Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  12. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 17.03.2005

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Jaroslav  Černý, Tomáš Engel, František Churáček,  Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Martin Smrček,  Danuše  Ševčíková

Omluveni: Stanislav Cícha, Jan Kolář, Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání starostka Danuše Ševčíková zvolila náhradníka na ověření zápisu 12. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice pana Martina Smrčka a navrhla rozšíření programu o bod č.14 "Podpisová akce" a bod č.15 "Přidělení bytů v čp.339".  Návrh na rozšíření programu o dva body byl přijat v počtu hlasů 10 + 0 + 1 (pro+proti+zdrželo se)

Návrh pana Michka na rozšíření programu o bod " Plánování dětského hřiště u hřbitova" nebyl přijat v počtu hlasů 6 + 2 + 3 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 11. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.1 pro rok 2005 (duben 2005)

3. Rozpočtový výhled MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008

4. Odpis pohledávky za společností MINOS s.r.o.

5. Inventarizace MČ Praha - Ďáblice

6. Výjimky na vyplácení příspěvku za pobyt dětí v ŠVP

7. Návrh na pořízení změny ÚP sídel.útvaru HMP

8. Finanční dary  

9. Nové názvy ulic v k.ú.Ďáblice  

10. Volba přísedících u obvodního soudu pro Prahu 8

11. Bezúplatný převod movitého majetku na MČ Ďáblice

12. Jmenování komise na výběr.řízení na rekonstrukci hosp.zázemí MŠ,  Kučerové 26

13. Revokace usnesení č.099/04/ZMČ

14. Podpisová akce

15. Přidělení bytů v čp.339

16. Podněty a náměty

17. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen 11 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

l. Kontrola zápisu z 11. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 11.  zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

 

 

 

 

 

2. Rozpočtová opatření č.1 pro rok 2005 (duben 2005).

Návrh rozpočtových opatření č.1 pro rok 2005 přednesl člen FV pan Engel na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.122/05/ZMČ k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2005 (duben 2005) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.209/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.1 (duben 2005) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

3. Rozpočtový výhled MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008

Radní Engel seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008, který byl písemně zpracován finančním odborem ÚMČ.

p.Smrček - vznesl dotaz, kde jsou ve výhledu zaznamenány příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí. Starostka odpověděla, že jsou tyto částky zaúčtovány v rezervách hospodářské činnosti.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.123/05/ZMČ k rozpočtovému výhledu MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.213/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového výhledu MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

4. Odpis pohledávky za společností MINOS s.r.o.

Radní Engel seznámil členy zastupitelstva s důvodovou zprávou, vypracovanou vedoucím FIO Ing.Valtrem, k odpisu pohledávky za společností MINOS s.r.o.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.124/05/ZMČ k odpisu pohledávky za společností MINOS s.r.o.  v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 212/05/RMČ

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu FIO ÚMČ k odepsání pohledávky za společností MINOS s.r.o. ve výši 100 000,-Kč dle přílohy tohoto usnesení (Důvodové zprávy)

II. Schvaluje

odepsání pohledávky v této uvedené výši

III. Pověřuje

vedoucího FIO k zúčtování tohoto odpisu   

 

 

5. Inventarizace MČ Praha - Ďáblice

Tajemník seznámil členy zastupitelstva se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice k 31.12.2004 a s rekapitulací vyřazeného movitého hmotného a nehmotného majetku MČ Praha - Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.125/05/ZMČ k inventarizaci MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 207/05/RMČ

I. Schvaluje

1.1. zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k  31.12.2004 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

1.2. vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha - Ďáblice a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2004

1.3. v návaznosti na to způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa

II. Ukládá vedoucímu FIO

2.1. pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními předpisy

2.2. předkládat členům zastupitelstva půlročně stav vymáhání pohledávek i s termíny a jejích průběhem

III. Bere na vědomí,    

že veškerá dokladová dokumentace o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice a o vyřazení majetku k 31.12.2004 je soustředěna v dokumentaci hlavní inventarizační komise

    

 

6. Výjimky na vyplácení příspěvku za pobyt dětí v ŠVP

Zástupce starosty seznámil členy zastupitelstva s výjimkami z pravidel proplácení pobytu na škole v přírodě.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.126/05/ZMČ k výjimkám na vyplácení příspěvku za pobyt dětí v ŠVP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po seznámení s usnesením č. 204/05/RMČ a s výsledkem posouzení žádostí komisí školskou a kulturní  a komisí sociální

I. Bere na vědomí,

že v souladu s bodem 5/ kritérií pro vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2005 a na základě žádostí rodičů, jejichž děti navštěvují ZŠ v Praze 8 - Ďáblicích, U Parkánu 11 a nemají trvalé bydliště v MČ Praha - Ďáblice z důvodů

a/  že jsou cizí státní příslušníci

b/ opožděné kolaudace rodinného domu (doložené prohlášení o budoucím trvalém pobytu)

c/  individuálních

d/  že mají trvalé bydliště v okolních obcích a do ZŠ byli přijati od 1.ročníku

mají udělenou výjimku z kritérií a příspěvek na školu v přírodě, organizovanou ZŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 11, obdrží ve schválené výši 4000,-Kč

 

 

7. Návrh na pořízení změny ÚP sídel.útvaru HMP

Starostka předložila členům zastupitelstva návrh vlastníků pozemků p. č. 587/55 a 586/5 v k. ú. Ďáblice (v oblasti mezi budoucím areálem VŠUP a stávajícími garážemi při cestě K Lomu) na pořízení změny ÚP HMP.

Usnesení k návrhu na pořízení změny ÚP sídel.útvaru HMP nebylo přijato v počtu hlasů 6 + 3 + 3 (pro, proti, zdrželo se)

8.  Finanční dary

Starostka předložila členům zastupitelstva na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.127/05/ZMČ k finančním darům v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.202/05/RMČ,

č.203/05/RMČ, č.206/05/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1.  Hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20 000,-Kč

1.2.  Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši 20 000,-Kč

1.3. hvězdárně Ďáblice ve výši 10 000,-Kč

 

 

9. Nové názvy ulic v k.ú.Ďáblice  

Starostka seznámila členy zastupitelstva se změnou v názvech nově vzniklých ulic v lokalitě "Nové Ďáblice I."

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.128/05/ZMČ k novým názvům ulic v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 200/05/RMČ

I. Schvaluje

změnu v názvech ulic tak, jak bylo navrženo odborem občansko-správních agend HMP a to, aby původně navržený název ul.Markvartická byl změněn na ul. Zářijová

a název ul.Markvartická byl využit pro nově vzniklou ulici v lokalitě "Šenovská II." (viz.plánek v příloze č.1 tohoto usnesení)

 

 

10. Volba přísedících u obvodního soudu pro Prahu 8

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem na volbu dvou staronových přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.129/05/ZMČ k volbě přísedících u obvodního soudu pro Prahu 8 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a v souladu s ust. § 9 zákona č. 436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví,

o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky a na základě usnesení č.210/05/RMČ

I. Volí

1.1. pana Ing. Ladislava Mašiku, rozeného 1937, bytem Pod prodejnou čp. 565/2, Praha – Ďáblice, přísedícím Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2005 - 2009. 

1.2. pana Ing. Petra Kortana, rozeného 1953, bytem Chřibská čp.773/45, Praha - Ďáblice, přísedícím Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2005 - 2009. 

 

 

11. Bezúplatný převod movitého majetku na MČ Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s převodem majetku z vlastnictví MO ČR, který bude využit JPO Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.130/05/ZMČ k bezúplatnému převodu movitého majetku na MČ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 208/05/RMČ

I. Bere na vědomí

uzavření smlouvy, dle které na MČ Praha - Ďáblice přechází movitý majetek v účetní hodnotě 61 741,12Kč (viz.tabulka v příloze č.1 tohoto usnesení a bude využit JPO Ďáblice

 

 

12. Jmenování komise na výběr.řízení na rekonstrukci hosp.zázemí MŠ,  Kučerové 26

Starostka informovala členy zastupitelstva, že zadavatel (MČ Praha - Ďáblice) veřejné zakázky " Rekonstrukce kuchyně MŠ" v Praze 8 - Ďáblicích vyhověl dle usnesení §89 zákona č.40/2004 Sb., odst.3 námitkám uchazeče, který se umístil jako druhý a uznal některé z nich jako opodstatněné. Z těchto důvodů bylo zadávací řízení od počátku zrušeno a bude vyhlášeno nové. Starostka doporučila jmenovat komisi pro výběr zhotovitele ve stejném složení s tím, že termín konání komise bude upřesněn v průběhu května.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.131/05/ZMČ ke jmenování komise na výběr.řízení na rekonstrukci hosp.zázemí MŠ,  Kučerové 26 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.Souhlasí

se jmenováním členů komise s hlasem rozhodným pro výběr zhotovitele předmětné stavby a zároveň se jmenováním náhradníků s hlasem rozhodným - viz.příloha č.1 tohoto usnesení

 

 

13. Revokace usnesení č.099/04/ZMČ

Starostka informovala členy zastupitelstva o nenaplněné dohodě mezi MČ Praha – Ďáblice a obcí Radonice, dle které měla být uzavřena smlouva o spolupráci společného užívání Jednotky požární ochrany Ďáblice. Z tohoto důvodu je nutné revokovat usnesení č. 099/ 04/ZMČ v plném znění.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.132/05/ZMČ k revokaci usnesení č.099/04/ZMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 205/05/RMČ

I. Revokuje

usnesení č. 099/04/ZMČ v plném znění  

 

 

14. Podpisová akce

Starostka předložila členům ZMČ návrh pana Koláře na vypsání podpisové akce ohledně odmítnutí VZP navázat smluvní vztah s oční ordinací v Osinalické ulici (provoz zajišťuje MUDr. Hana Pešková).

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.133/05/ZMČ k podpisové akci v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání

I. Bere na vědomí

informaci o odmítnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny uzavřít smlouvu s místní oční lékařkou MUDr. Hanou Peškovou

II. Navrhuje

z důvodu veřejného zájmu stále narůstajícího počtu občanů Ďáblic a okolní spádové oblasti o zajištění této zdravotní péče i pro pacienty pojištěné u VZP zajistit podpisovou akci na podporu okamžitého vyřízení žádosti MUDr.Hany Peškové o smluvním vztahu s VZP

III. Ukládá

tajemníkovi úřadu zorganizovat tuto podpisovou akci v prostorách knihovny  do 30.04.2005 

 

 

15. Přidělení bytů v čp.339

Radní Bártová seznámila členy ZMČ s návrhem sociální komise ohledně obsazení uvolněného bytu po H.Fejfarové v čp.339.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.134/05/ZMČ k přidělení bytů v čp.339 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí,

že v souvislosti se stěhováním opouští byt 1+1 v čp.339 paní Hana Fejfarová

II. Souhlasí, aby

2.1. byl tento uvolněný byt přidělen paní Evě Černé, která spolu se synem obývá v témže domě byt o velikosti 1+0 a dlouhodobě žádá o výměnu za byt větší

2.2. uvolněný byt 1+0 byl jako náhradní ubytování poskytnut na dobu určitou nejdéle na jeden rok panu Martinu Čermákovi, kterému soudním rozhodnutím bude provedena exekuce z bytu v čp.161, ale pouze za předpokladu, že uhradí veškeré své pohledávky vzniklé vůči MČ Praha - Ďáblice

III. Ukládá

Ing.Lomozové zajistit nové smluvní vztahy s výše uvedenými nájemci v nejkratších možných termínech

 

 

16. Podněty a náměty

p.Černý - informoval o novém statickém posudku Ing. Dvořáka k rekonstrukci objektu „Restaurace Květnová“. Z posudku vyplývá, že konstrukce nejsou v tak havarijním stavu jak uváděl Ing.arch.Kučera ve svém posouzení stavu objektu. Jediným opravdu kritickým místem je zděná terasa v ulici Květnová, kde hrozí propadnutí. Zastupitelstvo doporučuje zvolit levnější variantu rekonstrukce objektu, investovanou nájemcem. Po dobu rekonstrukce s odsouhlaseným termínem dokončení bude zachováno stávající nájemné. Po rekonstrukci bude smluvně  vymezena doba odbydlení vynaložených finančních prostředků.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.135/05/ZMČ k restauraci Květnová v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí,

stavebně technický posudek objektu Květnová čp.598, vypracovaný Ing. Dvořákem ke dni 12.03.2005

II. Souhlasí

2.1. s provedením nezbytných oprav doporučených Ing. Dvořákem a úprav dle požadavku hygienika v celkovém rozsahu cca. 3mil.Kč, které zajistí a zainvestuje nájemce p.Lomoz

2.2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na objekt "Restaurace Květnová", kterou se budoucí nájemce zavazuje do 10 dnů po pravomocném kolaudačním rozhodnutí předložit pronajimateli úřední odhad vynaložených nákladů na předmětnou rekonstrukci. Tyto náklady se promítnou v nájemní smlouvě s jednoznačným vymezením doby pronájmu

 

tajemník - informoval členy ZMČ o volných nebytových prostorech v čp.339 po p.Barochovi. Česká pošta s.p. požádala o pronájem těchto prostorů na dobu určitou.

 

p.Křížek - upozornil, že na hřišti U Holců nejsou tabulky "Zákaz vstupu se psy" a navrhuje vsadit vrátka do volného prostoru v plotu.

 

p.Černý - informoval o plánování dětských hřišť v MČ Praha - Ďáblice.

 

p.Beneš - vznesl dotaz, zda se uvažuje o rekonstrukci studní. Starostka odpověděla, že to má v planu JPO Ďáblice.

 

p.Smrček - doporučil, aby byl do příštího zasedání zastupitelstva zařazen bod o probíhající výstavbě na budoucím náměstí. Starostka informovala, že bude velký článek o této lokalitě v některém z příštích čísel ďáblického zpravodaje.

 

p.Křížek - upozornil na fakt, že mládež leze do prostorů Battistovy cihelny a dělají tam nepořádek. Starostka odpověděla, že po dohodě s panem Průšou bude ještě tento týden areál Battistovy cihelny oplocen.

 

p.Smrček - upozornil, že v okolí Mateřské školy v ul.Kučerové, v místě zákazu zastavení,  stojí zaparkováno velké množství aut.

 

p.Michek - vznesl dotaz na pí.Bártovou, proč není lékárna otevřena ve stejnou dobu jako ordinuje lékařka. Pí.Bártová odpověděla, že je ochotna změnit otevírací dobu, pokuid bude zájem pacientů. Ten byl doposud v odpoledních hodinách minimální.

 

p.Černý - informoval členy ZMČ o dopadení pachatelů krádeží kanalizačních poklopů.

 

 

17. Diskuse

---------------------

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:50 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Martin Smrček

V Praze dne:  30.03.2005