Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  13. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 23.06.2005

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš Engel, František Churáček, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová,  Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý , Danuše  Ševčíková

Omluvena: Jana Bártová

Neomluven:  Bořek Beneš

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení program jednání:

1. Kontrola zápisu z 12. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.2 pro rok 2005 (červen 2005)

3. Výsledek finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004

4. Projekt areálu "U Holců"-varianta řešení od H+H  

5. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu 11

6. Finanční dar pro TJ Ďáblice-oddíl kopané

7. Finanční dar pro SKP Diakonie ČCE

8. Poskytnutí finančních darů  

  9. Finanční dary od A.S.A. Ďáblice  

10. Návrh na přidělení bytů z kvóty MHMP

11. Předání vodohospodářského majetku MČ Praha – Ďáblice hl.m.Praze

12. Podněty a náměty

13. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ schválen 12 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 12. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 13.  veřejného zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

 

2. Rozpočtová opatření č.2 pro rok 2005 (červen 2005).

Návrh rozpočtových opatření č.2 pro rok 2005 přednesl předseda FV Jan Kolář na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.136/05/ZMČ k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2005 (červen 2005) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.234/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.2 (červen 2005) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

 

3. Výsledek finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004.

Předseda FV pan Kolář seznámil členy zastupitelstva s výsledkem finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.137/05/ZMČ k výsledku finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.233/05/RMČ

I.Souhlasí

s předloženým Závěrečným účtem hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, ve smyslu zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

II. Ukládá

starostce přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných drobných chyb a nedostatků

 

 

4. Projekt areálu "U Holců"-varianta řešení od H+H.

Starostka seznámila členy ZMČ s  podrobnější verzí projektu na řešení multifunkčního areálu – haly s restaurací v lokalitě „U Holců“. Návrh řešení předložený zpracovateli dokumentace arch.Havrdou a arch.Hexnerem, který preferuje halu střední velikosti (36x18m) s předpokládanými náklady na celou stavbu ve výši cca. 54 mil.Kč. je vzhledem k velikosti a umístění do uvedené lokality nejlepší.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.138/05/ZMČ k projektu areálu "U Holců"-varianta řešení od H+H v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání variantních řešení na předmětnou stavbu

I.Schvaluje

návrh řešení předložený zpracovateli dokumentace arch.Havrdou a arch.Hexnerem, který preferuje halu střední velikosti (36x18m) s předpokládanými náklady na celou stavbu ve výši cca. 54 mil.Kč

II.Doporučuje starostce

2.1. objednat bezodkladně u zpracovatelů PD k územnímu a stavebnímu řízení na předmětnou stavbu

2.2. projednat zároveň možnost zařadit tento projekt do jednotného programového dokumentu – Praha cíl 2

2.3. jmenovat pracovní skupinu pro konzultace se zpracovateli projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí

 

 

5. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu 11.

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhem ředitelky ZŠ Mgr.Bulirschové o uzavření dodatku ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu11.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.139/05/ZMČ k dodatku ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu 11 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.235/05/RMČ

I. Schvaluje 

uzavření dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace  „Základní škola U Parkánu 11/17“ v Praze 8 – Ďáblicích v tomto znění:

1. kap.III Hlavní účel a předmět činnosti“, bod 3 – poslední dvě věty upravit takto:

V souladu s § 119 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (nový školský zákon), v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dále v souladu s vyhláškami MŠMT ČR č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky a 107/2005 Sb., o školním stravování se v zařízení školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a závodní stravování zaměstnanců základní a mateřské školy v době jejich pobytu ve škole.

2. kap.IV „Doplňková činnost“ rozšířit o organizování činnosti zájmových kroužků, ve kterých jsou rozvíjeny další vzdělávací a volnočasové aktivity žáků školy

II. Pověřuje

starostku k podpisu dodatku

 

 

6. Finanční dar pro TJ Ďáblice-oddíl kopané.

Starostka přednesla návrh usnesení k poskytnutí finančních prostředků pro TJ Ďáblice - oddílu kopané. Starostka dále upozornila na nedostatky u sociálního zařízení pro veřejnost v areálu fotbalového hřiště a přislíbila finanční výpomoc na rekonstrukci sociálního zařízení.

V 18:36 hod. se v průběhu projednávání 6.bodu dostavila členka zastupitelstva Věra Prokešová.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.140/05/ZMČ k finančnímu daru pro TJ Ďáblice-oddíl kopané v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání  

I.Schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 300 000,- Kč (slovy:třistatisíc) pro TJ Ďáblice - oddíl kopané, který bude využit na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže

II. Požaduje,

2.1 aby částka 250 000,-Kč  byla využita jako příspěvek na uhrazení energií a na údržbu sportovního areálu

2.2 aby částka 50 000,-Kč byla čerpána na základě předložených účtů na FIO ÚMČ Ďáblice a byla určena pouze na zajištění činnosti dětí a mládeže organizovaných v oddíle

III. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

 

7. Finanční dar pro SKP Diakonie ČCE.

Starostka přednesla návrh usnesení k poskytnutí finančních prostředků pro SKP Diakonii ČCE.  Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.141/05/ZMČ k finančnímu daru pro SKP Diakonie ČCE v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Schvaluje

finanční dar pro SKP Diakonie ČCE v Ďáblicích ve výši 60 000,-Kč (slovy:šedesáttisíc) jako příspěvek na pokrytí nezbytných mzdových a provozních nákladů 

II. Požaduje

vyúčtování tohoto finančního daru do konce roku 2005

III. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

 

8. Poskytnutí finančních darů.

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Praha - Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.142/05/ZMČ k poskytnutí finančních darů   v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.220/05/RMČ,

č.221/05/RMČ a č.225/05/RMČ 

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. TJ Ďáblice-oddílu kopané ve výši 50 000,-Kč

1.2. Svazu chovatelů ZO 8/6 Ďáblice ve výši 10 000,-Kč

1.3. turisticko-tábornickému oddílu Bonaj Amikoj ve výši 15 000,-Kč

 

 

9.  Finanční dary od A.S.A. Ďáblice.

Starostka předložila členům zastupitelstva návrh usnesení na přijetí finančních darů od firmy A.S.A. v Ďáblicích.  Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.143/05/ZMČ k finančním darům od A.S.A. Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Schvaluje

uzavření darovacích smluv, dle kterých MČ Praha – Ďáblice přijímá od firmy A.S.A. finanční dar

1.1. ve výši 500.000,-Kč na financování sportovních a kulturních akcí občanů Ďáblic

1.2. ve výši 300.000,-Kč na vybavení kuchyně MŠ v Ďáblicích

1.3. ve výši 50.000,-Kč za účelem rekonstrukce dětského hřiště v Ďáblicích

1.4. ve výši 13.500,-Kč za účelem financování kulturní akce “Oslavy 60.výročí osvobození“

 

 

10. Návrh na přidělení bytů z kvóty MHMP.

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem sociální komise na přidělení bytů z bytového fondu HMP a z bytového fondu MČ Praha – Ďáblice.

p.Křížek - vznesl dotaz, zda navrhovaní manželé Součkovi mají děti. Starostka odpověděla, že mají dvě.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.144/05/ZMČ k návrhu na přidělení bytů z kvóty MHMP v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě návrhu sociální komise

I.Schvaluje

přidělit z kvóty MHMP byt o velikosti 1+1

panu Karlu Pokornému           – Praha–Ďáblice, Hřenská 619

slečně Kateřině Hlavínové      – Praha–Ďáblice, Ďáblická 161

a jako náhradníky

slečnu Kateřinu Hnikovou       – Praha–Ďáblice, Říjnová 378

pana Jana Plachého               – Praha–Ďáblice, Kokořínská 165

II. Ukládá

tajemníkovi zajistit veškeré náležitosti s bytovým odborem MHMP

III. Schvaluje

přidělit byty z bytového fondu MČ Praha – Ďáblice

panu Pavlu Bednářovi   – byt č.3 v ul.Ďáblická čp.339

                                    o velikosti 1+0 (cca.24m2)

slečně Petře Lomozové – byt č.10 v ul.Ďáblická čp.339

                                    o velikosti 1+1 (cca.40m2)

manželům Součkovým   – byt č.3 v ul.Ďáblická čp.161

                                    o velikosti 2+1 (cca.62m2)

IV. Ukládá

tajemníkovi zajistit přípravu smluv a výpočet nájemného

p. Michek – dotazoval se, na přidělení bytu v případě paní Hrubé jako samoživitelky. Odpovězeno bude od  vedoucí sociální komise v příštím zasedání ZMČ.

 

 

11. Předání vodohospodářského majetku MČ Praha – Ďáblice hl.m.Praze.

Tajemník předložil členům ZMČ soupis na předání vodohospodářského majetku ze správy MČ Praha - Ďáblice hl. m. Praze a následnému postoupení do správy a nájmu PVS,a.s.

p.Kolář - upozornil na fakt, že je potřeba do usnesení zapracovat i budoucí převod dokončených vodohospodářských děl v lokalitě 8 - ulice Řepná a Na Blatech.

pí.Prokešová - vznesla dotaz, kdo vypracoval Generel odvodnění Ďáblic. Starostka odpověděla, že Ing. Abrahám na základě požadavku MHMP.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.145/05/ZMČ k předání vodohospodářského majetku MČ Praha – Ďáblice hl.m.Praze v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 236/05/RMČ

I. Bere na vědomí

návrh Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. na předání vodohospodářského majetku ze správy MČ Praha - Ďáblice hl. m. Praze a následnému postoupení do správy a nájmu PVS, a. s.

II. Schvaluje

odejmutí vodohospodářského majetku (vodohospodářských staveb) v k.ú. Ďáblice ze správy MČ Praha – Ďáblice a jeho předání hl.m. Praze:

A) Veřejné vodovodní řady

         Lokalita č. 1                  8.298.012,--Kč

         Lokalita č. 2                  4.848.097,--Kč

         Lokalita č. 3                  4.273.773,--Kč

         Lokalita č. 4                  4.693.626,--Kč

         Lokalita č. 5                  4.214.360,--Kč

         Lokalita č. 6                  8.389.113,--Kč

         Lokalita č. 7                  2.780.529,--Kč

         Lokalita č. 8                  4.040.082,--Kč

Celkem vodovodní řady:                   41.537.592,-- Kč

B)Splašková kanalizace

         Lokalita č. 1                  14.648.403,--Kč

         Lokalita č. 2                  11.418.118,--Kč

         Lokalita č. 3                  7.869.750,--Kč

         Lokalita č. 4                  6.539.457,--Kč

         Lokalita č. 5                  7.702.039,--Kč

         Lokalita č. 6                  14.682.211,--Kč

         Lokalita č. 7                  4.252.612,--Kč

Celkem splašková kanalizace:                 67.112.590,--Kč

C) Čerpací stanice                 2.708.500,--Kč

D) Dešťová kanalizace

         Lokalita č. 1                  9.415.659,--Kč

         Lokalita č. 2                  6.359.613,--Kč

         Lokalita č. 3                  3.241.037,--Kč

         Lokalita č. 4                  3.058.243,--Kč

         Lokalita č. 5                  5.753.500,--Kč

         Lokalita č. 6                  11.493.825,--Kč

         Lokalita č. 7                  1.535.331,--Kč

Celkem dešťová kanalizace:            40.857.208,--Kč

Celková hodnota převáděného majetku:    152.215.890,--Kč

III. Požaduje

výhledově doplnit toto předání o dokončená vodohospodářská díla v lokalitě 8 - ulice Řepná a Na Blatech.

IV. Pověřuje    

4.1. starostku zajištěním tohoto usnesení

4.2. tajemníka zabezpečením příslušných změn v evidenci majetku

 

 

12. Podněty a náměty.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.146/05/ZMČ objednání PD na „Bytový soubor Ďáblice – Kučerové“ v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po předchozím projednání

I. Souhlasí

s objednávkou na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně vstupních průzkumů a zaměření pro území na pozemku p.č.1220 v k.ú.Ďáblice

II. Pověřuje starostku

Informovat o této skutečnosti pozemkový fond a odbor majetku MHMP

 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.147/05/ZMČ návrhu řešení křižovatky ulic Ďáblická – Kostelecká v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a s přihlédnutím k doporučení RMČ

I. Bere na vědomí

návrh řešení křižovatky ulic Ďáblická – Kostelecká formou kruhového objezdu a současně se závěrem projektanta, že tato forma řešení je nevhodná a finančně náročná

II. Pověřuje zástupce starosty

nechat zpracovat projekt řešení výše uvedené křižovatky světelnou signalizací vč.vyčíslení nákladů na případnou realizaci.Termín: do 30.11.2005

 

pí.Ševčíková – informovala o právě probíhajících pracech na rekonstrukci Battistovy cihelny.

 

p.Churáček – upozornil, že je potřeba posekat vzrostlou trávu na pozemcích mezi hřbitovem a pozemky Ekospolu.

 

p.Michek – vznesl dotaz, jak dopadl zápis dětí do ZŠ  a MŠ pro školní rok 2005/2006. Ředitelka ZŠ odpověděla, že u zápisu do MŠ bylo celkem 45 dětí z toho přijato 30 ďáblických a 7 ze spádové oblasti Březiněves. Odmítnuto bylo 8 dětí z důvodu nesplnění kritérií (trvalé bydliště). Také informovala, že ve školním roce 2005/2006 budou, kvůli velkému počtu žáků, dvě  I.třídy.

 

p.Michek – také vznesl dotaz z jakých důvodů nelze vyhovět zájmu veřejnosti o prodloužení otevírací doby v lékárně. Starostka odpověděla, že nelze toto téma bez přítomnosti pí.Bártové projednávat a členové zastupitelstva navrhli dát tento dotaz přímo pí.Bártové. Odpověď v příštím zasedání ZMČ.

 

p. Smrček – vznesl dotaz, proč bylo ukončeno vyplácení příspěvků za odvoz KO za rok 2004. Předseda FV Kolář odpověděl, že lhůta pro vyplácení příspěvků byla oproti předchozím letům prodloužena ještě  o 14 dní a o ukončení vyplácení byli občané Ďáblic upozornění v Ďáblickém zpravodaji i na úředních vývěskách ÚMČ.

 

pí. Prokešová – upozornila na poškozené dopravní značení v nájezdu z dálnice do Ďáblic. Zástupce starosty zajistí opravu u TSK.

 

pí. Prokešová – také upozornila na rozbitou lavičku na zastávce MHD Kostelecká (směr Čakovice). Zástupce starosty zajistí nápravu a také nechá posekat trávu.

 

p. Smrček – vznesl dotaz, kdo provádí úpravu keřů u cesty ke hvězdárně v době vegetace.  Starostka odpověděla, že tuto úpravu provádí firma TAXUS s.r.o.

 

p.Křížek – upozornil na fakt, že je v obci několik značně poškozených dopravních značek. Zástupce starosty odpověděl, že se budou stávající dopravní značky měnit za nové.

 

 

13. Diskuse.

---------------------

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:30 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  30.06.2005