Pracovní verze

 

Městská část Praha – Ďáblice

ZÁPIS

z  18. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

konaného dne 21.09.2006

 

 

Přítomni: (dle presenční listiny) Jana Bártová, Bořek Beneš, Stanislav Cícha,  Jaroslav  Černý,  Zdeňka Drtinová, František Churáček, Tomáš Engel, Jan Kolář, Martin Křížek, Vladimír Michek, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Martin Smrček, Zdeněk Šedivý, Danuše  Ševčíková

Hosté: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková

 

Úvodem zasedání navrhl pan Vladimír Michek vyřadit z programu bod č.5 „Úplatný převod pozemků p.č.305/31,305/32 a p.č.305/33 v k.ú.Ďáblice“. Návrh nebyl přijat v počtu hlasů 4 + 9 + 2 (pro+proti+zdrželo se)

 

Starostka předložila ke schválení program jednání:

1. Kontrola zápisu z 17. veřejného zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č.3 pro rok 2006 (září 2006)

3. Návrh na změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17

4. Přístavba a rekonstrukce pavilonu MŠ, Kučerové 26

5. Úplatný převod pozemků p.č.305/31,305/32 a p.č.305/33 v k.ú.Ďáblice

6. Výstavba bytového domu na pozemku p.č.1740 v k.ú.Ďáblice

7. Sportovní stavba – tréninkové hřiště v areálu TJ Ďáblice

8. Přidělení služebního bytu v čp.66, ul.Ďáblická

9. Finanční dary poskytnuté MČ Praha - Ďáblice

10. Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha – Ďáblice

11. Podněty a náměty

12. Diskuse

Navržený program jednání byl členy ZMČ schválen 15 + 0 + 0 (pro+proti+zdrželo se)

 

1. Kontrola zápisu z 17. veřejného zasedání ZMČ

Zápis z 17. veřejného zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen.

 

2. Rozpočtová opatření č.3 pro rok 2006 (září 2006)

Návrh rozpočtových opatření č.3 pro rok 2006 přednesl předseda FV Jan Kolář na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.190/06/ZMČ k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2006 (září 2006) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.319/06/RMČ

I.Schvaluje

návrh rozpočtového opatření č.3 (září 2006) k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2006, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

3. Návrh na změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17

Zástupce starosty Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.191/06/ZMČ k návrhu na změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.313/06/RMČ

I.Schvaluje,

aby MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 11/17 podala žádost o změnu v síti škol k 01.09.2007, která je vyvolána nárůstem dětí v ZŠ i MŠ (navýšení kapacity)

II. Pověřuje starostku

k podpisu žádosti o tuto změnu

 

V souvislosti s tímto zástupce starosty informoval členy ZMČ o přijatých usneseních v radě, týkající se:

1) povolení výjimky z počtu žáků ve třídě, skupině při výuce v ZŠ na počet 34 žáků

2)  zapojení rezervního fondu ZŠ v roce 2006 na provoz školy, nákup šatních skříněk, vybavení nové třídy, dovybavení zázemí MŠ, demontáž a novou montáž osvětlení tělocvičny ZŠ, atd. s částkou max. do 200.000,-Kč

 

4. Přístavba a rekonstrukce pavilonu MŠ, Kučerové 26

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.192/06/ZMČ k přístavbě a rekonstrukci pavilonu MŠ, Kučerové 26 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a v souvislosti s přijatým usnesením č.316/06/ZMČ

I.Schvaluje, aby

1.1. v roce 2007 byla provedena stavební akce „Přístavba a rekonstrukce pavilonu MŠ, Kučerové 26“

1.2. potřebné finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny jako investiční výdaj v rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2007

II. Ukládá s ohledem na veřejný zájem

2.1. vedoucímu FIO zajistit bod 1.2. tohoto usnesení

2.2. starostce zajistit přípravu této stavební akce ještě v tomto volebním období

 

5. Úplatný převod pozemků p.č.305/31,305/32 a p.č.305/33 v k.ú.Ďáblice

 

6. Výstavba bytového domu na pozemku p.č.1740 v k.ú.Ďáblice

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.193/06/ZMČ výstavbě bytového domu na pozemku p.č.1740 v k.ú.Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. Navrhuje

řešit konečnou verzi výstavby bytového objektu v příštím volebním období

II. Souhlasí

pro urychlení realizace projektu a na základě předchozího rozhodnutí rady a zastupitelstva uzavřít s   firmou  BUSSMARK s.r.o. smlouvu na odkup dokumentace s platným územním rozhodnutím na předmětnou stavbu a to po přezkoumání kupní ceny. 

III. Ukládá starostce

zajistit bod II. tohoto usnesení

 

7. Sportovní stavba – tréninkové hřiště v areálu TJ Ďáblice

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 2 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.194/06/ZMČ ke sportovní stavbě – tréninkové hřiště v areálu TJ Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.314/06/RMČ

I. Schvaluje,

aby částka ve výši 5 mil Kč byla jako investiční výdaj v rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2007 vyčleněna pro účel stavby "Tréninkové hřiště v areálu TJ Ďáblice" s tím, že tato investice bude podmíněna souhlasem TJ Ďáblice o přístupu veřejnosti na předmětnou stavbu - tréninkové hřiště.

 

8. Přidělení služebního bytu v čp.66, ul.Ďáblická

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 14 + 0 + 1 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.195/06/ZMČ k přidělení služebního bytu v čp.66, ul.Ďáblická v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č.321/06/RMČ

I.Bere na vědomí,

že byl přidělen služební byt v čp.66, ul.Ďáblická o velikosti 3+1 MUDr.Kateřině Auzké

 

9. Finanční dary poskytnuté MČ Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 15 + 0 + 0 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.196/06/ZMČ k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2006 (leden 2006) v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č.324/06/RMČ, a č.325/06/RMČ

I.  Bere na vědomí,

že byly Městskou částí Praha - Ďáblice poskytnuty tyto finanční dary:

1.1. TJ Ďáblice – oddílu tenistů ve výši 10.000,-Kč

1.2. Diakonii CČE ve výši 10.000,-Kč

 

10. Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 12 + 0 + 3 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.197/06/ZMČ k finančním darům poskytnutých MČ Praha – Ďáblice v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a v souladu s usnesením č.188/06/ZMČ

I. Schvaluje

1.1.           předložení projektu „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury “ jako žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci 5. výzvy Programu JPD2 pro Cíl 2 Praha.

1.2.           rozpočet projektu, který je ve výši 14 679 630 Kč, z toho 14 629 630 Kč uznatelné výdaje a 50 000,-Kč  neuznatelné výdaje projektu – viz příloha – Rozpočet projektu.

1.3.           povinný podíl městské části ve výši 11,7% tzn. částku 1 711 667 Kč a potvrzuje krytí neuznatelných výdajů projektu ve výši 50 000 Kč z prostředků Městské části Praha – Ďáblice.

1.4.           uzavření partnerských dohod pro projekt „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury“  s těmito partnery:

MČ Praha - Březiněves

Obec Bořanovice

TJ Ďáblice

Základní škola, U Parkánu 17/11

JPO Ďáblice

A.S.A. s.r.o.

1.5.  definici investičního záměru předkládaného projektu tzn. projekt „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury“ i projektu navazujícího tzn. „Vytvoření nového městského centra výstavbou multifunkčního prostoru v Praze Ďáblicích - zlepšení sportovního a kulturního vyžití“

 

V souvislosti s tímto bodem bylo přijato usnesení na

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů 13 + 0 + 2 (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č.198/06/ZMČ k uzavření mandátní smlouvy firmou Finanční poradenství s.r.o. v tomto znění:

Rada městské části po projednání a na základě usnesení č.319/06/ZMČ

I. Bere na vědomí,

Že na základě usnesení č.188/06/ZMČ ze dne 22.06.2006 byla uzavřena mandátní smlouva mezi MČ Praha – Ďáblice a Finančním poradenstvím s.r.o., týkající se projektu „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha – Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury“

 

11. Podněty a náměty

 

12. Diskuse

------------------------

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 21:00 hod.

Zapsala : Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: Věra Prokešová, Zdeněk Šedivý

V Praze dne:  07.10.2006