Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  2. veřejného zasedání

Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 14.12.2006

 

 

Přítomni: Pharm.Dr. Jana Bártová, Mgr. Milada Bulirschová, MUDr. Stanislav Cícha, JUDr. Tomáš Engel, Ing. Tomáš Fatrdle, Zdeňka Fišmistrová, Ing. Martin Křížek, MUDr. Martin Lukeš, Ing. Jiří Myslivec, Mgr. Vladimír Novotný, Tomáš Poštulka,       Věra Prokešová, Mgr. Jana Řeháková, MUDr. Jana Soukupová, Danuše Ševčíková

tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček

Hosté: vedoucí FIO Ing.Václav Valtr

Ověřovateli zápisů byli předsedajícím stanoveni:          Milada Bulirschová

                                                                                              Martin Lukeš

 

Předsedající navrhl program jednání s těmito body:

1. Kontrola zápisu z 1.(ustavujícího) veřejného zasedání ZMČ

2. Jmenování dvou členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ na volební období 2006-2010

3. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice 

4. Jmenování návrhové komise na volební období 2006-2010

5. Rozpočtová opatření č. 4 pro rok 2006 (prosinec 2006)

6. Návrh rozpočtu na rok 2007

7. Dovolba členů finančního a kontrolního výboru 

8. Svěření kompetencí Radě městské části Praha - Ďáblice

9. Opravy evidence nemovitého majetku na základě auditu v roce 2005

10. Finanční dary poskytnuté MČ Praha - Ďáblice

11. Jmenování inventarizačních komisí za rok 2006  

12. Jmenování dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům na volební období 2006-2010

13. Podněty, náměty a interpelace

14. Diskuse

Program jednání byl členy ZMČ jednomyslně schválen v počtu 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 1.(ustavujícího) veřejného zasedání ZMČ

Do bodu č.7 bylo doplněno: Na základě obecného demokratického principu, kdy by kontrolní činnost výkonné moci měla být v rukou opozice, opoziční strany (ODS a SNK Ďáblice) žádaly ve finančním a kontrolním výboru většinu, včetně předsedy kontrolního výboru. Tento návrh nebyl zastupitelstvem schválen v počtu hlasů 7+8+0 (pro + proti Bártová, Bulirschová, Cícha, Engel, Myslivec, Řeháková, Soukupová, Ševčíková + zdrželo se) a proto všichni navržení kandidáti z opozičních stran z volby za členy výborů odstoupili.

 

2. Jmenování dvou členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze

    zasedání ZMČ na volební období 2006-2010

Starostka navrhla dva členy ZMČ na ověřování zápisů z veřejných zasedání ZMČ na volební období 2006-2010 a to paní Miladu Bulirschovou a pana Martina Lukeše. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.005/06/ZMČ ke Jmenování dvou členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ na volební období 2006-2010  v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.Schvaluje

pověření Mgr.Milady Bulirschové a MUDr. Martina Lukeše k ověřování zápisů ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice ve volebním období 2006-2010

 

3. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice 

Tajemník seznámil členy ZMČ s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice pro volební období 2006-2010.

p. Novotný vznesl požadavek, aby bylo každé zasedání nahráváno a archivováno po celou dobu volebního období.

Členové zastupitelstva jednomyslně souhlasí s tímto návrhem a po projednání schválili v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.006/06/ZMČ k Jednacímu řádu Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice pro volební období 2006 - 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

4. Jmenování návrhové komise na volební období 2006-2010

Starostka navrhla za členy návrhové komise na volební období 2006-2010 pana Stanislava Cíchu a pana Martina Křížka. Zastupitelstvo MČ souhlasí s tímto návrhem a po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.007/06/ZMČ ke jmenování návrhové komise na volební období 2006-2010 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.Jmenuje

Návrhovou a volební komisi na volební období 2006 – 2010 ve složení:

MUDr.Stanislav Cícha

Ing. Martin Křížek

II. Ustanovuje

tajemníkem komise: tajemníka úřadu MČ Vlastimila Foučka

 

5. Rozpočtová opatření č.4 pro rok 2006 (prosinec 2006)

Návrh rozpočtových opatření č.4 pro rok 2006 přednesl vedoucí FIO Václav Valtr na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.008/06/ZMČ k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2006 (prosinec 2006) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.001/06/RMČ

I. Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.4 (prosinec 2006) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2006, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2007

Návrh rozpočtu pro rok 2007 přednesla předsedkyně finančního výboru Jana Řeháková na základě písemně  zpracovaného podkladu projednaného finančním výborem a schváleného radou. Seznámila členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů pro hospodaření městské části na rok 2007. Pan Lukeš poukazuje na to, že rozpočet na rok 2007 je navržen s velkým schodkem, kdy výdaje výrazně převyšují příjmy a na nutnost šetřit a to zejména z důvodu plánovaného ukončení skládky a tedy i finančních dotací od ASA. Navrhuje schválit rozpočet vyrovnaný, návrh zastupitelstvo MČ v počtu hlasů 7+8+0 (pro+proti Bártová, Bulirschová, Cícha, Engel, Myslivec, Řeháková, Soukupová, Ševčíková+zdrželo se) zamítlo. Dále p. Lukeš a p. Novotný navrhují zrušit výdaj 5 mil. na přestavbu šaten fotbalového klubu TJ-Ďáblice ve snaze snížit schodek deficitního rozpočtu. Doporučují získat peníze jiným způsobem (tak jako všechny ostatní fotbalové kluby na Praze 8) a to zejména z grantů, ale i sponzorských darů, pronájmů a různých sportovních akcí. Tento návrh byl opět zastupitelstvem MČ v počtu hlasů 7+8+0 (pro+proti Bártová, Bulirschová, Cícha, Engel, Myslivec, Řeháková, Soukupová, Ševčíková+zdrželo se) zamítnut.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 8 + 7 + 0 (pro + proti-p. Fatrdle, pí Fišmistrová, p. Křížek, p. Lukeš, p. Novotný, p. Poštulka, pí Prokešová +  zdrželo se) návrh usnesení č.009/06/ZMČ k návrhu rozpočtu na rok 2007 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.002/06/RMČ

I. Schvaluje  

návrh rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2007 dle přílohy č.1 tohoto usnesení s tím, že pokud nebude do 15. ledna 2007 poskytnuta dotace MHMP na přisvětlení přechodů v obci, bude v rozpočtovém opatření v březnu 2007 vyčleněna na toto částka 950 tisíc Kč.

II. Ukládá

vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Ďáblice na rok 2007 (včetně rozpočtu VHČ)

 

Ve 20:20 hod. se omluvil a odešel pan Tomáš Poštulka.

 

7. Dovolba členů finančního a kontrolního výboru

Starostka přednesla členům ZMČ návrh na jmenování členů do kontrolního a finančního výboru. Panem Křížkem a panem Novotným byly podány dva protinávrhy, ale ani jeden z nich nebyl přijat. Zastupitelstvo po diskuzi souhlasilo s posledním návrhem na členy výborů a schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.010/06/ZMČ k dovolbě členů finančního a kontrolního výboru v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a dle usnesení §100,odst.2 zákona č.131/2000 Sb.

I. Na základě usnesení č.004/06/ZMČ dodatečně volí tyto členy:

Jan Kolář                       - členem finančního výboru

Zdeňka Fišmistrová       - členkou finančního výboru

Tomáš Fatrdle                - členem finančního výboru

Pavel Kohout                 - členem finančního výboru

Hana Mráčková             - členkou kontrolního výboru

Martin Lukeš                 - členem kontrolního výboru

Vladimír Novotný           - členem kontrolního výboru

Martin Křížek                 - členem kontrolního výboru

 

8. Svěření kompetencí Radě městské části Praha – Ďáblice

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem usnesení ke svěření kompetencí RMČ. Zástupce starosty informoval členy ZMČ o novelizaci veřejných zakázek. Pan Lukeš navrhl, aby se původně navržené částky snížily na polovinu. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo a schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.011/06/ZMČ ke svěření kompetencí Radě městské části Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Pověřuje Radu MČ Ďáblice na volební období 2006 – 2010

1.1.           k rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nepřesáhne 500 tisíc,-Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 1 mil Kč bez DPH, v případě havárie nebo krizového rozhodnutí 2 mil Kč bez DPH

1.2.           k rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše 500 tisíc,-Kč

II. Požaduje,

aby Rada MČ informovala Zastupitelstvo MČ o finančních záležitostech dle bodu č.1 tohoto usnesení vždy na nejbližším veřejném zasedání

 

9. Opravy evidence nemovitého majetku na základě auditu v roce 2005

Tajemník informoval o opravách v evidenci nemovitého majetku na základě auditu v roce 2005. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.012/06/ZMČ k opravám evidence nemovitého majetku na základě auditu v roce 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.336/06/RMČ

I.Schvaluje

1.1. předložený návrh oprav v evidenci nemovitého majetku, který byl vypracován tajemníkem na základě Příkazu starostky k odstranění nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, provedeném v městské části Praha – Ďáblice za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Návrh oprav v evidenci je specifikován v přílohách č.1 a č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

1.2. výslednou výši evidenčních cen nemovitého majetku, která zavedením oprav do evidence z ceny vykazované v inventuře provedené k 31.12.2005 stoupla z částky 209.607.166,-Kč na 276.831.503,-Kč

II. Ukládá tajemníkovi

zajistit příslušné opravy v účetní evidenci nemovitého majetku MČ Praha - Ďáblice

 

10. Finanční dary poskytnuté MČ Praha - Ďáblice

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.013/06/ZMČ k finančním darům poskytnutých MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.330/06/RMČ, 331/06/RMČ a č.334/06/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. Sdružení ďáblického míče ve výši 10.000,-Kč

1.2. farnímu úřadu Církve československé-husitské ve výši 10.000,-Kč

1.3.  hvězdárně Ďáblice ve výši 2.000,-Kč

 

Ve 21:10 hod. v průběhu projednávání 11.bodu odešel člen zastupitelstva pan Stanislav Cícha.

 

11. Jmenování inventarizačních komisí za rok 2006

Tajemník informoval členy ZMČ o zabezpečení  inventur v letošním roce tak, aby odpisy a vyřazení majetku mohlo být provedeno k termínu 31.12.2006. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.014/06/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí za rok 2006 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.337/06/RMČ

I. Bere na vědomí

1.1. složení inventarizačních komisí, které jmenovala starostka pro zajištění inventarizace MČ Praha - Ďáblice za rok 2006 (viz příloha č.1 tohoto usnesení)

1.2. tajemníkem úřadu vypracovaný časový harmonogram inventarizace (viz příloha č.2 tohoto usnesení)

 

12. Jmenování dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům na volební období 2006-2010

Starostka navrhla dva členy ZMČ k podpisování doložek k právním úkonům na volební období 2006-2010. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.015/06/ZMČ ke jmenování dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům na volební období 2006-2010 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.Schvaluje

pověření Mgr. Vladimíra Novotného a Mgr.Jany Řehákové k podpisování doložky osvědčující dle § 43, zák.131/2000 Sb. právní úkony za MČ Praha - Ďáblice ve volebním období 2006 - 2010

 

Ve 21:15 hod. se v průběhu projednávání 13.bodu dostavil zpět člen zastupitelstva pan Stanislav Cícha.

 

13. Podněty, náměty a interpelace

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem ředitelky ZŠ Bulirschové o uzavření dodatku č.5 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice U Parkánu 17 (dále jen školy). Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.016/06/ZMČ k dodatku č.5 ke zřizovací listině školy v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Schvaluje

návrh dodatku č.5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17“, který je přílohou tohoto usnesení

II. Pověřuje

starostku k podpisu dodatku č.5

 

Radní Bártová přednesla stanovisko sociální komise k přidělení bytu v čp.160 paní Vlastě Nebeské. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.017/06/ZMČ k přidělení bytu v čp.160 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.006/06/RMČ

I. Bere na vědomí,

že byl přidělen byt v čp.160, ul.Ďáblická o velikosti 1+1 paní Vlastě Nebeské

 

Starostka seznámila zastupitelstvo se jmény členů v komisích RMČ. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.018/06/ZMČ ke zřízení komisí RMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Bere na vědomí

zřízení komisí rady MČ Ďáblice dle usnesení č.005/06/RMČ, které je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

p.Engel - reagoval na podnět pí.Prokešové ohledně prodeje pozemku p.č. 1698/2 a požádal o včasné předávání podkladů, pokud mají být projednány na veřejném zasedání ZMČ. Tajemník dodá pí.Prokešové kopii dopisu zaslaného MHMP ohledně výše uvedeného pozemku.

 

p.Cícha - upozornil na velký nepořádek (po bezdomovcích) mezi Akcízem a ďáblickým hřbitovem. Zástupce starosty pošle na obchůzku městské strážníky.

 

p.Cícha - upozornil na velmi malá a nečitelně rozmazaná písmenka v posledním čísle ďáblického zpravodaje.  K tomuto bodu se připojil i pan Křížek, že kvalita tohoto čísla je velmi špatná. Za redakční radu odpověděla ředitelka ZŠ Milada  Bulirschová, že toto číslo zpracovávala původní tiskárna ve velkém shonu jako poslední číslo Zpravodaje, které tiskla. Od příštího čísla bude již Zpravodaj kvalitně zpracováván a tištěn v nové tiskárně.

 

p.Křížek - vznesl dotaz, kolik je v obci pronajatých reklamních ploch na billboardy. Odpověď na tento dotaz zpracuje Ing. Lomozová do příštího zasedání ZMČ.

                  

p.Křížek - informoval na špatné vyměňování a doplňování sáčků na psí exkrementy po celé obci. Zástupce starosty upozorní na tento stav Ing. Králíkovou, aby zajistila nápravu.

 

p.Křížek – znovu otevřel debatu na téma prodej pozemků firmě Agrostav v ulici U Chaloupek. Starostka navrhuje, aby se pan Křížek a paní Řeháková domluvili na dalším postupu v této věci. Informaci o výsledku podají na dalším zasedání ZMČ.

 

pí.Prokešová – upozornila na nutnost vyčištění přepadu Mratínského potoka. Tajemník požádá o zajištění Ing. Králíkovou.

 

pí.Prokešová – vznesla dotaz ohledně průjezdnosti občanů z Blat u Globusu tak, jak to dříve bylo možné. Starostka zahájí znovu jednání v této věci.

 

p.Lukeš – upozornil na velké znečištění pozemků pod hájem od psích exkrementů. Starostka požádá naše strážníky o častější pochůzku v těchto místech.

 

Tajemník úřadu zajistí s Ing. Králíkovou místní šetření ohledně špatného stavu vysázených stromů v prostorách budoucího náměstí.

 

 

14. Diskuse

--------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 22:40 hod.

Zapsala:  Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Milada Bulirschová, Martin Lukeš