Městská část Praha - Ďáblice

Zápis

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

konaného dne 20.12.2001

 

 

Přítomni: Danuše Ševčíková, Zdeněk Šedivý, Viktor Černohorský, František Churáček, 

                Jan Kolář, Jiří Myslivec, Věra Prokešová, Jana Bártová, Tomáš Engel,

Omluven: Stanislav Cícha, Marta Procházková, Jiří Sajdok,

Nepřítomen: Hana Hubáčková, Čestmír Štuka, Josef Chvátal

Hosté: vedoucí FIO Jaroslava Plevová,

Zasedání zahájila starostka Danuše Ševčíková.

 

Starostka předložila ke schválení rozšířený program jednání:

1.  Kontrola zápisu ze 15. zasedání ZMČ

2.  Rozpočtová opatření

3.  Rozpočet na rok 2002

4.  Finanční dary

5.  Zřízení jednotky SDH Praha - Ďáblice

6.  Majetkoprávní vypořádání s uchazeči o novou půdní vestavbu čp.339

7.  Jmenování inventarizačních komisí

8.  Finanční dar pracovnicím MTŠ

9.  Podněty a návrhy členů ZMČ

10. Diskuse

 

1.  Kontrola zápisu z 15. zasedání ZMČ

Zápis byl schválen bez připomínek.

 

2.  Rozpočtová opatření

 Radní Kolář seznámil přítomné s návrhem rozpočtových  opatření dle předložených příloh č. 1 a 2  za měsíc prosinec 2001. Tato opatření  byla projednána na finančním výboru. Rada MČ schválila nákup zahradní frézy. Dále při nevyčerpání půjčky od MHMP, bude  zbylá částka převedena do FRR na příští rok.  Předložený návrh USNESENÍ č. 140/01/ZMČ o rozpočtových  opatřeních za měsíc prosinec 2001  byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě souhlasného stanoviska finančního výboru

I.   Schvaluje

rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2001 dle přílohy 1 tohoto 

usnesení

 

II. Ukládá

vedoucí finančního odboru provést tato opatření v nejbližším termínu

 

3. Rozpočet na rok 2002

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem rozpočtu na rok 2002. Po upřesnění ze strany radního Koláře a po projednání na pracovním zasedání ZMČ byl schválen návrh USNESENÍ č. 141/01/ZMČ o rozpočtu na rok 2002, který byl přijat všemi hlasy v  tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení finančního výboru ZMČ č.05/01/FV/ZMČ

I.   Schvaluje

1.1. rozpočet Městské části Praha - Ďáblice na rok 2002 podle přílohy č.1 tohoto usnesení,

1.2. podrobné členění výdajové části rozpočtu MČ Praha - Ďáblice investičních a neinvestičních výdajů na rok 2002 podle přílohy č.2 tohoto usnesení,

1.3. rozpočet hospodářské činnosti Městské části Praha - Ďáblice na rok 2002 podle přílohy č.3 tohoto usnesení.

  

II. Ukládá

vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha - Ďáblice trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha - Ďáblice na rok 2002(včetně rozpočtu hospodářské činnosti) a předkládat finančnímu výboru ZMČ pravidelné měsíční zprávy o výsledcích hospodaření - do 7 dnů po měsíční uzávěrce

 

 

4. Finanční dary

Starostka informovala členy ZMČ o poskytnutí finančních darů jednotlivým osobám za přínosnou práci pro obec nad rámec jejich povinností. Předložený návrh USNESENÍ č.142/01/ZMČ Zastupitelstvo městské části přijalo v počtu  8 + 0 + 1( pro , proti, zdržel se hlasování).v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě usnesení č. 250/01/RMČ

I. Schvaluje

poskytnutí finančních darů jednotlivým osobám uvedených v příloze, která je nedílnou  součástí tohoto usnesení   

II. Ukládá FIO

zajistit vyplacení těchto finančních darů v nejbližším možném termínu po uzavření darovacích smluv

 

5. Zřízení jednotky SDH Praha - Ďáblice

S podmínkami smlouvy o zřízení jednotky seznámil přítomné členy ZMČ tajemník Vlastimil Fouček. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností od 10.12.2001 do 31.12.2002. Návrh USNESENÍ č.143/01/ZMČ byl přijat jednomyslně v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a v souladu s usnesením č.249/01/RMČ

 

I.   Schvaluje

1.1.  zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha - Ďáblice podle § 29 odst.1a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a Statutu hl.m. Prahy na zkušební dobu do 31.12.2002 ve složení:

velitel: Blaha Miroslav

zástupce velitele: Mangl Jaroslav

strojníci: Kuneš Václav, Bárta Michal

členové: Šebek Martin, Kadlec Přemek, Eichler Robert, Primas Tomáš,  Vlasta Robert, Brondič Michal, Habertizel Miloslav

1.2. znění smlouvy o zřízení jednotky SDH Praha - Ďáblice, která je přílohou tohoto usnesení

 

II. Pověřuje starostku

      podepsáním smlouvy o zřízení SDH

                                                                          

6. Majetkoprávní vypořádání s uchazeči o novou půdní vestavbu čp.339

Starostka seznámila členy ZMČ s majetkoprávním vypořádáním s uchazeči o novou půdní vestavbu v čp.339. Předložený   návrh USNESENÍ č.144/01/ZMČ byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo městské části po projednání a v souladu s usnesením č.248/01RMČ

I.   Schvaluje

1.1. majetkoprávní postup vypořádání s uchazeči o novou půdní vestavbu v čp.339 s tím, že MČ odkoupí zůstatkovou hodnotu vybudovaného půdního bytu uchazečů v čp.161, vypočítanou podle platné dříve uzavřené smlouvy mezi MČ a Mikešovými. Předpokládaná úhrada v r.2002.

1.2. s tím, že budoucí smluvní vztah mezi MČ a Mikešovými bude uzavřen na 20let za stejných podmínek jako tomu bylo u čp.161

II. MČ se zavazuje

   uhradit náklady na pořízení krytiny celé plochy nové střechy v objektu      čp.339 v rámci celkové rekonstrukce střechy, zajišťované Mikešovými.

III. Pověřuje starostku

   podpisem smluv dle 1.1. a 1.2. tohoto usnesení

 

 

7. Jmenování inventarizačních komisí

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ za rok 2001.Předložený návrh USNESENÍ č.145/01/ZMČ byl přijat všemi hlasy v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě přijatého usnesení RMČ č.247/01/RMČ

 

I.   Schvaluje

návrh starostky na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace majetku MČ za rok 2001 dle upravené přílohy - usnesení RMČ č.247/01/RMČ

II. Pověřuje starostku

2.1. seznámit členy inventarizační komise s jejich jmenováním

2.2. zajištění práce Hlavní inventarizační komise

 

8. Finanční dar pracovnicím MTŠ

Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem ředitelky ZŠ pí.Gothové odměnit učitelky vzhledem ke stíženým podmínkám a z důvodu navýšení pracovní činnosti nesouvisející s pracovní náplní. Předložený návrh USNESENÍ č.146/01/ZMČ byl přijat všemi hlasy v tomto znění:

Zastupitelstvo  městské části po projednání a na základě usnesení RMČ č. 253/01/ZMČ

I.   Schvaluje

vyplacení finančního daru pro pedagogické pracovníky MTŠ z důvodu navýšení pracovní činnosti nesouvisející s pracovní náplní

   těmto osobám:            Tymichová J.                  2 000,- Kč

Hajšmanová V.               2 000,- Kč

Buderová M.                   2 000,- Kč

Markvartová P.               2 000,- Kč

Tačovská Z.                   2 000,- Kč

Myslivcová J.                  2 000,- Kč

II. Ukládá

   vedoucí FIO realizovat bod I. tohoto usnesení účelovým převodem na   příspěvkovou  organizaci.

 

9. Podněty a návrhy členů ZMČ

p. Churáček - ke zřízení SDH

Upozornil na špatné zacházení s ochrannými  protipožárními prostředky a na nepořádek v hasičárně.

Odpověď zástupce starosty - městská část není zřizovatelem této jednotky. Doplnil pan tajemník - v souvislosti s probíhající inventarizací bude zástupcem hasičů z Ďáblic vyřešeno předání veškerých pomůcek a prostředků, které jsou v majetku naší MČ.

 

10. Diskuse

p. Blahout - vznesl dotaz k nově zřizované jednotce SDM, zda mají   

    k dispozici automobil a kdo je vlastníkem zdejší hasičárny.

    Odpověď zástupce starosty - automobil mají slíbený od HZS hl.m. Prahy.  

    Automobil zdejší hasičské  jednotky je zřejmě stále nepojízdný.

    K hasičárně není nadále vyřešeno vlastnictví. Řeší Magistrát hl.m. Prahy.

 

 

 

Konec zasedání: 19,30 hod.

Zapsala: Monika Kratochvílová

Za ověřovatele: radní Tomáš Engel, MUDr. Marta Procházková

V Praze dne 21.12.2001