Městská část Praha - Ďáblice

Zápis

z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice konaného dne 28.8.2001

 

Přítomni : Danuše Ševčíková,   Zdeněk Šedivý,  Stanislav Cícha, Viktor

                 Černohorský, Tomáš Engel, Hana Hubáčková, František Churáček, 

                 Jan Kolář, Jiří Myslivec, Marta Procházková, Věra Prokešová, Jiří Sajdok

Omluven : Čestmír Štuka, Jana Bártová, Josef Chvátal

Hosté : vedoucí FIO Jaroslava Plevová

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková.

V době zahájení zasedání bylo přítomno 10 členů ZMČ.

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání :

1.   Kontrola zápisu z 13. zasedání ZMČ

2.   Prodloužení mandátu pro Ing. L. Mašiku na funkci přísedícího u OS Praha 8

3.   Zřízení příspěvkové organizace - samostatného právního subjektu Základní škola, U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice

4.   Ludmila Schürrerová - prominutí 50% pohledávky

5.   Návrh na změnu ÚP sídel. útvaru HMP - změny 03

6.   Povolení splátkového kalendáře panu Romanu Bílkovi

7.   Revokace usnesení č. 60/00/MZ

8.   Podněty a návrhy členů ZMČ

9.   Diskuse

Rozšířený program jednání byl přítomnými členy ZMČ jednomyslně schválen.

 

1. Kontrola zápisu z 13. zasedání ZMČ

str.5, bod 8 - doplnit do 2. věty za slova po projednání slova a na základě písemného souhlasu PRE

str. 7, bod 13 - podněty a návrhy členů ZMČ - p. Cícha -slovo „dřevěnka“ nahradit slovy dřevěného pavilonu ZŠ

str. 7, bod 13 - podněty a návrhy členů ZMČ - p. Churáček - stávající text pozměnit  takto: vznesl dotaz na důvod neobsazení nových bytových domů nájemníky

str. 7, bod 13 - podněty a návrhy členů ZMČ - pí. Prokešová - pozměnit stávající text takto: vznesla dotaz na možnost vyznačení přechodu na komunikaci Kostelecká při ústí komunikace Na Blatech   

Takto opravený zápis byl schválen všemi přítomnými  členy ZMČ.

 

V 18,15 se dostavila na veřejné zasedání ZMČ členka zastupitelstva pí. Věra Prokešová.

 

2. Prodloužení mandátu pro Ing. L. Mašiku na funkci přísedícího u OS 

    Praha

Starostka sdělila, že Ing. L. Mašikovi skončil v červnu 2001 mandát přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 8. Jelikož má jmenovaný

i nadále zájem tuto funkci  vykonávat, předložila členům ZMČ návrh  USNESENÍ č. 127/01/ZMČ o prodloužení mandátu na funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 8 v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.   Schvaluje

   v souladu s ust. § 9 zákona ČNR 436/1991 Sb. o některých opatřeních  

   v soudnictví obvodních přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce

   a o státní správě soudů České republiky, prodloužení mandátu panu

   Ing. Ladislavu Mašikovi na funkci přísedícího Obvodního soudu pro

   Prahu 8 na další období.

Předložený návrh usnesení Zastupitelstvo městské části přijalo v počtu hlasů  PRO 10, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 1.

 

 

3. Zřízení příspěvkové organizace - samostatného právního subjektu Základní škola, U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice

Tento bod programu byl projednán na základě písemného materiálu

/ Zřizovací listina a Statut školy/,  který členové ZMČ obdrželi v předstihu na pracovní schůzce. Starostka informovala ZMČ o zřízení příspěvkové organizace - samostatného právního subjektu Základní škola, U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice a to s platností od 1.9.2001.

Návrh  USNESENÍ č. 128/01/ZMČ o zřízení příspěvkové organizace - samostatného právního subjektu  Základní škola U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání

I.   Schvaluje

1.1. v souladu s ust. § 89 odst. 1) písm. k) zákona č. 131/2000 Sb. 

           ( rozpočtová pravidla ) č.29/1984 Sb. ( školský zákon ) a č.

           564/1990 Sb. ( o státní správě a samosprávě ve školství )

- zřízení příspěvkové organizace (samostatného právního 

           subjektu)  Základní škola U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice a to 

           s platností od 1.9.2001

1.2.  znění zřizovací listiny, kterou zřizovatel  MČ Praha - Ďáblice, 

        vymezuje  plnění určeného účelu zřízení  a předmět činnosti

        i rozsah majetku, k němuž     má touto listinou zřizovaný subjekt 

        právo vlastnictví a právo hospodaření

1.3.  Statut školy, který se vydává ke zřizovací listině a kterým se

        vymezuje činnost organizace i pro MŠ, školní družinu a školní

        jídelnu.

II. Pověřuje starostku

    k podpisu zřizovací listiny a Statutu.

 

Na zasedání  RMČ budou projednány dodatky ke Zřizovací listině, na další schůzce budou členové ZMČ informováni a seznámeni s dodatky.  

 

4. Ludmila Schürrerová - prominutí 50% pohledávky

Členové ZMČ se seznámili se zápisem z jednání na ÚMČ Praha - Ďáblice dne 23.5.2001 ve věci vypořádání závazku pí. Schürerové vyplatit MČ Praha - Ďáblice za spoluvlastnický podíl na nemovitosti čp. 9. Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem - domu čp. 9 a pozemku parc. č. 59 s tím, že spoluvlastnictví zrušil a nemovitost přikázal do výlučného vlastnictví pí. Ludmily Schürerové a dále přikázal, aby jmenovaná ostatní spoluvlastníky vyplatila, tzn. že je povinna zaplatit MČ Praha - Ďáblice 120.168,75 Kč. Pí. Schüreeová se obrací na zdejší zastupitelstvo se žádostí o prominutí či povolení dlužnou částku splácet. S ohledem na její příjmy a příjmy rodinných příslušníků a po projednání ZMČ přijalo všemi hlasy návrh USNESENÍ č. 129/01/ZMČ

o prominutí 50% pohledávky v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení  RMČ

č. 232/01/RMČ

I.   Schvaluje

  prominutí 50% pohledávky vůči paní Ludmile Schürrerové na 

  nemovitosti čp.9, vyplývající z rozhodnutí Obvodního soudu pro

  Prahu  8 ze dne 14.12.2000, č.j. 26 C 27/98-136 o zrušení a vypořádání

  podílového spoluvlastnictví k nemovitostem - domu čp. 9 s přístavbou, 

  garáží a s příslušenstvím a pozemku parc. č. 59, vše v k.ú. Ďáblice 

  s tím, že zbylá částka 60.000,- Kč bude splácena v pravidelných ročních 

  splátkách ve výši 6.000,- Kč po dobu 10 let a to již od 1.9.2001.

II. Ukládá

  vedoucí finančního odboru ÚMČ sledovat plnění této pohledávky.  

 

5. Návrh na změnu ÚP sídel. útvaru HMP - změny 03

Dle sdělení pí. starostky požádal p. Jech, který je majitelem pozemků p.č. 38,39/1, 39/2 a části 37/2 v k.ú. Ďáblice,  MČ o změnu ÚP /návrh, který řeší využití plochy pozemků z monofunkčního VVS na SVM/. Návrh  USNESENÍ č.130/01/ZMČ k  návrhu na změnu ÚP sídel. útvaru HMP - změny 03 byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení RMČ

č. 233/01/RMČ

I.   Bere na vědomí,

    že Rada MČ Praha - Ďáblice zmocněna ustanovením č.124/00/MR 

    podala návrh na rozšíření změny 03 ÚR HMP, kterým se řeší využití 

    pozemků p.č. 38, 39/1, 39/2 a části 37/2 v k.ú. Ďáblice  

    z monofunkčního VVS na SVM.

   

 

6. Povolení splátkového kalendáře panu Romanu Bílkovi

Starostka podala přítomným členům ZMČ informaci o žádosti pana Romana Bílka na splátkový kalendář na splacení pokuty ve výši 12.000,- Kč, která mu byla uložena  stavebním odborem ÚMČ Praha - Ďáblice.  S ohledem na finanční možnosti žadatele přijalo ZMČ jednomyslně  návrh USNESENÍ č. 131/01/ZMČ o povolení splátkového kalendáře panu Romanu Bílkovi v tomto znění:

Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení RMČ

č. 238/01/RMČ

I.   Schvaluje

    splátkový kalendář pro pana Romana Bílka  na splacení pokuty ve výši

    12.000 Kč, která mu byla  uložena stavebním odborem ÚMČ Praha -

     Ďáblice

II. Souhlasí

     s tím, že pokuta bude splácená po částkách 500,- Kč měsíčně po  

     dobu 24 měsíců

III. Ukládá

      vedoucí finančního odboru ÚMČ sledovat plnění této pohledávky.

 

   

7. Revokace usnesení č. 60/00/MZ

Starostka informovala přítomné členy ZMČ o změně vlastníků předmětných pozemků. Na základě této změny je zapotřebí revokovat usnesení a schválit aktuální stav. Návrh USNESENÍ č. 132/01/ZMČ k revokaci usnesení č. 60/00/MZ ze dne 10.2.2000 o širší dohodě se spoluvlastníky pozemků p.č 608/2, 608/3 v k.ú. Ďáblice byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání

I.   Revokuje usnesení č. 60/00/MZ

II. Bere na vědomí informaci starostky o

2.1. ukončení sporů o vlastnictví pozemků p.č. 10/1 zast. plocha, p.č. 10/3 zast. plocha, p.č. 608/2 ost. plocha, p.č. 608/3 ostatní plocha a vydání domu čp. 1, vše v k.ú. Ďáblice, soudem schváleným smírem

2.2. dodatečném projednání dědictví k id. 2/7 pozemku p.č. 608/2 ost. plocha a p.č. 608/3 ost. plocha v k.ú. Ďáblice, náležejícím rovným dílem do aktiv dědictví po Emilu Battistovi a Jiřině Battistové

III. Schvaluje

3.1. prodej pozemků p.č. 10/1 zast. plocha o výměře 53 m2 a p.č. 10/3 zast. plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Ďáblice do spoluvlastnictví Ilji Smetany, Ireny Lachmanové, Aleny Pilátové a Dr. Evy Battistové za cenu 78.840,- Kč, určenou znaleckým posudkem

3.2. koupi pozemků p.č. 608/2 ost. plocha o výměře 972 m2 a p.č. 608/3 ost. plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Ďáblice ze spoluvlastnictví Evy Battistové, Ilji Smetany, Ireny Lachmanové, Yvony Huňkové, Hany Vlčkové, Aleny Pilátové a Dr. Evy Battistové za cenu

   1 173 970,- Kč, určenou znaleckým posudkem

IV. Ukládá

     starostce realizovat body 3.1. a 3.2. tohoto usnesení

                                                                                termín: září 2001    

 

 

8. Podněty a návrhy členů ZMČ

p. Cícha - k problematice SDH Ďáblice

Starostka informovala ZMČ o jednání se zástupci Sboru dobrovolných hasičů SH ČMS - Čakovice, kteří oslovili naši MČ v návaznosti na změnu legislativy ČR (požární a krizový zákon, nařízení vlády ČR č. 172) a nabídli služby, které kompletně zajišťují naplnění povinností obce. 

Prozatím předmětem dalšího jednání.

Co se týká SDH Ďáblice jsou prozatím vedeni v celopražském hasičském programu, přestože se  neúčastní tohoto programu a  nevykazují  činnost.   

V nejbližší době by se měla MČ dozvědět více o tom, jak to s SDH Ďáblice dopadne. 

pí. Prokešová - k problematice víceúčelového hřiště U Prefy

Dle sdělení p. Šedivého je zadáno vypracování projektu na oplocení víceúčelového hřiště. Pokud dojde k realizaci tohoto ochranného oplocení, bude nutné určit správce hřiště na otevírání a zamykání objektu. Protože se k tomuto problému nabízí několik variant řešení, bude předmětem dalšího jednání.    

 

 

V 19,00 hod. se dostavil na zasedání ZMČ člen zastupitelstva

Ing. Sajdok.

 

 

9. Diskuse

p. Michek - dotaz na silniční obchvat  

Pí. starostka informovala o vyjádření MČ Praha - Ďáblice pro „severnější“ variantu.

 

Konec zasedání: 19,10 hod.

Zapsala : Eva Čablová

Za ověřovatele : T.Engel, M.Procházková

V Praze dne  31.8.2001