Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 28.03.2006

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý, Zdeňka Drtinová, František Churáček, Tomáš Engel, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček, Zdeněk Šedivý, Danuše  Ševčíková

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 15. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.1 pro rok 2006 (leden 2006)

3. Inventarizace  MČ Praha - Ďáblice za 2005

4. Návrh na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice

5. Bezúplatný převod majetku z HMP do vlastnictví MČ Praha - Ďáblice

6. Finanční příspěvek od firmy A.S.A. v Ďáblicích

7. Finanční dary poskytnuté MČ Praha – Ďáblice  

8. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Ďáblice

9. Podněty a náměty

10. Diskuse

Rozšířený program jednání byl členy ZMČ schválen 14 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 15. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 15. veřejného zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření č.1 pro rok 2006 (leden 2006)

Návrh rozpočtových opatření č.1 pro rok 2006 přednesl předseda FV Jan Kolář na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

V 18:07 hod. se v průběhu projednávání 2.bodu dostavil člen zastupitelstva Martin Křížek.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.167/06/ZMČ k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2006 (leden 2006) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.286/05/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.1 (leden 2006) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2006, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

3. Inventarizace  MČ Praha - Ďáblice za 2005

Tajemník seznámil členy zastupitelstva se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice k 31.12.2005 a s rekapitulací vyřazeného movitého hmotného a nehmotného majetku MČ Praha - Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.168/06/ZMČ Inventarizaci  MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 279/06/RMČ

I.  Schvaluje

1.1. zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k  31.12.2005 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

1.2. vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha - Ďáblice a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2005

1.3. způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa

II. Ukládá vedoucímu FIO

2.1. pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními předpisy

2.2. předkládat členům zastupitelstva půlročně stav vymáhání pohledávek i s termíny a jejích průběhem

III. Bere na vědomí,    

že veškerá dokladová dokumentace o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice a o vyřazení majetku k 31.12.2005 je soustředěna v dokumentaci hlavní inventarizační komise

 

4. Návrh na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice

Starostka předložila členům ZMČ návrh na pořízení změny ÚPn HMP týkající se  nového využití části pozemku p.č. 586/1. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.169/06/ZMČ k návrhu na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 284/06/RMČ

I. Bere na vědomí a souhlasí

s podáním návrhu na pořízení změny ÚPn hl.m.Prahy v k.ú. Ďáblice na části pozemku p.č.586/1 (viz.příloha č.1), kdy by ze současného platného využití OC (čistě obytné) vzniklo využití PP (parky a parkové úpravy)

 

5. Bezúplatný převod majetku z HMP do vlastnictví MČ Praha - Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s převodem majetku z vlastnictví HMP, který bude využit JPO Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.170/06/ZMČ k bezúplatnému převodu majetku z HMP do vlastnictví MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 280/06/RMČ

I. Bere na vědomí,    

že byl bezúplatně převeden z vlastnictví hl.m.Prahy majetek v účetní hodnotě 83.449,80 (slovy:osmdesáttřitisícčtyřistačtyřicetdevět,80Kč) do vlastnictví MČ Praha – Ďáblice a bude využit JPO Ďáblice (viz.příloha č.1 tohoto usnesení)

 

6. Finanční příspěvek od firmy A.S.A. v Ďáblicích

Starostka předložila členům zastupitelstva návrh usnesení na přijetí finančních darů od firmy A.S.A. v Ďáblicích. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.171/06/ZMČ k finančnímu příspěvku od firmy A.S.A. v Ďáblicích v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 285/06/RMČ

I. Bere na vědomí, 

že firma A.S.A. s.r.o. poskytne MČ Praha – Ďáblice na rok 2006 finanční příspěvek v celkové výši 855 tisíc Kč

II. Schvaluje,

aby tyto byly využity takto:

500 tisíc Kč - na všeobecné aktivity

300 tisíc Kč - na sportovní tréninkové hřiště TJ Ďáblice

  55 tisíc Kč - na akce pořádané naší MČ

III. Pověřuje starostku

k podpisu darovacích smluv

 

7. Finanční dary poskytnuté MČ Praha – Ďáblice  

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.172/06/ZMČ k finančním darům v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.273/06/RMČ, č.277/06/RMČ, č.278/06/RMČ, č.282/06/RMČ a č.288/06/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši 20 000,-Kč

1.2. hvězdárně Ďáblice ve výši 15 000,-Kč

1.3. TJ Ďáblice – oddílu kopané ve výši 50 000,-Kč

1.4. SKP Diakonii ČCE ve výši 50 000,-Kč

1.5.  TJ Ďáblice – oddílu tenistů ve výši 15 000,-Kč

 

Starostka přednesla návrh usnesení k poskytnutí finančních prostředků pro TJ Ďáblice - oddílu kopané.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.173/06/ZMČ k finančnímu daru pro TJ Ďáblice – oddíl kopané v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 278/06/RMČ

I. Bere na vědomí 

vyúčtování finančního daru za rok 2005 (viz.příloha č.1)

II. Schvaluje

poskytnutí finančního daru TJ Ďáblice – oddílu kopané ve výši 350 000,-Kč, ze kterého bude částka 50 000,-Kč využita pouze na činnost přípravky a mladších žáků

III. Pověřuje starostku

k podpisu darovací smlouvy

 

Tajemník předloží kopie účetních dokladů kontrolnímu výboru, zda byla skutečně účelově čerpána částka 50.000,-Kč, která byla určena v roce 2005 jako finanční dar pro přípravku a mladší žáky.

 

8. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Ďáblice

Tajemník ÚMČ předložil návrh na zvýšení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice dle novely zákona.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 1 + 5 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.174/06/ZMČ k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání podle ustanovení § 89 odst. 1, písm. c) a § 52 odst.5, zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění:

I.  Souhlasí

1.1.      s návrhem výše odměn neuvolněným funkcionářům stanoveným v souladu s NV č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, ve znění NV č. 337/2004 Sb. poslední změnou NV 50/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2006

1.2.      s jejich vyplácením ve výši dle přílohy č.1 tohoto usnesení od 1.1.2006

II. Ukládá

vedoucímu FIO ÚMČ Praha – Ďáblice zajistit vyplácení těchto odměn v souladu s §56 odst. 2 citovaného zákona a s §3 uvedeného NV dle bodu 1.2 tohoto usnesení

 

9. Podněty a náměty

pí.Ševčíková zrekapitulovala všechny úplatné převody pozemků za rok 2000 – 2005.

pí.Drtinová vznesla dotaz v jaké fázi se nachází výstavba kabin v areálu TJ Ďáblice. Starostka odpověděla, že  projekt zpracovaný arch.Kučerou byl konzultován se zástupci TJ Ďáblice a byl hodnocen jak stavebně tak i provozně jako velmi finančně náročný. Proto došlo k přehodnocení celého záměru a i když přestavba bude méně náročná, bude plně vyhovovat nárokům provozu.

p.Cícha oslovil starostku, zda by nebylo možné vyvolat jednání s ROPIDem ohledně zvýšení frekvence autobusů. Starostka odpověděla, že již několikráte o toto žádala a vždy bylo řečeno, že to není možné, přesto vstoupí znovu v jednání.

p.Křížek upozornil na velký nepořádek v zelených pásech podél ulice Ďáblická. Zástupce starosty zařídí úklid firmou Taxus.

p.Smrček požádal dodatečně o finanční příspěvek pro hudební sdružení Ďáblík. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.175/06/ZMČ k finančnímu daru pro hudební sdružení Ďáblík v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.   Schvaluje

poskytnutí finančního daru hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 25 000,- Kč na podporu a rozvoj jeho činnosti

 

10. Diskuse

pí. Beranová – vznesla dotaz, zda by nebylo možné umístit před Trivis v ul.Kučerové odpadkový koš. Starostka odpověděla, že koš bude umístěn.

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:15 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Zdeněk Šedivý, Věra Prokešová

V Praze dne:  07.04.2006