Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  17. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 22.06.2006

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý,  František Churáček, Tomáš Engel, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Danuše  Ševčíková

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Omluveni: Bořek Beneš, Zdeňka Drtinová, Věra Prokešová, Martin Smrček, Zdeněk Šedivý

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1. Kontrola zápisu z 16. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.2 pro rok 2006 (červen 2006)

3. Výsledek finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005  

4. Dodatek č.4 k nájemní smlouvě s Trivisem

5. Směrnice k zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice

6. Volba nového přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 8

7. Finanční dary poskytnuté MČ Praha - Ďáblice

8. Úplatný převod pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice

9. Směna částí pozemků p.č.608/16 a p.č.608/25 v k.ú.Ďáblice

10. Přidělení bytu z kvóty HMP p.Vaníčkovi

11. Název nové ulice v k.ú.Ďáblice

12. Úprava kódu míry využití na pozemcích p.č.1739, 1740, 1729/254

13. Úplatný převod pozemku p.č.1729/254 v k.ú.Ďáblice

14. Podání projektu sportovního centra v Ďáblicích

15. Podněty a náměty

16. Diskuse

Rozšířený program jednání byl členy ZMČ schválen 10 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 16. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 16. veřejného zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření č.2 pro rok 2006 (červen 2006)

Návrh rozpočtových opatření č.2 pro rok 2006 přednesl předseda FV Jan Kolář na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.176/06/ZMČ k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2006 (červen 2006) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.300/06/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.2 (červen 2006) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2006, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

3. Výsledek finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005

Předseda FV pan Kolář seznámil členy zastupitelstva s výsledkem finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.177/06/ZMČ k výsledku finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.301/06/RMČ

I.Souhlasí

s předloženým Závěrečným účtem hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření  s výhradami, ve smyslu nálezu kontrolní skupiny MHMP a zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

II. Bere na vědomí

„Příkaz starostky k odstranění nedostatků“ vyplývajících ze „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“

 

4. Dodatek č.4 k nájemní smlouvě s Trivisem

Starostka seznámila členy zastupitelstva s  návrhem dodatku č.4 k nájemní smlouvě s Trivisem – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. a vysvětlila, že z důvodu připravované rekonstrukce dalšího pavilonu MŠ se uzavírá tento dodatek. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.178/06/ZMČ k dodatku č.4 k nájemní smlouvě s Trivisem v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.298/06/RMČ

I. Bere na vědomí a souhlasí

s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě uzavřené dne 04.10.2000 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi MČ Praha - Ďáblice a Trivisem-soukromou veřejnoprávní akademií a Vyšší odbornou školou s.r.o.  na pronájem dvou pavilonu Mateřské školy s tím, že doba pronájmu se prodlužuje na jeden pavilon na dobu 01.09.2006 – 31.08.2007 a na druhý pavilon na dobu 01.09.2006 – 31.08.2008

 

5. Směrnice k zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice

Radní Engel seznámil členy ZMČ s návrhem změny ve směrnici k zadávání zakázek městskou částí Praha - Ďáblice a jejími příspěvkovými organizacemi.
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.179/06/ZMČ ke směrnici k zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.292/06/RMČ

I. Schvaluje

znění upravené Směrnice č.001/2006 k zadávání veřejných zakázek MČ Praha – Ďáblice, ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení

II. Ukládá starostce

zabezpečit dodržování upravené Směrnice č.001/2006 od prvního dne měsíce následujícího po dni schválení  

 

6. Volba nového přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 8

Starostka seznámila členy zastupitelstva s požadavkem na zvýšení počtu přísedících u Obvodního soudu Prahy 8 za MČ Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.180/06/ZMČ k volbě nového přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 8 v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a v souladu s ust. § 9 zákona č. 436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky a na základě usnesení č. 293/06/RMČ

I.   Volí

paní Pavlu Dostrašilovou, nar.15.02.1936, bytem Sadařská čp. 338/10 Praha 8 – Ďáblice přísedící u Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2006 - 2010. 

 

7. Finanční dary poskytnuté MČ Praha – Ďáblice

Starostka předložila členům ZMČ na vědomí seznam finančních darů poskytnutých MČ Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.181/06/ZMČ k finančním darům poskytnutých MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.296/06/RMČ a č.297/06/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. turisticko-tábornickému oddílu BONAJ AMIKOJ ve výši 15.000,-Kč

1.2. nakladatelství MILPO MEDIA ve výši 15.000,-Kč

 

8. Úplatný převod pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva se žádostí manželů Výborných o koupi pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.182/06/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 291/06/RMČ

I. Schvaluje

1.1. úplatný převod pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice o výměře 7m2, který přejde ze svěřeného vlastnictví MČ Praha – Ďáblice do majetku manželů Pavla a Marie Výborných, bytem Šenovská 540/16 v Praze 8 - Ďáblicích a bude využit jako doměrek zeleně připojením k jejich sousednímu pozemku p.č.608/16

1.2. cenu 1.930,-Kč/m2, která je daná platnou cenovou mapou na rok 2006 pro tuto lokalitu

II. Pověřuje

2.1. starostku k podpisu kupní smlouvy

2.2. tajemníka k zajištění vkladu do katastru nemovitostí

 

9. Směna částí pozemků p.č.608/16 a p.č.608/25 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem na směnu pozemků p.č.608/16 a p.č.608/25 v k.ú.Ďáblice, vzhledem ke skutečnosti, že část pozemku p.č.608/16 o výměře cca.6m2 (ve vlastnictví manželů Výborných) byla zastavěna chodníkem v ul.Prácheňské. Tímto navrhuje, aby změnou hranice pozemku p.č.608/16 bylo z pozemku p.č.608/2 (ve vlastnictví MČ Ďáblice) nahrazeno těchto cca.6m2, tak jak to navrhuje náčrt nového GP. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.183/06/ZMČ ke směně částí pozemků p.č.608/16 a p.č.608/25 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.302/06/RMČ

I. Souhlasí

se směnou části pozemku p.č.608/16 o výměře 6m2, který je využit na stavbu chodníku a je ve vlastnictví manželů Marie a Pavla Výborných, bytem Šenovská 540/16 v Praze 8 – Ďáblicích za část pozemku p.č.608/25 o výměře 6m2, který je ve svěřeném vlastnictví MČ Praha – Ďáblice a bude manželi Výbornými využit jako zahrádka

II. Pověřuje

2.1. starostku k podpisu smlouvy o směně pozemků

2.2. tajemníka k vyřízení všech náležitostí souvisejícími s touto směnou

 

10. Přidělení bytu z kvóty HMP p.Vaníčkovi

Radní Bártová informovala členy zastupitelstva o návrhu sociální komise na přidělení bytu z bytového fondu HMP pro rodinu Vaníčkových, která doposud bydlí ve velice špatných podmínkách. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.184/06/ZMČ k přidělení bytu z kvóty HMP p.Vaníčkovi v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.299/06/RMČ

I. Bere na vědomí

že rada doporučila na základě vyjádření sociální komise přiděli byt přidělit z kvóty MHMP byt o velikosti 2+1 rodině Vaníčkových bytem Červený mlýn čp.31, Praha - Ďáblice

 

11. Název nové ulice v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s názvem nově vzniklé ulice v lokalitě "Nové Ďáblice II."  Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.185/06/ZMČ k názvu nové ulice v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.303/06/RMČ

I. Schvaluje

název „ SOUSEDSKÁ“ pro nově vzniklou ulici v lokalitě „Nové Ďáblice II“ (viz.plánek v příloze č.1 tohoto usnesení)

 

12. Úprava kódu míry využití na pozemcích p.č.1739, 1740, 1729/254

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem úpravy kódu míry na pozemcích p.č.1739, 1740, 1729/254 v k.ú.Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.186/06/ZMČ k úpravě kódu míry využití na pozemcích p.č.1739, 1740, 1729/254 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání všech skutečností

II. Schvaluje,

aby v souvislosti s připravovanou stavbou obytného domu, situovaného na předmětných pozemcích ve funkční ploše SVO-smíšené území obchodu a služeb s kódem míry využití území C1, byl podán podnět na provedení úpravy kódu míry využití na D9 (odůvodnění v příloze č.1 tohoto usnesení)

II. Pověřuje starostku

podáním tohoto podnětu na Odboru územního plánu MHMP

13. Úplatný převod pozemku p.č.1729/254 v k.ú.Ďáblice

Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem  úplatného převodu pozemku p.č.1729/254 v k.ú.Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 10 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.187/06/ZMČ úplatnému převodu pozemku p.č.1729/254 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání

I. Schvaluje,aby

1.1.           z důvodu připravované stavby obytného domu na pozemcích p.č.1739, 1740, 1729/254 v k.ú.Ďáblice a s tím souvisejícím podáním podnětu na úpravu kódu míry využití tohoto území z dosud platného C1 na D9 byla uzavřena kupní smlouva mezi MČ Praha – Ďáblice (jako kupujícím)  a panem Iljou Smetanou vlastníkem pozemku p.č.1729/254 (jako prodávajícím)

1.2.           cena za předmětný pozemek o výměře 391m2 byla 220,-Kč/m2

II. Pověřuje starostku

k podpisu smlouvy

 

 

14. Podání projektu sportovního centra v Ďáblicích

Jednání tohoto bodu se zúčastnila Mgr.Jilečková, která přednesla členům zastupitelstva návrh projektu sportovního centra v Ďáblicích a zdůvodnila veškeré přípravné kroky a postup při jeho podání. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 9 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.188/06/ZMČ k podání projektu sportovního centra v Ďáblicích v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání

I. Souhlasí

s přípravou a následným předložením žádosti o čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU na projekt „Příprava plochy pro nové městské centrum Ďáblic“ do 5. výzvy programu JPD 2, Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch.

II. Pověřuje

Radu MČ Praha – Ďáblice ke všem úkonům souvisejících s přípravou a předložením projektu.

 

15. Stanovení počtu členů ZMČ

Tajemník přednesl návrh na stanovení počtu členů nového zastupitelstva na volební období 2006 – 2010. Zastupitelstvo po projednání schválilo všemi hlasy usnesení č. 189/06/ZMČ v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Stanoví

Podle § 88 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění pro volební  období 2006 – 2010 počet členů zastupitelstva Městské části Praha – Ďáblice       

na 15 členů

II. Ukládá starostce

zabezpečit oznámení počtu členů Zastupitelstva Městské části Praha – Ďáblice dle bodu 1 na úředních tabulích a v Ďáblickém zpravodaji

 

16. Podněty a náměty

p.Churáček upozornil na vzrostlé křoviny podél ulice Poděbradova a v dalších částech obce. Zástupce starosty zařídí sestřih firmou Taxus a provede místní šetření s Ing.Králíkovou.

p.Křížek       upozornil na seschlé stromy v ulici U Prefy.

 

 

 

16. Diskuse

------------------------

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 20:00 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Tomáš Engel

V Praze dne:  07.07.2006