Usnesení RMČ rok 2004                        zpět

odrážka

099 RMČ ... k přidělení bytu z bytového fondu HMP

odrážka

100 RMČ ... k dodatku č.2 ke smlouvě o hospodaření s komunálním odpadem

odrážka

101 RMČ ... o poskytnutí finančního daru Hvězdárně Ďáblice

odrážka

102 RMČ ... o přijetí nového člena ŠKK

odrážka

103 RMČ ... o schválení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2003

odrážka

104 RMČ ... o ponechání zůstatku nevyčerpané dotace ZŠ

odrážka

105 RMČ ... ke zřízení věcného břemene

odrážka

106 RMČ ... k prodeji části pozemku p.č.1078/2

odrážka

107 RMČ ... k pronájmu části pozemku p.č.332/10

odrážka

108 RMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice

odrážka

109 RMČ ...  k udělení výjimky na vyplacení příspěvku

odrážka

110 RMČ ... k návrhu místa určeného pro konání shromáždění občanů MČ Praha - Ďáblice

odrážka

111 RMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2004

odrážka

112 RMČ ... k přidělení bytů v bytovém domě s malometrážními byty - stavba č.0165 v Praze - Ďáblicích

odrážka

113 RMČ ... k revokaci usnesení č.099/03/RMČ o přidělení bytu z bytového fondu HMP

odrážka

114 RMČ ... k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 03075-220-03

odrážka

115 RMČ ... k převodu movitého majetku do správy MČ Ďáblice

odrážka

116 RMČ ... k pronájmu části pozemku p.č.135/1

odrážka

117 RMČ ... o poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice

odrážka

118 RMČ ... o poskytnutí finančního daru pro pí. Fabiánovou

odrážka

119 RMČ ... ke kolaudaci trafostanic na pozemcích p.č.135/8,373/2,1731/8 v k.ú.Ďáblice

odrážka

120 RMČ ... k úpravě ÚPn HMP č.U0202 a č.U0215

odrážka

121 RMČ ... k dohodě mezi MČ Praha – Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání Jednotky požární ochrany

odrážka

122 RMČ ... k finančním darům od firmy A.S.A. Ďáblice

odrážka

123 RMČ ... k úplatnému převodu pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice

odrážka

124 RMČ ... k finančnímu daru pro hudební sdružení Ďáblík

odrážka

125 RMČ ... k finančnímu daru klubu Českých turistů Kobylisy, turisticko tábornickému oddílu BONAJ AMIKOJ

odrážka

126 RMČ ... k úpravě Jednacího řádu Rady MČ Praha - Ďáblice a Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

odrážka

127 RMČ ... o úhradě skládkovného pro občany

odrážka

128 RMČ ... k příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2003 do 31.12.2003

odrážka

129 RMČ ... k podmínkám výběrového řízení na prodej části pozemku p.č.608/1 a p.č.608/2 v  k.ú.Ďáblice

odrážka

130 RMČ ... k uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.127 v  k.ú.Ďáblice

odrážka

131 RMČ ... ke změně ÚPn HMP na pozemek p.č.1698/1 v k.ú.Ďáblice

odrážka

132 RMČ ... k uzavření smlouvy o směně pozemků mezi MČ Praha - Ďáblice a manželi Marušakovými

odrážka

133 RMČ ... k restauraci Květnová čp.598

odrážka

134 RMČ ... k finančnímu daru pro svaz chovatelů ZO 8/6 Ďáblice

odrážka

135 RMČ ... k finančnímu daru pro SKP Diakonie  ČCE

odrážka

136 RMČ ... k návrhu mimořádných odměn vedoucím zaměstnancům ÚMČ

odrážka

137 RMČ ... k majetkoprávnímu stavu kaple Nejsv.trojice v Ďáblicích

odrážka

138 RMČ ... k účelové dotaci na akci "Běh T.Foxe"  

odrážka

139 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2004 (červen 2004)

odrážka

140 RMČ ... k finančnímu hospodaření v roce 2003

odrážka

141 RMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl tenistů

odrážka

142 RMČ ... k úpravě ÚPn HMP č.U0242 a č.U0247

odrážka

143 RMČ ... k finančnímu daru pro Ekocentrum ČSOP

odrážka

144 RMČ ... k uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory - ordinace, ul.Ke kinu čp.159/7 pro MUDr.Kateřinu Auzkou

odrážka

145 RMČ ... o odměně ředitelce ZŠ U Parkánu čp. 17/11 Praha Ďáblice

odrážka

146 RMČ ... k bezplatnému užívání parkovacích míst v ul.Konětopské

odrážka

147 RMČ ... ke zvýšení limitů pokladní hotovosti ÚMČ Praha - Ďáblice

odrážka

148 RMČ ... k finančním vícenákladům v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce a nástavba pavilonu MŠ - objekt D, ul.Kučerové, Praha 8 - Ďáblice"

odrážka

149 RMČ ... k vyplacení příspěvku za kanalizační přípojku

odrážka

150 RMČ ...k uzavření smluv o zřízení věcných břemen pro ČESKÝ TELECOM a.s.

odrážka

151 RMČ ... k úpravám ÚPn SÚ HMP

odrážka

152 RMČ ... k dokumentaci " Sběrný dvůr Ďáblice"

odrážka

153 RMČ ... k odvolání Ing.Martina Křížka z funkce předsedy komise výstavby a investic

odrážka

154 RMČ ... k zabezpečení funkčnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci ZŠ U Parkánu 11/17 zřízené MČ Praha - Ďáblice

odrážka

155 RMČ ... k dohodě mezi MČ Praha – Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání Jednotky požární ochrany

odrážka

156 RMČ ... k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro manželé Salátovy

odrážka

157 RMČ ... k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro manželé Salátovy

odrážka

158 RMČ ... k oblasti dětských hřišť a sportovišť v k.ú.Ďáblice

odrážka

159 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2004 (září 2004)

odrážka

160 RMČ ... k vyplácení příspěvku za ozdravné pobyty dětí v roce 2005

odrážka

161 RMČ ...  k výběrovému řízení na prodej pozemků p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice

odrážka

162 RMČ ... k návrhu na přidělení bytů z kvóty HMP

odrážka

163 RMČ ... k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů

odrážka

164 RMČ ... k návrhu mimořádných odměn vedoucím zaměstnancům ÚMČ

odrážka

165  RMČ ... ke jmenování komise - v rámci JPD2

odrážka

166 RMČ ... k rozmístění keramických odpadkových košů

odrážka

167 RMČ ... k zabezpečení zimní údržby r. 2004/2005

168 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č. 587/52 v k.ú. Ďáblice

odrážka

169 RMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí

odrážka

170 RMČ ... k přidělení bytu v čp.339 panu Radku Tarčákovi

odrážka

171 RMČ ... k vyplácení příspěvků za zřízení ekologického vytápění

odrážka

172 RMČ ... k finančním darům

odrážka

173 RMČ ... k odkupu části pozemku p.č.203/1 a pozemku p.č.203/8 v k.ú. Ďáblice

odrážka

174 RMČ ... k příspěvku za svoz komunálního odpadu za rok 2004

odrážka

175 RMČ ... k převodu pozemků p.č.642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice

odrážka

176 RMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl kopané

odrážka

177 RMČ ... k převodu účelové dotace z rozpočtu HMP (kap.02) do roku 2005

odrážka

178 RMČ ... k výběrovému řízení na stavbu"Rekonstrukce kuchyně MŠ Kučerové 532/26, Praha - Ďáblice"

odrážka

179 RMČ ... k navýšení příspěvku za stravování zaměstnanců

odrážka

180 RMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl tenistů

odrážka

181 RMČ ... k finančnímu daru SDH Ďáblice

odrážka

182 RMČ ... k finančnímu daru pro SKP DIAKONIE ČCE

odrážka

183 RMČ ... k vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2005

odrážka

184 RMČ ... ke změně Kolektivní smlouvy úřadu MČ Praha - Ďáblice

odrážka

185 RMČ ... o úhradě skládkovného pro občany v roce 2005186 RMČ ...

odrážka

186 RMČ ... ke změně spisového, archivního a skartačního řádu úřadu MČ Praha - Ďáblice

odrážka

187 RMČ ... k návrhu navýšení osobního příplatku vedoucím zaměstnancům ÚMČ

odrážka

188 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č. 587/36 v k.ú.Ďáblice

odrážka

189 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2004 (prosinec 2004)

odrážka

190 RMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2005

odrážka

191 RMČ ... k dodatku č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola U Parkánu 11/17“

odrážka

192 RMČ ... k odpisu pohledávky z účtu 274

odrážka

193 RMČ ... k odpisu pohledávky z účtu 315

odrážka

194 RMČ ... ke zvýšení nájemného v bytech MČ Praha - Ďáblice

odrážka

195 RMČ ... o odměně ředitelce ZŠ U Parkánu čp. 17/11 Praha Ďáblice

odrážka

196 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2004 (prosinec 2004)