Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  14. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 22.09.2005

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, Tomáš Engel, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Věra Prokešová,  Martin Smrček,  Zdeněk Šedivý , Danuše  Ševčíková

Omluveni: František Churáček, Jiří Myslivec, Danuše Ševčíková

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájil zástupce starosty Jaroslav Černý

 

Zástupce starosty předložil ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 13. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.3 pro rok 2005 (září 2005)

3. Poskytnutí finančního daru  

4. Vyplácení příspěvku za ŠVP v roce 2006

5. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu 17

6. Výběr zhotovitele na technologii vybavení kuchyně MŠ

7. Informace ke křižovatce Ďáblická – Kostelecká

8. Navýšení počtu žáků ve školní družině ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11.

9. Podněty a náměty

10. Diskuse

Rozšířený program jednání byl členy ZMČ schválen 12 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 13. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 13.  veřejného zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření č.3 pro rok 2005 (září 2005).

Návrh rozpočtových opatření č.3 pro rok 2005 přednesl předseda FV Jan Kolář na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.148/05/ZMČ k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2005 (září 2005) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.246/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.3 (září 2005) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

3. Poskytnutí finančního daru  

Radní Bártová předložila členům ZMČ na vědomí návrh usnesení poskytnutí finančních prostředků pro sbor Církve československé-husitské se sídlem v Ďáblicích. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.149/05/ZMČ k poskytnutí finančního daru v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.239/05/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byl Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnut finanční dar sboru Církve československé-husitské ve výši 20 000,-Kč

 

4. Vyplácení příspěvku za ŠVP v roce 2006

Zástupce starosty předložil členům ZMČ návrh kritérií na vyplácení příspěvků za ŠVP v roce 2006.

- p.Smrček upozornil, že je potřeba v kritériích upravit formulaci ve výši maximálně 4000,- Kč na dítě ve věku 5 – 15 let  

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 8 + 3 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.150/05/ZMČ k vyplácení příspěvků za ŠVP v roce 2006 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.244/05/RMČ

I. Bere na vědomí

na základě předložené důvodové zprávy návrh nových kritérií ve dvou variantách pro vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2006

II. Schvaluje

2.1. kritéria pro vyplácení příspěvku za ozdravné pobyty dětí v přírodě v roce 2006 a to variantu B1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2.2. příspěvek ve výši maximálně 4000,-Kč na dítě ve věku 5 – 15 let

2.3. dotaci ve výši 250 tisíc Kč na personální zajištění školy v přírodě, organizované ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11

III. Ukládá

finančnímu odboru ÚMČ zajistit výplatu příspěvků za pobyty dětí v přírodě dle bodu II. tohoto usnesení

 

5. Dodatek č.4 ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu 17

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhem ředitelky ZŠ Mgr.Bulirschové o uzavření dodatku č.4 ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu11.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.151/05/ZMČ k dodatku č.4 ke zřizovací listině ZŠ, U Parkánu 17 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.243/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu“, který je přílohou tohoto usnesení

II. Pověřuje

starostku k podpisu dodatku

 

6. Výběr zhotovitele na technologii vybavení kuchyně MŠ

Zástupce starosty informoval členy ZMČ o výsledku výběrového řízení na zhotovitele na technologii vybavení kuchyně MŠ s tím, že termín realizace je listopad 2005. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.152/05/ZMČ k výběru zhotovitele na technologii vybavení kuchyně MŠ v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.248/05/RMČ

 

 

 

I. Bere na vědomí

rozhodnutí Rady městské části Praha - Ďáblice o výběru FLODD PRAHA s.r.o. jako dodavatele technologie kuchyně  v rámci stavby „Stavební úpravy pavilonu kuchyně MŠ – Kučerové.“

 

7. Informace ke křižovatce Ďáblická – Kostelecká

- p. Michek k tomuto bodu uvedl, že částka za realizaci světelného řízení na výše uvedené křižovatce je nepřijatelná a navrhuje řešit křižovatku novým dopravním značením. Úkol pro zástupce starosty – zajistit vyjádření Ústavu dopravního inženýrství. 

- pí.Prokešová upozornila, že v budoucnu bude doprava v obci narůstat a je nutno tento problém řešit dopředu.

K tomuto bodu byla vyzvána i veřejnost, aby se vyjádřila.

Paní Pozlerová konstatovala, že na výše uvedené křižovatce nedochází k velkému počtu nehod a pokud ano, tak je to neukázněností řidičů.

Pan Hamza konstatoval, že by bylo vhodné dát po obci více dopravních značek.

Pan Pozler upozornil, že v případě nainstalování světelně-signalizačního zařízení na této křižovatce budou mít občané bydlící přímo u křižovatky problémy s výjezdem a vjezdem do svých RD.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.153/05/ZMČ k informaci ke křižovatce Ďáblická - Kostelecká v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

cenovou kalkulaci instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) na křižovatce ulic Ďáblická – Kostelecká, vyžádanou na základě usnesení č.147/05/ZMČ ze dne 23.06.2005, a to

požadované investiční náklady stavby                                3 mil.Kč

náklady na projektovou dokumentaci celkem               209 440,-Kč

II. Revokuje

bod II. usnesení č.147/05/ZMČ ze dne 23.06.2005

III. Ukládá zástupci starosty

připravit ve spolupráci s odbornou firmou návrhy dopravně bezpečnostního řešení na této křižovatce v několika variantách a s cenovými kalkulacemi

Termín: do 31.12.2005

 

8. Navýšení počtu žáků ve školní družině ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11.

Zástupce starosty seznámil členy ZMČ s návrhem ředitelky ZŠ Mgr.Bulirschové o nutnosti navýšit počet žáků ve školní družině ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11.  Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.154/05/ZMČ k navýšení počtu žáků ve školní družině ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.249/05/RMČ

I. Bere na vědomí

zvýšení počtu žáků v každém z obou oddělení školní družiny na počet 34 s tím, že výjimka je provedena v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., §23, odst.3 a na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17.

 

 

 

9. Podněty a náměty

p. Křížek – upozornil, že v návrhu zpracování dokumentace na výstavbu bytového souboru – ul.Kučerové, k.ú.Ďáblice, č.parc.1220 se jedná o příliš intenzivní využití koeficientu KPP. Komise výstavby a investic se domnívá, že výstavba charakteru bytových domů bude působit v daném území poněkud rušivě a nebude v souladu s charakterem současné zástavby.

 

p. Křížek – vznesl dotaz, kdy bude provedena rekonstrukce hřiště za magistrátním domem v ulici K Lomu. Zástupce starosty odpověděl, že rekonstrukce bude zahájena příští týden.

 

p. Michek – opětovně otevřel otázku ohledně prodloužení otevírací doby v lékárně. Pí.Bártová předala všem členům zastupitelstva své písemné stanovisko k tomuto tématu a poté se členové ZMČ dohodli, že je tímto diskuze  na toto téma uzavřena.

 

p. Michek – navrhl, aby členové kontrolního výboru byli vždy seznámeni s konkrétními vybranými uchazeči na přidělení bytu.

 

pí. Prokešová – seznámila členy zastupitelstva se žádostmi o dořešení přechodu na ul. Kostelecká a dořešení vjezdu a výjezdu z ul. Červený Mlýn, Na Blatech na ul.Kosteleckou. Dále žádá o kolaudaci tlakové kanalizace mezi dálnicí D6 a ulicí Na Blatech a o vyčištění přepadu na Mratínském potoce a předání do správy, včetně obchvatů, správci Povodí Labe. Všechny tyto žádosti, které byli písemně sepsány, budou předány do podatelny ÚMČ Ďáblice.

 

 

10. Diskuse.

---------------------

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:30 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  02.10.2005