ k odpisu pohledávek z účtu 274 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 192/04/RMČ

 

 

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu FIO ÚMČ k odepsání neidentifikované pohledávky ve výši 24.250,-Kč dle přílohy tohoto usnesení (Důvodové zprávy)

II. Schvaluje

     odepsání pohledávky v této uvedené výši

III. Pověřuje

      vedoucího FIO k zúčtování tohoto odpisu   

 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 121/04/ZMČ k odpisu pohledávek z účtu 315 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 194/04/RMČ

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu FIO ÚMČ k odepsání pohledávky za J.Diničem ve výši 9.589,-Kč dle přílohy tohoto usnesení (Důvodové zprávy)

II. Schvaluje

odepsání pohledávky v této uvedené výši

III. Pověřuje

vedoucího FIO k zúčtování tohoto odpisu   

 

 

V 19,45 hod. se omluvila a odešla starostka Danuše Ševčíková na setkání s primátorem HMP.

 

 

17. Podněty a náměty

p. Černý –  informoval o projednání konceptu řešení regulačního plánu Čakovice - západ (2.etapa). Návrh byl předložen veřejnosti k diskusi formou zveřejnění na úřední desce v termínu 25.08. - 24.09.2004. Během této doby nebyly na ÚMČ vzneseny žádné připomínky od zastupitelů, občanů ani organizací, působících v naší MČ. Veřejné projednání regulačního plánu na SURM se uskutečnilo 30.09. a v zákonité lhůtě 30-ti dnů uplatnilo své připomínky Občanské sdružení Blata. Je možno konstatovat,  že ani k dnešnímu dni žádné další připomínky na ÚMČ nebyly uplatněny a zastupitelstvo vzalo tímto návrh konceptu řešení regulačního plánu Čakovice - západ na vědomí.

 

p. Michek –  vznesl dotaz, kdy bude uveden do provozu Sběrný dvůr v Ďáblicích. Zástupce starosty odpověděl, že v roce 2005 a bude to pouze sběrna nebezpečného odpadu.

 

p.Cícha - vznesl dotaz ohledně světelného zabezpečení křižovatky Kostelecká - Ďáblická. Zástupce starosty předložil členům ZMČ stanovisko MČ Prahy 8 .- odboru dopravy k výše uvedené křižovatce.

 

p.Šedivý - vznesl dotaz, zda byl již uvolněn byt v čp.161 po panu Čermákovi. Zástupce starosty sdělil, že doposud nebyl, protože pan Čermák podal odvolání ke krajskému soudu.

 

 

 

p.Churáček - informoval o plevelem zarůstajících zahrádkách u hřbitova. Zástupce starosty informoval, že všichni nájemci již byli Ing.Králíkovou obesláni a požádáni, aby své zahrádky upravili.

 

p.Myslivec - seznámil členy ZMČ s podklady vydané MHMP pro možnost získávání dotací pro městské části z programu JPD2 – evropská směrnice. Rada na základě prostudování materiálů vytvořila odbornou komisi pro výběr vhodných projektů v tomto složení: Ing.Martin Křížek, Ing.Jan Kolář, Ing.Jiří Myslivec, RNDr.Martin Smrček, Vladimír Michek

 

 

18. Diskuse

p.Nebeský - se dotázal, proč budou zvýšeny příspěvky žáků ve fotbale. Pan Šedivý odpověděl, že tento dotaz nepatří na veřejnou schůzi zastupitelstva.

 

pí. Beranová – se opětovně dotázala na možnost vytvořit chráněné dílny pro postižené děti v naší MČ. Zástupce starosty navrhl, aby se tímto zabývala odborná komise, která byla zvolena pro získávaní dotací z EU.

 

pí. Beranová – vznesla dotaz, proč byl přesunut skateboard k firmě A.S.A. Zástupce starosty opověděl, že kvůli velkému hluku nebylo nalezeno lepší umístění.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:35 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  27.12.2004