Pracovní verze

 

Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  15. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 21.12.2005

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, František Churáček, Tomáš Engel, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Zdeněk Šedivý, Danuše  Ševčíková

Omluveni: Zdeňka Drtinová, Věra Prokešová, Martin Smrček

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 14. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.4 pro rok 2005 (prosinec 2005)

3. Návrh rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2006  

4. Inventarizace  MČ Praha - Ďáblice za rok 2005

5. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

6. Úplatný převod nemovitostí čp.18 a pozemku p.č.37/2 v k.ú.Ďáblice

7. Převod pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice

8. Kupní smlouva s Českým Telecomem

9. Úhrada skládkovného pro občany na rok 2006

10. Finanční dary

11. Přidělení bytu v čp.339

12. Návrh na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice

13. Jmenování dvou členů k podpisování doložky k právním úkonům  

14. Výstavba podporovaných bytů v MČ Praha - Ďáblice

15. Podněty a náměty

16. Diskuse

Rozšířený program jednání byl členy ZMČ schválen 12 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 14. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 14.  veřejného zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření č.4 pro rok 2005 (prosinec 2005).

Návrh rozpočtových opatření č.4 pro rok 2005 přednesl předseda FV Jan Kolář na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.155/05/ZMČ k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2005 (prosinec 2005) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.270/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.4 (prosinec 2005) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

3. Návrh rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2006

Návrh rozpočtu pro rok 2006 přednesl předseda finančního výboru Jan Kolář na základě písemně  zpracovaného podkladu finančním odborem. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů pro hospodaření městské části na rok 2006.     

Současně p.Kolář navrhl zamítnout případné další žádosti o provozování výherních hracích automatů v MČ Ďáblice. Tajemník zjistí, zda je vůbec zamítnutí žádostí ze zákona možné.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.156/05/ZMČ k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2006 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.269/05/RMČ

I. Schvaluje  

návrh rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2006 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Ďáblice na rok 2006 (včetně rozpočtu VHČ)

 

V 18:35 hod. se omluvil a vzhledem ke zdravotním potížím odešel pan Kolář.

 

4. Inventarizace  MČ Praha - Ďáblice za rok 2005

Tajemník informoval členy ZMČ o zabezpečení  inventur v letošním roce tak, aby odpisy a vyřazení majetku mohlo být provedeno k termínu 31.12.2005.Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.157/05/ZMČ Inventarizaci  MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.259/05/RMČ

I. Bere na vědomí,

1.1. složení inventarizačních komisí, které jmenovala starostka pro zajištění inventarizace MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 (viz.příloha č.1 tohoto usnesení)

1.2. tajemníkem úřadu vypracovaný časový harmonogram inventarizace (viz.příloha č.2 tohoto usnesení)

 

5. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Radní Engel seznámil členy ZMČ s návrhem směrnic k zadávání zakázek městskou částí Praha - Ďáblice a jejími příspěvkovými organizacemi.
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.158/05/ZMČ ke směrnici pro zadávání veřejných zakázek v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.266/05/RMČ

I. Schvaluje

Směrnici č.001/2006 k zadávání veřejných zakázek MČ Praha – Ďáblice, ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení

II. Ukládá starostce

zabezpečit dodržování Směrnice č.001/2006 od prvního dne měsíce následujícího po dni schválení  

 

 

 

6. Úplatný převod nemovitostí čp.18 a pozemku p.č.37/2 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy rady s návrhy smluv na úplatný převod nemovitosti čp.18 a pozemků p.č.37/2, p.č.37/4 a p.č.39/4 v k.ú.Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.159/05/ZMČ úplatnému převodu nemovitostí čp.18 a pozemku p.č.37/2 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.268/05/RMČ

I. Schvaluje

1.1. úplatný převod předmětných nemovitostí z vlastnictví Jaroslava Kudrnovského, bytem Plzeň 8 – Černice, K Lutové 785/15 a Martiny Vítové, bytem 109 Prairie Dr.Westmont,I II 60 559, Illinois, Spojené státy do majetku MČ Praha - Ďáblice

1.2. kupní cenu ve výši 2.300.000,-Kč jako cenu dohodnutou se stranou prodávající, která vychází ze znaleckého posudku č.189-40/2005 zpracovaného Ing.Niebauerem

II. Pověřuje starostku

podpisem kupní smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

7. Převod pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice

Vzhledem k tomu, že nebyly specifikovány podmínky k projednávání výše uvedeného převodu, nebylo o usnesení hlasováno a tento bod byl stornován.

 

8. Kupní smlouva s Českým Telecomem

Starostka seznámila členy ZMČ s uzavřením kupní smlouvy s Českým Telecomem ohledně převedení telekomunikačního zařízení. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.160/05/ZMČ ke kupní smlouvě s Českým Telecomem v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

uzavření kupní smlouvy, která v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy č.46 vyřeší převedení telekomunikačního zařízení vybudovaného MČ Praha – Ďáblice pro „Centrum Ďáblice“ do vlastnictví Českého Telecomu a.s. za dohodnutou kupní cenu 279.905,-Kč

 

9. Úhrada skládkovného pro občany na rok 2006

Zástupce starosty předložil členům zastupitelstva návrh na úhradu skládkovného pro občany Ďáblic v roce 2006. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.161/05/ZMČ k úhradě skládkovného pro občany na rok 2006

v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.262/05/RMČ

I. Bere na vědomí

nutnost zachovat částečnou úhradu skládkovného pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se zřízením a provozem skládky KO v k.ú.Ďáblice

II. Souhlasí,

aby MČ Praha - Ďáblice nadále poskytovala tuto službu za podmínek:

2.1. žadatel je držitelem platného ohlášení stavebních úprav nebo stavebního povolení ke stavbě či rekonstrukci soukromého objektu na kat. území Ďáblice

2.2. žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice

2.3. stavebním odpadem se rozumí  p o u z e  výkopek a stavební suť

2.4. uložení stavebního odpadu dle bodu 2.3. pouze na skládce A. S. A. je pro žadatele dle bodu 2.1. a 2.2 bezplatné do max. množství 10 t po dobu platného stavebního povolení max.2 roky, u ohlášení stavebních úprav po dobu 6 měsíců

2.5. kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za skládkovné na skládce A. S. A., nezahrnuje náklady za dopravu či kontejnerovou službu

2.6. v případě uložení jiného odpadu než stavebního (zejména směsného či znečištěného) nebude příslušná výše skládkovného MČ Praha - Ďáblice uhrazena

III. Ukládá vedoucí referátu životního prostředí

3.1. vystavovat občanům v souladu s bodem II. písemné potvrzení závazku MČ Praha - Ďáblice pro A.S.A. na  uhrazení schváleného  množství stavebního odpadu na skládce A. S. A. a to zejména s ohledem na bod 2.6.

3.2. zpětně kontrolovat v měsíčních výkazech A. S. A. a příslušné fakturaci pro MČ dodržení podmínek ad 3.1

IV. Stanovuje

platnost tohoto usnesení od 1.1.2006 do 31.12.2006

 

10. Finanční dary

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.162/05/ZMČ k finančním darům v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.251/05/RMČ a č.257/05/RMČ

I.  Bere na vědomí,

1.1.že byl Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnut finanční dar TJ Ďáblice - oddílu tenistů ve výši 10 000,-Kč

1.2. že byl Městské části Praha – Ďáblice poskytnut finanční dar ve výši 40.000,-Kč

 

11. Přidělení bytu v čp.339

Radní Bártová seznámila členy ZMČ s návrhem sociální komise ohledně obsazení uvolněného bytu slečnou Kateřinou Hnikovou.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.163/05/ZMČ k přidělení bytu v čp.339 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.263/05/RMČ

I. Bere na vědomí,

že na doporučení sociální komise RMČ, rada přidělila byt o velikosti 1+1 slečně Kateřině Hnikové

 

12. Návrh na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice

Starostka informovala členy zastupitelstva o žádosti firmy Vegacom na provedení změny ÚPn HMP na pozemcích p.č. 1559/17, 1559/9, 1562/1, 1569/1, 1562/11, 1562/10, 1562/6, 1562/4, 1569/6, 1562/17, 1569/4, 1562/20,  a to o pořízení změny ze stávajícího využití VN (služeb a nerušící výroby) na území OV (všeobecně obytné),. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.164/05/ZMČ k návrhu na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a v souladu s usnesením č.254/05/RMČ

I. Bere na vědomí

podaný návrh na pořízení změny ÚPN HMP na pozemcích ve vlastnictví firmy VEGACOM a.s. v k.ú.Ďáblice

 

13. Jmenování dvou členů k podpisování doložky k právním úkonům

Starostka na základě doporučení sekretariátu ÚMČ seznámila členy ZMČ s návrhem na změnu dvou členů pověřených podpisováním doložek k právním úkonům.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.165/05/ZMČ ke jmenování dvou členů k podpisování doložky k právním úkonům v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě návrhu tajemníka

I.Revokuje

usnesení č. 037/03/ZMČ ze dne 26.06.2003 a na období od 22.12.2005 do konce volebního období 2002-2006

II. Schvaluje

pověření pana Františka Churáčka a pana Vladimíra Michka k podpisování doložky osvědčující dle § 43, zák.131/2000 Sb. právní úkony za MČ Praha – Ďáblice.

 

14. Výstavba podporovaných bytů v MČ Praha – Ďáblice

Starostka informovala členy o výstavbě podporovaných bytů (Dům s chráněnými byty) v MČ Ďáblice, které budou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany. Dále předložila k posouzení kritéria na přijetí budoucích klientů. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 11 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.166/05/ZMČ výstavbě podporovaných bytů v MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Souhlasí

se zněním věcného zdůvodnění výstavby podporovaných bytů – stavby č.0221 (Chráněné byty Ďáblice), které je přílohou č.1 tohoto usnesení

 

15. Podněty a náměty

Starostka -  seznámila členy zastupitelstva s možností umístění elektronických panelů, které kontrolují rychlost projíždějících automobilů v obci. Zastupitelstvo odhlasovalo koupi těchto panelů v počtu 11 pro + 0 proti + 0 se zdržel. 

Starostka – informovala o vybavování hospodářského zázemí MŠ, které již probíhá.

Starostka – informovala o stavbě bytového domu firmou Špinar, která by měla být zahájena v únoru 2006.

p.Cícha – vznesl dotaz, jak to vypadá se stavbou dětského hřiště za hřbitovem. Zástupce starosty odpověděl, že firma Taxus má do konce roku provést konečné úpravy plochy.

p.Beneš – poděkoval za komisi ŽP panu místostarostovi za realizaci výstavby dětských hřišť v obci.

Zástupce starosty – předložil členům ZMČ návrh Ústavu dopravního inženýrství hl.m.Prahy na dopravního značení na křižovatce ulic Ďáblická – Kostelecká – U Parkánu. Hlasováním v počtu 11 pro + 0 proti + 0 se zdržel byla odsouhlasena realizace tohoto dopravního značení.

p.Michek – se dotázal, jak se vyřešil anonymní dopis na jeho osobu, zaslaný na úřad naší MČ, týkající se výstavby bazénu na jeho pozemku. Starostka odpověděla, že bylo vše prošetřeno na odboru výstavby Prahy 8 a p.Michek se nedopustil žádného přestupku.

 

16. Diskuse

ředitelka ZŠ – informovala o probíhající anketě k zaměření výuky a výchovy ZŠ. S výsledkem seznámí členy ZMČ na příštím zasedání.

ředitelka ZŠ – informovala o novém oficielním názvu školy „Základní a mateřská škola, U parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice“ a nových internetových stránkách ZŠ. Poté poděkovala všem zastupitelům za spolupráci v roce 2005.

pí. Beranová – poděkovala jménem ředitele DDM Hvozdy za finanční dar poskytnutý MČ Ďáblice.

p.Šára – vznesl dotaz, zda jsou na internetu emailové adresy zastupitelů MČ Ďáblice funkční, protože na ně nikdo neodpovídá. Tajemník odpověděl, že ano a že záleží na zastupitelích, jak si vybírají poštu ze svých internetových schránek.

 

Předsedové komisí a kontrolního výboru na závěr informovali o činnosti svých komisí za rok 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:30 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  03.01.2006