Městská část Praha - Ďáblice

Zápis

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 30.10.2001

 

 

Přítomni: Danuše Ševčíková, Zdeněk Šedivý, Viktor Černohorský, František Churáček, 

                Jan Kolář, Jiří Myslivec, Marta Procházková, Věra Prokešová, Jiří Sajdok, 

                Čestmír Štuka, Jana Bártová, Josef Chvátal

Omluven: Stanislav Cícha, Tomáš Engel

Nepřítomen: Hana Hubáčková

Hosté: vedoucí FIO Jaroslava Plevová, tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková.

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1.  Kontrola zápisu ze 14. zasedání ZMČ

2.  Rozpočtová opatření

3.  Finanční dar Diakonii

4.  Prodej pozemku p.č. 194/22 firmě Jurek s.r.o.

5.  Investiční stavební akce v r. 2001

6.  Přidělení dotace příspěvkové organizaci ZŠ Praha - Ďáblice, U Parkánu 17

7.  Projednání podkladů, souvisejících se zřízením příspěvkové organizace ZŠ

8.  Volba přísedící Městského soudu v Praze pí.  Věry Jeřábkové

9.  Podněty a návrhy členů ZMČ

10. Diskuse

 

1.  Kontrola zápisu z 14. zasedání ZMČ

Zápis byl schválen bez připomínek.

 

2.  Rozpočtová opatření

Ing. Kolář seznámil přítomné s návrhem rozpočtových  opatření dle předložených příloh č. 1 a 2  za měsíc září a říjen 2001. Tato opatření  byla projednána na finančním výboru.  Dle sdělení radního Koláře byla MČ Praha - Ďáblice  na  základě usnesení ZHMP č. 31/05 ze dne 28.6.2001 převedena částka  1.930.000,- Kč jako 100% podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy za zdaňovací období roku 2000. Rozpočtové opatření bylo provedeno v měsíci září na položce 4121 a ve výdajích. Upravený rozpočet k  30.10.2001 je ve výši  46.292.500,- Kč.  Předložený návrh USNESENÍ č. 133/01/ZMČ o rozpočtových  opatřeních v měsíci  září a říjnu 2001  byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě souhlasného stanoviska finančního výboru

I.   Schvaluje

   rozpočtová opatření za měsíc září a říjen 2001 dle přílohy 1 a 2 tohoto 

   usnesení

 

II. Ukládá

    vedoucí finančního odboru provést tato opatření v nejbližším termínu

 

3. Finanční dar Diakonii

Starostka předložila členům ZMČ návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Diakonie na rozvoj společenských aktivit v Obecním domě v Ďáblicích. Členové ZMČ po projednání jednomyslně odsouhlasili návrh USNESENÍ č. 134/01/ZMČ

o poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Diakonie

v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení rady MČ č. 240/01/RMČ

I.   Schvaluje

   poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na rozvoj občanských  

   aktivit v Obecním domě v Ďáblicích.

II. Ukládá

2.1. zástupci starosty uzavřít darovací smlouvu s ředitelkou Diakonie   

   ČCE,

2.2. vedoucí finančního odboru poukázat uvedenou částku na účet  

       Diakonie                                   termín: do 15.11.2001.

 

 

4. Prodej pozemku p.č. 194/22 firmě Jurek s.r.o.

Starostka informovala členy ZMČ o podané žádosti zástupcem firmy Jurek s.r.o. , panem Ing. Pavlíkem, na odprodej pozemku p.č. 194/22 pro připravovanou výstavbu provozně sociálního areálu. Po projednání přijalo ZMČ všemi hlasy návrh USNESENÍ č. 135/01/ZMČ o prodeji pozemku p. č. 194/22

v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 244/01/RMČ

I. Schvaluje

   úplatný převod pozemku p. č. 194/22 v k.ú. Ďáblice o výměře 32 m2 z majetku   

   HMP svěřeného MČ Praha - Ďáblice do vlastnictví firmy Jurek s.r.o. se sídlem 

   v Praze 9, Osická 457/18 za účelem připravované výstavby provozně sociálního      

   areálu za cenu danou cenovou mapou a potvrzenou soudně znaleckým posudkem.

II. Zmocňuje

    starostku k podpisu kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                    termín: po nabytí právní moci ÚR.

 

5. Investiční stavební akce v r. 2001

S tímto bodem programu seznámila přítomné členy ZMČ starostka Danuše Ševčíková. Jelikož Pražská plynárenská a.s. rozhodla nakonec nezařadit výstavbu malé regulační stanice plynu Na Blatech na tento rok, jak se původně předpokládalo, padl i závazek naší  MČ na spolufinancování této stavby. Bylo třeba urychleně zvážit, které z potřebných plánovaných akcí nejdříve uskutečnit. Starostka seznámila přítomné s rozsahem investičních stavebních akcí, které jsou uvedeny v příloze 1návrhu  USNESENÍ č. 136/01/ZMČ o investičních stavebních akcích. Návrh usnesení byl přijat jednomyslně v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení RMČ č. 243/01/RMČ

I.   Revokuje

   usnesení č. 122/01/ZMČ.

II. Schvaluje

2.1. rozsah investičních stavebních akcí uvedených v příloze 1 tohoto usnesení, které budou financovány z kapitoly 02 rozpočtu MHMP, přidělené naší MČ a určené na výstavbu infrastruktury v r. 2001,

2.2. vrácení nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 4 mil. Kč zpět do rozpočtu MHMP s tím, že tato částka bude požadována

   v r. 2002 do rozpočtu naší MČ.

III. Pověřuje starostku

     seznámit s tímto usnesením MHMP                     termín: ihned

                                                                          

6. Přidělení dotace příspěvkové organizaci ZŠ Praha - Ďáblice,

    U Parkánu 17

Dle sdělení předsedy finančního výboru Ing. Koláře finanční výbor na svém zasedání zpracoval stav čerpání /příloha k návrhu usnesení/  a schválil v souladu s rozpočtem MČ dotaci ZŠ jako nové zřízené příspěvkové organizaci s právní subjektivitou k 1.9.2001 a to v celkové výši

1. 262.600,- Kč pro období od 1.9.- 31.12.2001. Tato částka podléhá vypořádání ze strany ZŠ. Předložený   návrh USNESENÍ č. 137/01/ZMČ

o poskytnutí dotace příspěvkové organizaci ZŠ Praha - Ďáblice,

U Parkánu 17/11 k 1.9.2001 byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě souhlasného stanoviska finančního výboru

I.   Schvaluje

   poskytnutí dotace příspěvkové organizaci ZŠ Praha - Ďáblice,

   U Parkánu 17/11 ve výši 1.262.600,- Kč.

II. Ukládá

    vedoucí finančního odboru ÚMČ poskytnout tuto částku na účet  

    příspěvkové organizace - do 10 dnů po schválení tohoto usnesení.

 

7. Projednání podkladů, souvisejících se zřízením příspěvkové 

    organizace ZŠ

Dle sdělení pí. starostky je nutné k žádosti o změnu v síti škol v souvislosti se zřízením nového právního subjektu příspěvkové organizace ZŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17, doplnit materiály předkládané odboru školství MHMP     o vyjádření zřizovatele v případě vyřazení mateřské školy, neboť tato se stává součástí výše uvedené příspěvkové organizace. Na základě tohoto sdělení byl předložený návrh USNESENÍ č. 138/01/ZMČ o zrušení Mateřské školy, Praha 8 - Ďáblice, Kučerové 26   schválen všemi hlasy v tomto znění:

 

Zastupitelstvo městské části po projednání v souvislosti se zřízením nového právního subjektu příspěvkové organizace Základní školy, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 a na základě usnesení RMČ

č. 242/01/RMČ

I. Bere na vědomí a souhlasí

se zrušením předškolního zařízení Mateřské školy, Praha 8 - Ďáblice, Kučerové 26  k 1.9.2001, protože se stává součástí nové příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17.

 

 

8. Volba přísedící Městského soudu v Praze pí. Věry Jeřábkové

S dopisem předsedy Městského soudu v Praze, ve kterém nám sděluje, že přísedící Městského soudu v Praze pí. Věře Jeřábkové skončí dnem 19.2.2002 mandát přísedící, seznámila starostka Danuše Ševčíková.  V předmětném dopise je uvedeno, že opětné jmenování pí. Věry Jeřábkové na další čtyřleté funkční období let 2002 - 2006 doporučuje. Na základě tohoto sdělení předložený návrh  USNESENÍ č. 139/01/ZMČ k volbě přísedící Městského soudu v Praze byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a v souladu s ust. § 9 zákona č. 436/1991 Sb. o některých opatřeních v soudnictví,

o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

I.   Volí

   paní Věru Jeřábkovou, nar. 8.4.1937, bytem Mšenská 9, Praha 8 -   

   Ďáblice, přísedící Městského soudu v Praze na čtyřleté funkční období

   let 2002 - 2006. 

 

9. Podněty a návrhy členů ZMČ

p. Churáček - k údržbě zeleně v obci

Upozornil na nekvalitní údržbu zelených pásů v obci / doporučil ostříhat  zelený pás a křoviska v parku u Prefy naproti hotelu Lukyn/.

p. Černohorský - k parkování před MŠ

Poukázal na  opětovný  nešvar - parkování studentů TRIVISu - Soukromé veřejnoprávní akademie před objektem MŠ.

Odpověď pí. starostky - pozveme si zástupce TRIVISu, znovu otevřeme  problém parkování, s výsledky členy ZMČ seznámíme.

p. Kolář - k autovrakům

Upozornil na autovrak na křižovatce Na Štamberku / zjistit majitele, neboť auto má poznávací značku/.

p. Štuka - k autovrakům

Upozornil na vrak přívěsu za hospodou v Květnové ulici.

pí. Prokešová - ke křižovatce Cínovecká - Kostelecká

Upozornila na to, že tato křižovatka směrem z centra do obce Ďáblice je velice nebezpečná, že zde dochází k dopravním nehodám

Odpověď zástupce starosty - dojde k tomu, že na vrcholu mostku budou sundána svodidla - toto řešení přinese zlepšení.

 

10. Diskuse

pí. Beranová - k autobusové lince č. 368

Obrací se na MČ s prosbou, zda by nebylo možné prosadit na této lince  posun prvního ranního výjezdu autobusu /tato linka vyjíždí až po 7 hodině/       .

 

Konec zasedání: 19,30 hod.

Zapsala: Eva Čablová

Za ověřovatele: T. Engel, M. Procházková

V Praze dne 31.10.2001