Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  1. (ustavujícího) veřejného zasedání

Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 14.11.2006

 

 

 

Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr.Milada Bulirschová, MUDr.Stanislav Cícha, JUDr.Tomáš Engel, Ing.Tomáš Fatrdle, Zdeňka Fišmistrová, Ing.Martin Křížek, MUDr.Martin Lukeš, Ing.Jiří Myslivec, Mgr.Vladimír Novotný, Tomáš Poštulka,       Věra Prokešová, Mgr.Jana Řeháková, MUDr.Jana Soukupová, Danuše Ševčíková

tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Ověřovateli zápisů byli předsedajícím stanoveni:         

 

 

Předsedající navrhl program jednání s těmito body:

1. Zahájení

2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice

3. Schválení pořadu jednání a Volebního řádu

4. Jmenování návrhové a volební komise

5. Volba starosty městské části, zástupce starosty městské části  a členů RMČ

6. Vystoupení nově zvoleného starosty MČ Praha – Ďáblice

7. Jmenování předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů

Program jednání byl členy ZMČ schválen všemi hlasy.

 

1. Zahájení.

Ustavující zasedání zahájila nejstarší členka zastupitelstva předsedající Jana Řeháková. Přivítala nově zvolené členy ZMČ, kterým poblahopřála k jejich zvolení a veřejnosti poděkovala za účast ve volbách. Poděkovala i odstupujícímu zastupitelstvu za jeho práci v minulém volebním období. Předsedající konstatovala, že toto zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 15 členů ZMČ z 15 zvolených. Zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Předsedající upozornila, že k přijetí všech usnesení je nezbytná nadpoloviční většina všech zvolených hlasů.

 

2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice.

Předsedající převzala závěsný znak a vyzvala přítomné, aby povstali a následně přečetla Slib člena obecního zastupitelstva. Jednotliví členové zastupitelstva potom tento slib potvrdili stiskem ruky předsedající a hlasitým “slibuji”. Toto následně stvrdili i podpisem na listinu se slibem. Poté předsedající požádala v pořadí druhého nejstaršího člena zastupitelstva pana Jiřího Myslivce, aby převzal závěsný znak a složila slib do jeho rukou. 

 

 

 

 

 

 

3. Schválení pořadu jednání a Volebního řádu.

Způsob volby nového starosty, jeho zástupce a Rady byl na návrh předsedající jednomyslně schválen tajnou formou.

Pro tajnou volbu tajemník ÚMČ Ďáblice vždy připraví hlasovací lístky podle kandidátů, kteří budou navrženi volebními stranami a kteří s kandidaturou souhlasili. Při volbě starosty a jeho zástupce člen ZMČ zakroužkuje vždy pouze jednoho kandidáta. Při volbě 3 členů RMČ se do obálky vloží hlasovací lístek max. s označenými jmény u tří kandidátů. Platný hlas je, jestliže obálka obsahuje 1 platný správně vyplněný hlasovací lístek. Tento postup byl jednomyslně schválen

Předsedající přečetla návrh volebního řádu. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.001/06/ZMČ ke zprávě registračního úřadu a k „Volebnímu řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice” v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části Praha –Ďáblice

I.schvaluje

zprávu registračního úřadu o platnosti mandátů všech 15 zvolených členů zastupitelstva pro volební období 2006 – 2010 a ověřuje ve smyslu § 50 zákona č. 131/2001 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů platnost volby u všech členů Zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice, kteří se účastní ustavujícího zasedání

II.schvaluje

pořad jednání a "Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice”, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení.

 

4. Volba návrhové a volební komise.

Členy návrhové a volební komise byli navrženi: Stanislav Cícha

                                                                           Martin Lukeš

  Milada Bulirschová

                                                               tajemník komise Vlastimil Fouček

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.002/06/ZMČ ke jmenování návrhové a volební komise v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části Praha –Ďáblice

I.jmenuje

Návrhovou a volební komisi ve složení:

předseda komise:    Stanislav Cícha

členové komise:       Milada Bulirschová

                 Martin Lukeš

II. ustanovuje

tajemníkem komise: tajemníka úřadu MČ Vlastimila Foučka

 

 

5. Volba starosty a zástupce starosty městské části a členů  RMČ.

Průběh voleb řídil předseda komise Stanislav Cícha.

Při volbě starosty MČ Praha – Ďáblice byli navrženi tito kandidáti:

volební stranou “Ďáblice občanům” paní Jana Soukupová

volební stranou „ODS“ pan Vladimír Novotný

volební stranou “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” paní Danuše Ševčíková

 

Paní Jana Soukupová svou kandidaturu na post starosty MČ Praha – Ďáblice odmítla.

Výsledek volby starosty:

1.kolo         - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                   p.Novotný                               7 platných hlasů

pí.Ševčíková                           8 platných hlasů

Předseda komise konstatoval, že starostkou MČ Praha - Ďáblice byla zvolena paní Danuše Ševčíková.

 

Při volbě zástupce starosty MČ Praha – Ďáblice byl navržen jediný kandidát a to volební stranou “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” pan Tomáš Engel

Výsledek volby zástupce starosty:

1.kolo         - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

p.Engel                          8 platných hlasů

7 neplatných hlasů

Předseda komise konstatoval, že zástupcem starosty MČ Praha Ďáblice byl zvolen pan Tomáš Engel.

 

Při volbě členů Rady MČ Praha – Ďáblice byli navrženi tito kandidáti:

volební stranou “Ďáblice občanům” paní Zdeňka Fišmistrová

volební stranou “Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice” paní Jana Bártová, pan Jiří Myslivec a paní Jana Soukupová

volební stranou “ODS“ pan Vladimír Novotný

Výsledek volby členů RMČ:

1.kolo         - vydáno 15 platných obálek – odevzdáno 15 platných obálek

                   pí.Bártová                      8 platných hlasů

                   pí.Fišmistrová               7 platných hlasů  

                   p.Myslivec                     8 platných hlasů

                   p.Novotný                      7 platných hlasů

                   pí.Soukupová                8 platných hlasů

Předseda komise konstatoval, že členy RMČ Praha - Ďáblice byli zvoleni paní Jana Bártová, pan Jiří Myslivec a paní Jana Soukupová

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se-pí.Prokešová) návrh usnesení č.003/06/ZMČ k výsledku volby starosty, zástupce starosty a členů Rady městské části Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části Praha –Ďáblice

I.volí

1. do funkce starosty Městské části Praha – Ďáblice :

Danuši ŠEVČÍKOVOU

2. do funkce zástupce starosty Městské části Praha – Ďáblice :

Tomáše ENGELA

3.   do funkce členů Rady městské části Praha – Ďáblice :

Janu BÁRTOVOU

Jiřího MYSLIVCE

Janu SOUKUPOVOU

 

 

 

6. Vystoupení nově zvoleného starosty MČ Praha – Ďáblice.

Starostka poděkovala odstupujícímu Zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice za činnost v uplynulých 4 letech. Novému zastupitelstvu poděkovala za projevenou důvěru a občanům za účast a podporu ve volbách.

 

7. Jmenování předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů

Na základě obecného demokratického principu, kdy by kontrolní činnost výkonné moci měla být v rukou opozice, opoziční strany (ODS a SNK Ďáblice) žádaly ve finančním a kontrolním výboru většinu, včetně předsedy kontrolního výboru. Tento návrh nebyl zastupitelstvem schválen, a proto všichni navržení kandidáti z opozičních stran z volby za členy výboru odstoupili. Poté byl původní návrh na jmenování předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů schválen v počtu hlasů 8 + 7 + 0 (pro + proti-p.Fatrdle, pí.Fišmistrová, p.Křížek, p.Lukeš, p.Novotný, p.Poštulka, pí.Prokešová +  zdrželo se) návrh usnesení č.004/06/ZMČ ke zřízení výboru finančního a kontrolního v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části podle usnesení §100,odst.2 zákona č.131/2000 Sb. 

I. Zřizuje

výbor finanční a výbor kontrolní

II.Jmenuje

Janu Řehákovou                     - předsedou finančního výboru

Petra Bačkovského                - členem finančního výboru

Jaroslava Peltráma                 - členem finančního výboru

Václava Valtra                        - tajemníkem finančního výboru

Stanislava Cíchu                     - předsedou kontrolního výboru

Marka Bouzka                         - členem kontrolního výboru

Františka Churáčka                - členem kontrolního výboru

Bronislavu Lomozovou            - tajemnicí kontrolního výboru

III. Bere na vědomí

Jednací řád výboru finančního a kontrolního, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a nabyl platnosti dnem 12.12.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:50 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Věra Prokešová, Jana Řeháková

V Praze dne: 20.11.2006